Motyw tyrtejski w literaturze romantyzmuNurt tyrtejski w literaturze romantycznej i jego kontynuacje. Za pierwszego twórcę poezji tyrtejskiej uważny jest Tyrteusz, spartanin; autor ten, za najważniejsze uznawał cnoty związane z wojskiem (charakter samej Sparty); w zachowanym fragmencie wiersza "Rzecz to piękna..." formułuje pewne założenia, dotyczące prawego żołnierza i obywatela (w Sparcie każdy obywatel był żołnierzem); mianowicie powinien zawsze stawać do walki o zagrożoną wolność swojej ojczyzny; ucieczka przed tym obowiązkiem uznawana jest za najgorszą hańbę, ciągnącą się za takim człowiekiem do końca życia, dlatego też, należy mężnie walczyć, nawet za cenę własnego życia; W romantyzmie pojawia się ten motyw bardzo często, co wiąże się sytuacją Polski (pod zaborami) i próbami odzyskania niepodległości, jednak nie jest on identyczny z greckim wzorcem, lecz stanowi jego modyfikację; Zaczynając od Mickiewicza: w "Dziadach" mamy nurt walki młodych o wolność, a raczej jej skutki - ich martyrologia jest ukazana; "Konrad Wallenrod" prezentuje motyw walki z wrogiem, ale przez podstęp, co wiąże się rozterkami bohatera; ważną rolę spełniają jego wiersze: "Do matki polki" z góry zakłada konieczność walki, ale stanowi zapowiedź, że walka ta nie stanie się źródłem natychmiastowej chwały, ani poczucia sukcesu i satysfakcji ze zwycięstwa, ale będzie jedynie źródłem cierpień, szybkiej śmierci, zapomnienia o walczącym i z góry jest skazana na niepowodzenie; Innym wielkim romantykiem był Słowacki, który w nurcie dramatu romantycznego stworzył "Kordiana", w którym pokazana jest walka narodowowyzwoleńcza, ale powstanie listopadowe i całe młode pokolenie walczących jest poddane krytyce (niedojrzałość jego); z wierszy ważny wydaje się "Testament mój", w którym pada sławne zdanie "Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei (...) A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!"; Z Norwida "Bema pamięci żałobny rapsod", który jest obrazem śmierci wielkiego narodowego bohatera, dowodem, że ich walka zostanie w zachowana w pamięci (i na papierze), jako dowód ich wielkości i znaczenia dla kraju; Potem ważne stają się wiersze starszego pokolenia wojennego, w ramach II Wojny światowej;

Motyw tyrtejski w literaturze romantyzmu

Materiały

Erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego \"Materiał na powieść - erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego\" Najbardziej przeszkadza mi ten nieznośny kurz. Unosi się niby bezwolnie, a jednak z premedytacją wwierca się do uszu, nosa, oblepia skórę. Za każdym krokiem, skrzypnięciem kolejnego, dębowego schodka, tabuny mgliście szarych drobin unoszą się, jakby n...

Migracje - charakterystyka Migracje Migracje stałe i migracje okresowe Migracje transkontynentalne Migracje ekonomiczne i polityczne Migracje wewnętrzne (wieś – miasto, miasto – wieś, region - region) Po II Wojnie Światowej mamy 3 okresy migracyjne 1.) migracje powojenne: zmiany ustrojów, zmiany granic ...

Pieśni w renesansie Gatunek pieśni wywodzi się ze starożytności. Jest utworem zrytmizowanym o różnej tema-tyce - patriotycznej, obywatelskiej, refleksyjnej, filozoficznej, dziękczynnej. „Pieśń IX\" („Chcemy sobie być radzi\") odwołuje się do filozofii epikurejskiej. Szczęście człowieka polega na doznawaniu przyjemności - obraz biesiady przy winie...

Wybór między dobrem a złem Bohater XX wieku. Każda epoka dążyła do stworzenia prawd ogólnych, generalnych sądów dotyczących ludzkiego losu, a przede wszystkim postaw i miejsca człowieka w świecie. Od starożytności do czasów współczesnych wiele dzieł poświęcono problematyce moralnej. Twórcy tych epok wykreowali bohaterów, którzy umieli być nie tylko uosobieniem ideałów epo...

Krótka interpretacja wiersza "Prośba o wyspy szczęśliwe" \'\'Prośba o wyspy szczęśliwe\'\' Wiersz jest ucieczką podmiotu lirycznego od rzeczywistości w krainę wyobraźni, fantazji i pięknych marzeń, na tytułowe szczęśliwe wyspy: \'\'A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym jak kwiaty, zacałuj...\'\' Jest to zarazem propozycja skierowana do odbiorcy, aby porzucić troski codziennego życ...

Wstęp do poezji Adama Mickiewicza Wstęp Twórczość Adama Mickiewicza charakteryzuje się wielością form wyrazu. Utwory zaliczane do poetyckich częstokroć jednoczą w sobie, podobnie jak słynny dramat romantyczny III cz. Dziadów, cechy różnych rodzajów literackich. W tym dwuczęściowym opracowaniu postaramy się wskazać tropy interpretacyjne i analityczne najbardziej reprezentat...

Cechy dramatu Szekspira Cechy dramatu Szekspira: - odejœcie od trzech klasycznych jednoœci: miejsca, czasu i akcji, - sceny zbiorowe, w których jednoczeœnie prowadzi dialogi wiele osób, - mieszanie scen realnych z fantastycznymi, - wnikliwsza analiza charakterów ludzkich ni¿ we wczeœniejszych dramatach, wyraŸne dominowanie jej nad wyda...

Motywy w twórczości Norwida - kult ludzi wielkich, wybitnych jednostek i ich miejsca w społeczeństwie; - rozważania o człowieku, jego sytuacji w świecie, zależności od historii, cywilizacji i natury, konflikcie jednostka - świat; - historia - czym są dzieje ludzkości i jak je rozumieć ? - sztuka i rola artysty - specyficzna, Norwidowska koncepcja artysty, sztuki i...