Mit a archetypMit jest to wypowiedź narracyjna, wyrażająca i organizująca wierzenia danej społeczności, zwykle archaicznej; opowiada to kosmo- i teogonii; mit jest ściśle związany z toposami i archetypami, których jest źródłem; archetyp został wprowadzony do języka przez psychologa Junga; jest to prastary wzorzec, istniejący w umysłowości ludzkiej odwiecznie, określający wyobrażenia o świecie, oraz zapisem koniecznych reakcji na pewne zjawiska, niezbędne do egzystencji w społeczności ludzkiej; archetyp jest niezmienny w czasie i stale oddziałuje na zachowanie ludzi (topos jest odpowiednikiem archetypu w literaturze - stanowi stały i powtarzający się schematyczny motyw w literaturze); mit o Heraklesie - jest on archetypem dzisiejszego bossa i supermana; stanowi on wzór postawy odważnego, heroicznego bohatera, gotowego walczyć z każdą przeszkodą stojącą mu na drodze, oczywiście wszystkie jego czyny związane ą z czynieniem dobra; mit o Syzyfie - jest on wcieleniem chytrości i przebiegłości w takim stopniu, że udało mu się nawet dwa razy uniknąć śmierci, będąc już po drugiej stronie (duchem); za wszystkie winy został on ukarany wiecznym wtaczaniem kamienia na górę, który zawsze pod koniec stacza się na dół; jest więc brdziej znany jako symbol bezsensownej, jałowej pracy bez końca; mit o Dedalu i Ikarze - to opowieść o uwięzionych przez Minosa dwóch konstruktorów labiryntu Minotaura, którzy postanowili dzięki konceptowi Dedala uciec z więzienia; ojciec przestrzegał Ikara, żeby nie leciał ani za nisko, ani za wysoko, gdyż grozi to śmiercią; Ikar jednak nie posłuchał i zafascynowany leciał coraz wyżej, aż ostatecznie spadł i zabił się; Dedal jest archetypem człowieka mądrego, korzystającego ze swojego umysłu; Ikar jest archetypem człowieka tęskniącego do wielkich, wzniosłych i wspaniałych czynów, które zwykle nie są dostępne dla zwykłych śmiertelników;

Mit a archetyp

Materiały

Ocena romantyków o polskim społeczeństwie Większość ocen romantyków odnosi się do powstania listopadowego, a raczej przyczyn jego upadku; tak więc oceny te z założenia muszą, przynamniej częściowo, być krytyczne; Tak jest w III cz. \"Dziadów\", gdzie chociaż widzimy dobrą polską młodzież, to jednak ci rządzący, arystokraci, pokazani są jako źli i podlizujący się najeźdźcy; \"Kordi...

Sprawa chłopska od powstania kościuszkowego do początku XX wieku Po powstaniu kościuszkowskim i próbie uwłaszczenia chłopów, którą ogłaszał Uniwersał Połaniecki 7 V 1794 r. Nastąpiło wyciszenie sprawy chłopskiej, aż do 1807 r, gdy to Konstytucja Księstwa Warszawskiego mówiła o uwłaszczeniu chłopów. Jednak bez nadania ziemi. Dlatego król pod wpływem szlachty na mocy dekretu z dnia 21 XII 1807 r. potwierdził pr...

Proces przeprowadzania badań, czyli metodologia Metodologia: proces przeprowadzania badań Celem psychologii społecznej jest naukowe poszuki¬wanie odpowiedzi na pytania o zachowania społeczne. Główne procedury badawcze stosowane w psychologii społecznej to metoda obserwacyjna, metoda korelacyjna i metoda eksperymentalna. Każda z tych procedur ma wady i zalety i każda z nich jest odpowi...

Krótki opis "Fortepian Szopena" Elegia \"Fortepian Szopena\" (pochodzi z tomu \"Vade-mecum\") powstał jako inspiracja zniszczeniem instrumentu po powstaniu styczniowym oraz przedwczesną śmiercią kompozyto-ra. Tematem jest istota sztuki, jej właściwości i odbiór. Ukazuje, że dzieło sztuki musi być najpierw poniżone i odrzucone, by potem wejść na stałe w obieg kultury - być odcz...

Analiza Swot i BCG - marketing ANALIZA SWOT To podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego, polegające na konfrontacji krytycznie ocenionego własnego potencjału firmy z ujawnionymi potencjalnymi szansami i zagrożeniami działania wynikającymi ze zmian zachodzących w otoczeniu. Służy wypracowaniu ogólnej strategii przedsiębiorstwa, a także strategii dotyczących poszczegól...

Bohater romantyczny a Artur z "Tanga" - porównanie 31. Porównaj bohatera romantycznego (Konrada, Wallenroda, Kordiana) i Artura z „Tanga” Mrożka. Tragizm jako jedna z podstawowych kategorii estetycznych w różnych okre¬sach literackich uzyskiwał odmienny aspekt znaczeniowy. W starożytności powo¬dowany był przez niezależne od ludzkiej woli fatum, w czasach nowożytnych ozna...

Ballady Goethego i Schillera Piękno ballad Goethego i Schillera (analiza wybranych tekstów: \"Król elfów\", \"Rybak\", \"Śpiewak\", \"Rękawiczka\"). \"Król elfów\" - \"Król olch\" - motyw króla olch Goethe zaczerpnął z Herdena, który z kolei wziął go z duńskiego. Podobieństwo brzmienia wyrazów \"olcha\" i \"elf\" w tym języku, doprowadziły do pomyłki. Syn z ojcem jadą n...

Kilka interpretacji tytułu "Granica" Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej egzystencji na tym świecie - dla jednych pełnej przyjemności i możliwości ...