Motyw Vanitas Vanitatum w czasach baroku (Daniel Naborowski)Daniel Naborowski uprawiał głównie poezję kunsztowną, wyrafinowaną, w której przywoływał pojęcie marności (łac. vanitas). Twórczość tego poety wprowadza w krąg barokowego zafascynowania śmiercią, przemijaniem, czasem. O znikomości życia, o przemijaniu i o próżności wszelkich ludzkich wysiłków mówiły już niektóre księgi Starego Testamentu, zwłaszcza Kohelet - Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. W wierszu pt. "Marność" autor nawiązuje do Pisma Św. a motyw marności czyni motywem centralnym. Wszystko co nas otacza i my sami jesteśmy marnością, ponieważ przemijamy. Nie jest to jednak powód, by człowiek popadał w rozpacz. Powinien kochać, radować się, a marności świata przeciwstawić pobożność, radość i czyste sumienie. Wtedy dopiero możliwe jest wyzwolenie od lęku metafizycznego, fraszką okaże się nawet śmierć. Także utwór pt. "Krótkość żywota" porusza problem przemijalności ludzkiego życia. Poeta próbuje pokazać, jak wielką znikomością jest czas ludzkiego żywota wobec wieczności. Owo tempo przemijania obrazuje nam przy pomocy kunsztownych paradoksów. W końcu poeta odnajduje ten koncept, który pozwala mu ukazać subiektywnie istotę krótkości ludzkiego żywota. Posługuje się kunsztowną metaforą i przypomina, że w skrajnych przypadkach łono matki i kołyska mogą stać się grobem cyt.: "(...) wielom była Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła." Wiersz pt. "Do Anny" zawiera anaforę, która opisuje przemijanie wszystkich elementów świata. Puenta liryczna wiersza jest jego konceptem, a zarazem paradoksem. Choć wszystko przemija, to jednak poeta zada despekt (pokona) czas, ponieważ jego miłość nigdy nie przeminie (zaneguje prawa natury). W utworze pt "Cnota grunt wszytkiemu" faktowi przemijania, nieuchronnej śmierci przeciwstawił Naborowski cnotę (starożytne virtus). Bogactwo, szczęście rodzinne, wszystko to marność, jedynie cnota jest wieczna. W poezji Daniela Naborowskiego odnajdziemy najpełniejszą realizację motywu vanitas vanitatum, który swe początki wywodzi z biblijnej Księgi Koheleta.

Motyw Vanitas Vanitatum w czasach baroku (Daniel Naborowski)

Materiały

Elementy romantyczne w "Król Olszyn" Ballada składa się z elementów realistycznych oraz fantastycznych. Te drugie to: król Olszyn - twór wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podróżnych; jego matka i córki oraz przeżycia jadącego z ojcem chłopca będące swoistymi halucynacjami wskutek choroby. Dziecko czuje obecność króla Olszyn, jest nim przerażone, błaga ojca o ratunek. W...

Symbolika wyrazów pupa i gęba w "Ferdydurke" Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową. Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z kryty...

Zasady gospodarki wodnej Zasady gospodarki wodnej: 1) Zasada kompleksowości – podejście do inwestycji wodnych z uwzględnieniem jak największej liczby potencjalnych użytkowników tj. maksymalizacja liczby konsumentów 2) Zasada perspektywiczności – należy przewidzieć potrzeby przyszłych pokoleń, trzeba uwzględnić prognozy demograficzne np. budowa zbiornika ...

Powojenne wiersze Miłosza Powojenna twórczość Miłosza. Pierwszy powojenny tom „Ocalenie\" przyniósł wiersze wojenne i wcześniejsze, będące wyrazem solidarności z losem narodu i świadectwem swojej epoki. Tytuł wyjaśnia autor w przedmowie mówiąc o wybawczym celu prawdziwej poezji, która nie jest wspólnictwem urzędowych kłamstw ani czytanką z pańskiego pokoju, lec...

Co to jest pogranicze? Terytorium położone pomiędzy 2 regionami lub 2 obszarami państwa, gdzie ma miejsce przemieszanie etniczne lub narodowościowe, wynikające z bliskości przestrzennej. Wg Kłoskowskiej jest to sąsiedztwo kultur narodowych wynikające z narodowej albo etnicznej mieszanej genealogii ludzi tam przebywających; z członkostwa innej grupy narodowościowej al...

"Odprawa posłów greckich" jako utwór uniwersalny Kwestia odpowiedzialności władcy i obywateli za państwo. Zagładzie Troi są winni są sami jej obywatele, zaś pretekst Heleny jest tylko czynnikiem przyspieszającym upadek owego państwa. \"Odprawa posłów Greckich\" jest utworem uniwersalnym, gdyż odnosi się do każdego państwa, w którym nad poczuciem solidarności górę bierze prywata, przekupstw...

Operacje otwartego rynku Operacje otwartego rynku, przeprowadzane przez banki centralne w ramach polityki otwartego rynku, polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych (przeważnie państwowych, krótkoterminowych – weksli skarbowych). W Polsce operacje otwartego rynku są podstawowym instrumentem oddziaływania NBP na kształtowanie się podaży pieniądza...

Cechy międzynarodowych systemów walutowych CECHY MIĘDZYNARODOWYCH SYSTEMÓW WALUTOWYCH SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ uzależnienie podaży pieniądza od posiadanych rezerw złota, pełna wymienialność, stały kurs waluty, swoboda przewozu, KORZYŚCI sprawny mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego, brak inflacji (równowaga wewnętrzna). System waluty złotej trwał do I wojny światowej. SYSTEM DEWIZOWO ZŁ...