Na czym polega prawo do odpowiedniego poziomu życiaPRAWO DO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ŻYCIA Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art.11), Karta Socjalna (art. 14), Karta Narodów Zjednoczonych (art. 55). Pakt przewiduje obowiązek państw do uznania prawa każdego człowieka i jego rodziny ,,do odpowiedniego poziomu życia”, obejmującego odpowiednie pożywienie, odzież, mieszkanie i prawo do stałej poprawy warunków bytowych. Deklaracja Uniwersalna dodaje jeszcze, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne. W celu zapewnienia realizacji tych praw, państwa mają podjąć odpowiednie kroki. Postanowienia te są rozwinięciem sformułowań art. 55 Karty NZ, który stwierdza, że w celu stworzenia warunków stabilizacji i dobrobytu ONZ popiera podniesienie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu, rozwoju gospodarczego i społecznego. Karta Socjalna, która nie formułuje co prawda odrębnego prawa do odpowiedniej stopy życiowej, ustanawia prawo do korzystania z dobrodziejstw usług socjalnych. Zobowiązuje ona państwa do popierania lub prowadzenia takich usług socjalnych, które przyczyniać się będą do dobrobytu i rozwoju zarówno jednostek, jak i grup społecznych oraz ułatwiają ich przystosowanie się do warunków społecznych. Nieco inny jest cel omawianego przepisu Paktu, odmienne też są w nim zawarte gwarancje prawa do odpowiedniej stopy życiowej. Otóż Pakt wiąże to prawo z wolnością od głodu i zobowiązuje państwa do podjęcia kroków – zarówno indywidualnie, jak i poprzez współpracę międzynarodową – aby: 1) ulepszyć sposoby produkcji, konserwacji i dystrybucji środków żywności przez pełne wykorzystanie wiedzy technicznej i naukowej, prze rozpowszechnianie zasad wiedzy o żywieniu oraz przez rozwijanie lub reformowanie systemów rolnych w taki sposób, aby zapewnić znaczna wydajność i wykorzystanie zasobów naturalnych; 2) zapewnić sprawiedliwy rozdział światowych środków żywności, stosownie do potrzeb, uwzględniając problemy krajów rozwijających się i krajów eksportujących żywność. Współcześnie na czoło zagadnień międzynarodowych wysuwa się polityka żywnościowa w skali światowej, która pozostaje w bezpośrednim związku z postanowieniem Paktu o sprawiedliwym podziale światowych zasobów żywnościowych. Trudności i tendencje w zakresie polityki żywnościowej znalazły swój wyraz podczas światowej konferencji żywnościowej w 1974 roku. Uchwalono wówczas Deklarację o definitywnym wyeliminowaniu głodu i złego wyżywienia oraz utworzono dwa organy międzynarodowe dla koordynacji współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Ich zadaniem jest przede wszystkim dążenie do zwiększania produkcji żywności, utworzenie specjalnego systemu rezerw zboża, organizacja pomocy żywnościowej dla państw Trzeciego Świata i koordynacja tych wszystkich działań w skali światowej. Szczególne zadania w dziedzinie koordynacji międzynarodowej polityki żywnościowej spoczywają na FAO, której działalność zmierza do: - polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa; - zachowania zasobów naturalnych; - zapewnienia potrzebnego kredytu rolnego; - porozumień w sprawie surowców rolnych.

Na czym polega prawo do odpowiedniego poziomu życia

Materiały

Człowiek a pokusy w oświeceniu Człowiek a świat pokus Od zarania dziejów, od czasu kiedy istnieje ludzkość, człowiek napotyka na swojej drodze różnorodne pokusy. Stanowią one nierozłączną część naszego życia, tak samo jak życie i śmierć. Jaki wpływ mają na nas? Czy i w jaki sposób są w stanie zmienić nasze życie? Pokusy, jakie napotykamy na swojej drodze, mają różną...

Człowiek w Biblii Koncepcja cz³owieka w Biblii - koncepcji jest wiele, zale¿¹ od tematyki fragmentu oraz tego, co mia³o byæ podkreœlone - Ksiêga rodzaju opisuje cz³owieka stworzonego na wzór Boga i postawionego w roli korony stworzenia i w³adcy ziemi; dosta³ on tak¿e woln¹ wolê, ale ograniczon&#...

Streszczenie "Liryk lozańskich" Adama Mickiewicza Polały się łzy... Polały się łzy to krótki, pięciowersowy liryk, będący próbą rozliczenia się poety z całym dotychczasowym życiem. W jednej strofie poeta usiłuje spojrzeć na minione lata, które dzieli na trzy etapy: dzieciństwo, młodość i wiek męski. Poeta roni łzy \"czyste, rzęsiste\" snując refleksje nad swym życiem. Dzieciństwo jest jeszcz...

Treść i problematyka utworu "Gloria Victis" “Gloria Victis” treść Poleski las opowiada swojemu przyjacielowi historię zbiorowej mogiły powstańczej sprzed prawie półwiecza. Z opowieści drzew dowiadujemy się o losach poszczególnych ludzi, o ich wyglądzie, przyjaźni i wzajemnym poświęceniu. Snują opowieść o przyjaźni między Tarłowskim i jego siostrą Anielą a arystokratą Jag...

Przedstawiciele liryki antycznej 6. Przedstawiciele liryki Tyrtajos - (po łacinie Tyrteusz) Symbol poety bojownika. Jego elegie patriotyczne zagrzewały Spartan do walki. Głosił, że odwaga i męstwo to jedyna droga do zwycięstwa. Od imienia poety wywodzi się termin tyrteizm. Poezja tyrtejska to poezja zagrzewająca do walki, w naszej kulturze do walki w obronie niepodległości. \"...

Porównanie renesansu z barokiem \" Serce roście patrząc na te czasy ! \" - ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z \"Ksiąg pierwszych\" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana jest za manifestację renesansowego optymizmu. Odnosi się ona do przyrody, radość jaką wywołują zmiany i nadzieje, jakie przynosi wiosna. Nie lekceważmy jednak tego \" przyrodniczego\" punktu ...

Wesele Peleusa i Tetydy Początek tej historii zaczyna się na weselu Peleusa i Tetydy , na której bogini niezgody Eris rzuciła złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Między boginiami zawrzało. Najgłośniej krzyczały Atena, Hara i Afrodyta . Na sędzie tego sporu Zeus wyznaczył Parysa. Parys był synem Priama , Króla Troi. Wróżbici wyjaśnili małżonce króla , że syn któ...

Monitorowanie zapasów MONITOROWANIE ZAPASÓW Firmy utrzymują wiele różnych pozycji zapasów. Nie wszystkie pozycje powinny być obserwowane z taką samą uwagą. Koszty monitorowania są przeważnie wysokie, a zatem powinno się postępować zgodnie z zasadą 20/80, co oznacza konieczność skoncentrowania się na tych pozycjach, których koszt utrzymywania lub koszt braku zapasów ...