Na czym polega prawo do odpowiedniego poziomu życiaPRAWO DO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ŻYCIA Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art.11), Karta Socjalna (art. 14), Karta Narodów Zjednoczonych (art. 55). Pakt przewiduje obowiązek państw do uznania prawa każdego człowieka i jego rodziny ,,do odpowiedniego poziomu życia”, obejmującego odpowiednie pożywienie, odzież, mieszkanie i prawo do stałej poprawy warunków bytowych. Deklaracja Uniwersalna dodaje jeszcze, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne. W celu zapewnienia realizacji tych praw, państwa mają podjąć odpowiednie kroki. Postanowienia te są rozwinięciem sformułowań art. 55 Karty NZ, który stwierdza, że w celu stworzenia warunków stabilizacji i dobrobytu ONZ popiera podniesienie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu, rozwoju gospodarczego i społecznego. Karta Socjalna, która nie formułuje co prawda odrębnego prawa do odpowiedniej stopy życiowej, ustanawia prawo do korzystania z dobrodziejstw usług socjalnych. Zobowiązuje ona państwa do popierania lub prowadzenia takich usług socjalnych, które przyczyniać się będą do dobrobytu i rozwoju zarówno jednostek, jak i grup społecznych oraz ułatwiają ich przystosowanie się do warunków społecznych. Nieco inny jest cel omawianego przepisu Paktu, odmienne też są w nim zawarte gwarancje prawa do odpowiedniej stopy życiowej. Otóż Pakt wiąże to prawo z wolnością od głodu i zobowiązuje państwa do podjęcia kroków – zarówno indywidualnie, jak i poprzez współpracę międzynarodową – aby: 1) ulepszyć sposoby produkcji, konserwacji i dystrybucji środków żywności przez pełne wykorzystanie wiedzy technicznej i naukowej, prze rozpowszechnianie zasad wiedzy o żywieniu oraz przez rozwijanie lub reformowanie systemów rolnych w taki sposób, aby zapewnić znaczna wydajność i wykorzystanie zasobów naturalnych; 2) zapewnić sprawiedliwy rozdział światowych środków żywności, stosownie do potrzeb, uwzględniając problemy krajów rozwijających się i krajów eksportujących żywność. Współcześnie na czoło zagadnień międzynarodowych wysuwa się polityka żywnościowa w skali światowej, która pozostaje w bezpośrednim związku z postanowieniem Paktu o sprawiedliwym podziale światowych zasobów żywnościowych. Trudności i tendencje w zakresie polityki żywnościowej znalazły swój wyraz podczas światowej konferencji żywnościowej w 1974 roku. Uchwalono wówczas Deklarację o definitywnym wyeliminowaniu głodu i złego wyżywienia oraz utworzono dwa organy międzynarodowe dla koordynacji współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Ich zadaniem jest przede wszystkim dążenie do zwiększania produkcji żywności, utworzenie specjalnego systemu rezerw zboża, organizacja pomocy żywnościowej dla państw Trzeciego Świata i koordynacja tych wszystkich działań w skali światowej. Szczególne zadania w dziedzinie koordynacji międzynarodowej polityki żywnościowej spoczywają na FAO, której działalność zmierza do: - polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa; - zachowania zasobów naturalnych; - zapewnienia potrzebnego kredytu rolnego; - porozumień w sprawie surowców rolnych.

Na czym polega prawo do odpowiedniego poziomu życia

Materiały

Myśl reformatorska Ignacego Krasickiego Druga połowa XVIII wieku stanowi w dziejach Polski okres obfitujący w wydarzenia niezwykle dramatyczne. Były to bowiem czasy wielkich przeobrażeń gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jednak nie uchroniły kraju przed tragedią rozbiorów i upadkiem państwa. Tak więc w perspektywie historycznej okres ten rysuje się jako...

Andrzej Kmicic - charakterystyka Kmicic to konstrukcja czysto literacka, konwencjonalna. Bohater jest znakiem treści natury ogólnej. Autor nie dba o prawdziwość jego natury, ma ona nieść poglądy samego Sienkiewicza. Charakteryzuje ona dobrze ciemne i jasne strony XVII-wiecznego sarmatyzmu. Historia życia Kmicica jest symboliczna - człowiek zły, awanturnik, prymitywny (niemniej ...

Bogowie światła i powietrza w mitologii ========BOGOWIE SWIATLA I POWIETRZA============================================================== --------HELIOS----------------------------------------------------------------------------------- Helios-bog slonca,woznica slonecznego rydwanu Faeton-syn Heliosa i Klymeny Erydan-rzeka,do ktorej spadl Faeton Heliopolis-miasto slonca w Egipci...

Wielkość kontraktu futures Przy każdym notowanym kontrakcie terminowym podawana jest jego wielkość. Jest ona określona przez giełdę, która wprowadza do ob¬rotu dany kontrakt. Dobór wielkości kontraktu jest bardzo ważny. Jeśli będzie zbyt duża, może w istotny sposób wpłynąć na ogranicze¬nie płynności, zwłaszcza w przypadku towarów rolnych. Drobni przed¬siębi...

Analiza kapitału własnego spółki ANALIZA KAPITAŁU WŁASNEGO Kapitał własny dzielony jest na dodatkowe, szczegółowe części składowe. W jego skład wchodzi kapitał akcyjny, który upoważnia akcjonariuszy do pierszeństwa w roszczeniach zarówno w stosunku do wygospodarowanych zysków (dywidendy od akcji wypłacane są w pierwszej kolejności) jak i w stosunku do majątku firmy w mom...

Stasimony w "Antygonie" Ogólnoludzkie prawdy w stasimonach “Antygony” Stasimon pierwszy Pochwała rozumu ludzkiego i państwa. Ludzki rozum jest zdolny pokonywać trudy i czynić ziemię poddaną człowiekowi. Dzięki rozumowi człowiek stworzył państwo i musi przestrzegać jego praw. Stasimon drugi To pieśń o winie i karze. Chór wskazuje, że wina jest źród...

Renesans - pojęcia POJĘCIA: Humanizm – (łac. Humanus = ludzki), to prąd który w przeciwieństwie do średniowiecznego teocentryzmu, przyniósł fascynację człowiekiem i wszystkimi sprawami związanymi z życiem ludzkim. Człowiek stał na pierwszym miejscu; panowało przeświadczenie o konieczności poznania człowieka i praw rządzących przyrodą jako podstawowym ...

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Wyróżnia się badania : 1. Pełne ( całkowite ) 2. Częściowe Badania pełne i częściowe mogą być : 1. Ciągłe ( np. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, itp. ) 2. Okresowe ( np. spisy ludności , rolne, przemysłu ) 3. Doraźne ( np. klęsk żywiołowych ) Wśród badań częściowych wyróżnia się : 1. Badania repre...