Myśli przewodnie KrasickiegoIgnacy Krasicki wyśmiewa wady świata w „Bajkach" i „Satyrach". Bajka „Kruk i lis" za-wiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis). Autor śmieje się że „Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym". „Dewotka" pokazuje fałszywą pobożność: „dama" odmawiając modlitwę biła swoją służącą. Pewnemu gospodarzowi skradziono groch rosnący przy drodze. Na drugi rok zasiał go wśród żyta, myśląc że zbiór będzie o wiele więk-szy. Przeciwnie - zniszczono mu i zboże, i groch. Krasicki wyśmiewa przesadną ostrożność i chęć zysku. Bajka „Szczur i kot" piętnuje ludzi pysznych i pewnych siebie. W satyrze „Pijaństwo" ukazany jest typ polskiej gościnności. Przeradza się ona w pijatykę, po której następuje pochwała trzeźwości. Dyskusję przerywa jeden z uczestników i idzie się napić. Au-tor wyśmiewa w „Żonie modnej" przejmowanie przez szlachtę obyczajów francuskich. Moda prowadzi do rozrzutności i wiedzie do zrujnowania. Poemat heroikomiczny „Monachomachia" demaskuje stan duchowny (zakon reformatorów i karmelitów); ich skłonność do pijaństwa i bójek. Krasicki prowadzi krytykę poprzez oksymorony: „święte próżniaki", „wielebne głup-stwo". Twierdzi ironicznie „Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych". Pomimo humoru Krasicki przedstawia świat, w którym do-minuje siła, przewrotność i głupota („Jagnię i wilcy", „Malarze", „Wół minister") - jest on przygnębiający.

Myśli przewodnie Krasickiego

Materiały

Symbole w "Małej apokalipsie" Warstwa symboli Na plan pierwszy wysuwają się symbole narodowe: godło państwa, które na wystawie sklepowej ginie wśród snopów zboża, zaś na Pała¬cu Kultury – straciło barwy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Barwy narodowe coraz bardziej przypominają flagę rosyj¬ską (pozostał zaledwie cienki pasek bieli), biały g...

Formy kredytów dla przedsiębiorstw Formy kredytu 1. Kredyt towarowy (handlowy) - polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw, jest bezpośrednio związany z ruchem kapitału handlowego i przemysłowego. 2. Kredyt bankowy - forma ruchu pożyczkowego - operacje wekslowe banków - zamiana wierzytelności wekslowych w gotówkę, przekształcenie kredytu handlowego na bankowy. Dysko...

Obrona bohaterów Stefana Żeromskiego Bronię bohaterów Stefana Żeromskiego za siłę ich przekonań. Stefan Żeromski przedstawia swoich bohaterów przeważnie jako ludzi młodych, poszukujących swego miejsca w życiu. Przykładem mogą być doktor Tomasz Judym z „Ludzi bezdomnych” oraz Cezary Baryka z „ Przedwiośnia”. Doktor Judym młody ubogi chirurg chce za wszelk...

Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa OCENA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Podstawowe znaczenie dla analizy majątku trwałego ma jego efektywność, którą można ustalić na podstawie zestawu wskaźników określających relacje między efektami osiąganymi w przedsiębiorstwie a posiadanymi zasobami majątkowymi. Wskaźniki wykorzystywane w tym zakresie to: 1. Wskaźnik produktywności majątk...

Kompozycja Lalki Utwór ma kompozycję otwartą - być może bohater wysadzając zamek zabił się - powieść to tragiczny obraz losu człowieka - ofiary archaicznej struktury społecznej. Albo jest to utwór w jaki sposób dojrzały i myślący człowiek marnuje swoją energię. Być może jednak bohater przeżył i wyjechał - przezwyciężył te ograniczenia, które nakładało na niego s...

Moja ocena na temat reklam Reklama to rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do jego zakupu. Służą do tego plakaty, ulotki, napisy, bilboardy ustawiane na każdym rogu ulicy, ogłoszenia w prasie i w radiu, ale głównym i najskuteczniejszym nośnikiem informacji reklamowych jest telewizja. Reklama na stałe pojawiła się w pol...

Narrator w "Chłopach" Narrator. Jest to ktoś, kto doskonale zna życie w Lipcach, zżył się z chłopami, bolą go ich niepowodzenia, cieszą sukcesy. Nie jest to jednak chłop z Lipiec bo patrzy na życie wsi z boku jak inteligent. Śmieszy go sposób leczenia Dominikowej, obrzędy weselne są dla niego egzotyczne; używa też pojęć nie znanych dla chłopa. Przemawia jak chłopski ...

Pojęcia antyku MIT: Jest to opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Wyraża on wyobrażenia dotyczące początku świata, przeznaczeniu, pochodzeniu bogów i człowieka, naturze. Stara się wytłumaczyć to, co jest niezrozumiałe lub trudne do wyjaśnienia. Mity są składnikiem kultury prawie wszystkich ludów pierwotnych. Bohaterami mitów są najczęściej bogow...