Najważniejsze modele faktoringuKryterium podziału jest umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika. W zależności od niego wyróżniamy: I. faktoring właściwy (pełny) - cha¬rakteryzuje się tym, że przelew wierzyte¬lności jest ostateczny i w jego wyniku całkowite ryzyko, związane z wypłacal¬nością dłużnika obciąża instytucję fak¬toringową (faktora). Bank faktoringo¬wy zaczyna odtąd odpowiadać wzglę¬dem faktoranta za to, iż dłużnik wyko¬na, ciążące na nim zobo wiązania. Inną cechą jest definitywne przeniesienie określonej wierzytelności z faktoranta na faktora; II. faktoring niewłaściwy (niepełny) - charakteryzuje się tym, że przelew wierzytelności nie ma charakteru defi¬nitywnego (ostatecznego). Przeniesie¬nie wierzytelności jest więc warunko¬we, a ryzyko wypłacalności dłużnika nadal obciąża, mimo umowy faktorin¬gu, pierwotnego wierzyciela (faktoran¬ta). W związku z faktem, że taka umo¬wa nie rodzi skutków definitywnych, objęta nią wierzytelność nie przecho¬dzi z faktoranta na faktora w sposób ostateczny. W umowach faktoringu niewłaściwego często umieszcza się po¬stanowienie, iż w razie niewypłacalno¬ści dłużnika dotychczasowy wierzyciel (faktoram) będzie musiał zwrócić fak¬torowi otrzymane wcześniej środki pie¬niężne; III. faktoring mieszany - łączy w sobie cechy faktoringu właściwego i niewłaś¬ciwego. W takiej formie faktor określa kwotę graniczną, do wysokości której przejmuje na siebie ryzyko wypłacalno¬ści dłużników. Wierzytelności przekra¬czające ustalony w umowie limit, zo¬staną przelane na faktora na zasadzie faktoringu niewłaściwego, czyli nie do¬chodzi tutaj do ich definitywnego naby¬cia przez faktora. W miarę regulowania przez dłużnika należności, znajdują¬cych się poniżej kwoty granicznej, mo¬że następować .stopniowe "włączanie" do tego limitu wierzytelności, które nie były dotąd poddane regułom faktorin¬gu właściwego; IV. faktoring przyśpieszony (advance factoring) - polega na tym, że faktor dokonuje płatności na rzecz faktoranta z tytułu zakupionych wierzytelności na-tychmiast po otrzymaniu faktur; V. collection factoring- faktor doko¬nuje płatności na rzecz faktoranta z ty¬tułu wykupionej wierzytelności w ter¬minie płatności wierzytelności przez dłużnika lub w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika, a wcześniej doko¬nuje jedynie płatności zaliczek na po¬czet przyszłej zapłaty VI. faktoring wymagalnościowy (ma¬turity factoring) - faktor płaci faktoran¬towi należności za sprzedaną wierzytel¬ność dopiero w terminie płatności przez dłużnika

Najważniejsze modele faktoringu

Materiały

Klasyfikacja zawodów Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w nowe zawody stąd też potrzeba klasyfikacji za...

Podstawowe funkcje socjologii Spośród różnych koncepcji socjologii można wyodrębnić jej cztery podstawowe funkcje: a. diagnostyczna - polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem: o usunięcia niepożądanego stanu rzeczy, o oceny skuteczności określonej akc...

Społeczeństwo zamknięte i otwarte - krótki opis Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie Społeczeństwo zamknięte to grupa konkretnych jednostek związanych ze sobą nie tylko tak abstrakcyjnymi więzami społecznymi jak: podział pracy czy podział dóbr, ale i konkretną fizyczną więzią dotyku, zapachu i wzroku – czyli bezpośrednimi osobistymi kontaktami. W społeczeń...

Analiza i interpretacja Romantyczności Baczyńskiego „ Krzysztof Kamil Baczyński łączy w sobie mit rycerza bez skazy i trubadura... „ Romantyczność Zgliszcza. Takie już prawo wyrastać z popiołów. Wiatr rozrzuca kwiaty przejrzyste jak szkło. Podaj ręce, kochana, które ku temu są, by się zamykać jak koło. O lasy niewidzialne, knieje, co się chylą, i oddech ich na ustach,...

"Świat to labirynt, teatr, sen" Świat – wstęp Na początku była nicość (Księga Rodzaju) Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz z jego rozwojem ewoluowały sposoby postrzegania rzeczywistości i wyrażania jej. Najstarsze literackie zapiski związane ze światem dotyczą dociekań genezy wszechrzeczy. Można je odnaleźć w m...

Przedstawiciele romantyzmu o roli poezji i poecie Poeta: Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztatem literackim są jego własne uczucia, nie ma ukształtowanych i wypracowanych środków. Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa, A czasem był jak pio...

Powstanie i działalność Komisji Edukacji Narodowej Komisja Edukacji Narodowej - powstanie i działalność. Kwestie społeczne i polityczne w „Powrocie posła” J. U. Niemcewicza. Konstytucja 3 maja. Po przeprowadzeniu przez papieża kasacji zakonu jezuitów, który w Polsce prowadził większość szkół, pojawiła się szansa na ogromne zmiany, wynikające z tego, iż państwo przejęło majątk...

Krótki opis opowiadania "Proszę państwa do gazu" „Proszę państwa do gazu\" grupa Kanada - uprzywilejowani, ich sytuacja paradoksalna - mimo, że tylko więźniami, są bogaci, żyją z tego, co transport (ludzie) przywiezie, współuczestnicy głodni Grecy - jak bezmyślne zwierzęta, nie potrafili poczekać na transport i jedli resztki - jeszcze nie zdobyli środków, są nowi, starzy wiedzieli ja...