Motywy patriotyczne w wierszach KarpińskiegoMotywy patriotyczne w poezji Karpińskiego i sposób ich prezentacji : Karpiński nie jest obojętny wobec ówczesnych problemów społecznych i politycznych. Dzięki temu powstały takie utwory jak : elegia "Tęskność do kraju"- poświęcona konfederacji barskiej, "Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim" , "Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiellonów". "Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta" : Podmiot liryczny zwraca się do zmarłego przed ponad dwoma wiekami króla i przedstawia mu tragiczną sytuację, w jakiej znalazł się kraj pozbawiony tak wspaniałych władców (Jagiellonów). Utwór ten jest wyrazem tęsknoty do królów, którzy kochają swój kraj, jest również przywołaniem przeszłości, kiedy to Rzeczpospolita była krajem potężnym, zamożnym i "od morza do morza". "Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim" : Utwór ten powstał po I rozbiorze Polski; stylizowany jest na wzór żałobnych śpiewów dziadowskich, plebejskich.. Ukazuje on tragiczną sytuację, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita (kordon cesarski ma znaczyć tyle co zabór austriacki). Szczególnie przejmująca wydaje się być personifikacja biedy, która najpierw „Długo nad granicą stała, Wolności dotknąć się bała” a później wkroczyła do Polski i uwięziła wolność. W zniewolonym kraju panoszą się austriaccy urzędnicy, otoczeni przez pochlebców. Dochodzi do poniżania króla, wyśmiewania się z autorytetu władcy. „Pochlebcy go otaczają, Palcem biednego stykają. Ot mówią, kość polizuje, Dawnej wolności żałuje”

Motywy patriotyczne w wierszach Karpińskiego

Materiały

Co to jest deizm? deiœci uznawali istnienie Boga jako stwórcy œwiata,uznawali te¿ wagê nakazów moralnych p³yn¹cych z religii, odrzucali objawienie i wyznaniowe formy wiary;

Wszystko o współczesności WSPÓŁCZESNOŚĆ - ogólna charakterystyka epoki Literatura polska Ramy czasowe: Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu. Czynniki kształtujące literaturę wspó...

Cechy poezji Tadeusza Różewicza Tadeusz Różewicz zakwestionował tradycyjne wzorce liryczne, ponieważ uznał, że po Oświęcimiu niemożliwa jest poezja rozumiana jako niezachwiana wiara w człowieka i świat. Słowo straciło swą dawną moc, język okazał się kaleki. Wiersze ukazują stan świadomości i kondycję moralną człowieka doby apokaliptycznej. Poeta w imię prawdy wybiera tonac...

Biografia Stanisława Staszica Stanisław Staszic Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu publicznym. Zajmował się badaniem Karpat. Był członkiem, a później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Położył duże zasługi na polu rozwoju szkolnictwa...

Charakterystyka polskich gospodarstw CHARAKTERYSTYKA POLSKICH GOSPODARSTW 1. duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (średnio 7 hektarów); 2. brak specjalizacji i rozdrobnienie produkcji, niedoinwestowanie; 3. silne uzależnienie od warunków agrometeorologicznych; 4. w poszczególnych regionach kraju mamy odmienne modele rolnictwa, a więc różne problemy rozwoju; 5. bariery eduk...

Streszczenie "Wojny Chocimskiej" Wacława Potockiego Poemat składa się z dziesięciu części będących opisem przygotowań do bitwy pod Chocimiem, wydarzeń bitwy dzień po dniu, a później relacją z przebiegu układów i zaprzestania działań. Przebieg wypadków jest opisywany przez autora w sposób kronikarski. Jednak ta ciągłość jest często przerywana obszernymi satyrycznymi ustępami, które ukazują i równo...

Literatura średniowieczna - wypracowanie PLAN: I. Wstęp: Literatura średniowieczna jako obraz epoki Dzisiejsze spojrzenie na średniowiecze II. Rozwinięcie: Utwory o charakterze religijnym i filozoficzno-refleksyjnym, nie mogące podlegać ocenie: \"Legenda o św. Aleksym\" - ideał świętego \"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią\" - średniowieczna filozofia życia. Utwory pre...

Inakso - definicja INKASO – jest uwarunkowana formą płatności polegająca na wydaniu dokumentów reprezentujących towar osobie wskazanej bankowi przez zleceniodawcę inkasa w zamian za zapłatę kwoty pieniężnej lub zaakceptowanie traty ciągnionej na tę osobę bez prawa wcześniejszego zbadania dokumentów oraz towaru przez nabywcę (płatnika) Procedura: 1. eksport...