Najważniejsze modele faktoringuKryterium podziału jest umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika. W zależności od niego wyróżniamy: I. faktoring właściwy (pełny) - cha¬rakteryzuje się tym, że przelew wierzyte¬lności jest ostateczny i w jego wyniku całkowite ryzyko, związane z wypłacal¬nością dłużnika obciąża instytucję fak¬toringową (faktora). Bank faktoringo¬wy zaczyna odtąd odpowiadać wzglę¬dem faktoranta za to, iż dłużnik wyko¬na, ciążące na nim zobo wiązania. Inną cechą jest definitywne przeniesienie określonej wierzytelności z faktoranta na faktora; II. faktoring niewłaściwy (niepełny) - charakteryzuje się tym, że przelew wierzytelności nie ma charakteru defi¬nitywnego (ostatecznego). Przeniesie¬nie wierzytelności jest więc warunko¬we, a ryzyko wypłacalności dłużnika nadal obciąża, mimo umowy faktorin¬gu, pierwotnego wierzyciela (faktoran¬ta). W związku z faktem, że taka umo¬wa nie rodzi skutków definitywnych, objęta nią wierzytelność nie przecho¬dzi z faktoranta na faktora w sposób ostateczny. W umowach faktoringu niewłaściwego często umieszcza się po¬stanowienie, iż w razie niewypłacalno¬ści dłużnika dotychczasowy wierzyciel (faktoram) będzie musiał zwrócić fak¬torowi otrzymane wcześniej środki pie¬niężne; III. faktoring mieszany - łączy w sobie cechy faktoringu właściwego i niewłaś¬ciwego. W takiej formie faktor określa kwotę graniczną, do wysokości której przejmuje na siebie ryzyko wypłacalno¬ści dłużników. Wierzytelności przekra¬czające ustalony w umowie limit, zo¬staną przelane na faktora na zasadzie faktoringu niewłaściwego, czyli nie do¬chodzi tutaj do ich definitywnego naby¬cia przez faktora. W miarę regulowania przez dłużnika należności, znajdują¬cych się poniżej kwoty granicznej, mo¬że następować .stopniowe "włączanie" do tego limitu wierzytelności, które nie były dotąd poddane regułom faktorin¬gu właściwego; IV. faktoring przyśpieszony (advance factoring) - polega na tym, że faktor dokonuje płatności na rzecz faktoranta z tytułu zakupionych wierzytelności na-tychmiast po otrzymaniu faktur; V. collection factoring- faktor doko¬nuje płatności na rzecz faktoranta z ty¬tułu wykupionej wierzytelności w ter¬minie płatności wierzytelności przez dłużnika lub w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika, a wcześniej doko¬nuje jedynie płatności zaliczek na po¬czet przyszłej zapłaty VI. faktoring wymagalnościowy (ma¬turity factoring) - faktor płaci faktoran¬towi należności za sprzedaną wierzytel¬ność dopiero w terminie płatności przez dłużnika

Najważniejsze modele faktoringu

Materiały

Kim jest patriota? Patriota wg. Słownika języka Polskiego \"Ten kto kocha swoją ojczyznę i naród łącząc swe uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto gotów jest do pracy i poświęceń dla swego narodu\". Uważam, że w dzisiejszych czasach (w Polsce) nie trudno jest być patriotą, Polska nie prowadzi żadnych wojen, nie jest pod zaborami jest krajem wolnym, pozwal...

Charakterystyka papierów wartościowych Charakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku papierów wartościowych a. akcja b. obli...

Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH) Zestawienie to jest formą zobrazowania relacji WPŁYWY - WYDATKI i bierze pod uwagę przepływy pieniężne. Wpływami będą wszelkie wpłaty gotówkowe, należności ściągnięte od odbiorców, zmniejszenie wartości aktywów w stosunku do okresu wyjściowego itd. Wydatkami b...

Co jest potrzebne do powstania grupy społecznej ? Grupa społeczna – pewna ilość osób, przynajmniej 3, które są powiązane systemem stosunków społecznych uregulowanych przez instytucje, posiadających wspólne wartości, oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Aby powstała grupa potrzebne są:  organizacja wewnętrzna (instytucje różne formy kontroli i wzory dzia...

Rozmyślania o odpowiedzialności w "Ziemi, plancie ludzi" Rozważanie o odpowiedzialności i godności w utworze. Kwestia odpowiedzialności powraca wielokrotnie w całym utworze. Przykładem może być chociażby historia lotnika, który rozbił się w Andach i przeżył tylko dla tego, że do końca nie opuściło go przekonanie, iż ktoś na niego czeka i nie powinien tej osoby zawieść: “«Moja żona, jeśli m...

Motyw matki w literaturze Matka___________ Matka - Kobieta mająca własne dziec¬ko (dzieci) w stosunku do niego (nich). Biblia (ST) - 1) Za pramatkę wszyst¬kich ludzi uznawana jest Ewa (Księga Rodzaju), matka Kaina i Abla, obar¬czana często winą za grzech pierworod¬ny. 2) Kiedy dwie kobiety kłóciły się o dziecko i żadna z nich nie chciała ustąpić, kr...

Analiza słow "trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym" Rozpoczynając pracę od \"Mitu o Syzyfie\", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelnym i o niemożności jego uzyskania. Syzyf próbuje przechytrzyć bogów i odsunąć od siebie wizję starości i śmierci. Jego poczynania zostają jednak odkryte, a sam bohater ponosi dotkliwą karę. Boskie...

Sens "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz "Pana Tadeusza" Terapeutyczny sens \"Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego\" oraz \"Pana Tadeusza\" \"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego\" miały być czymś w rodzaju podręcznika politycznej i moralnej edukacji emigrantów polskich, a zarazem kodeksem zasad przyszłej rewolucji wymierzonej przeciw zaborcom. Duża część \"Ksiąg\" poświęcona jest sprawie moraln...