Miłośc trudna w literaturzeMiłość trudna Miłość trudna - Miłość trudna to nie tyle uczucie nie odwzajemnione i nie¬szczęśliwe, co skomplikowane, pełne uwarunkowań wewnętrznych i zewnęt¬rznych. Przyczynami komplikacji uczu¬ciowych mogą być: różnica charakte¬rów, bariery społeczne czy moralne, jak i wydarzenia (np. historyczne) niezależ¬ne od zakochanych. Miłość trudna jest uczuciem długotrwałym, nierzadko speł¬nionym, jednakże przynoszącym cier¬pienie. Ze względu na swe bogactwo psychologiczne i emocjonalne stała się jednym z najpopularniejszych tematów literackich, a teksty o niej traktujące przewyższają pod względem artystycz¬nym te, które mówią o miłości szczꜬliwej. „Pieśń nad pieśniami" - Wspaniały poemat miłosny i mistyczny, opisujący losy dwojga zakochanych poszukują-cych się nawzajem podczas jednej nocy. Jakkolwiek łączy ich niezwykłe uczucie i silna fascynacja erotyczna, na prze-szkodzie ich związkowi stoi niedojrza¬łość Oblubienicy, jej brak zdecydowa¬nia, a także potęga i doskonałość Ob-lubieńca. Istotna jest również różnica wieku między nimi, jednakże nie stanie ona na przeszkodzie związkowi kochan-ków. Mitologia - 1) Miłość Dejaniry do Heraklesa, pełna zazdrości, niezwykle namiętna, stała się przyczyną śmierci herosa. Dejanira, chcąc pozyskać sobie dozgonną miłość męża, uszyła mu ko¬szulę, którą unurzała we krwi podstęp¬nego centaura. Kiedy Herakles przy¬wdział ją, jego ciało zaczęły trawić ognie. Tak to zazdrość doprowadziła do tragicznego końca miłości. 2) Zakocha¬na do szaleństwa w Jazonie, Medea pomogła mu zdobyć złote runo Kol¬chidy, a także zmyliła pościąg za stat-kiem Argo. Po latach jednak Jazon (już jako jej mąż) spotkał inną kobietę, z któ¬rą chciał połączyć swe życie. Odtrącona i zrozpaczona, Medea w akcie zemsty zabiła synów swoich i Jazona, a także przyczyniła się do śmierci kochanki męża. Legendy arturiańskie - Uczucie Lan-celota i Ginewry, w pełni odwzajem¬nione, skazane jest jednak na niepowo¬dzenie. Kochankowie postępują wbrew przyjętym normom etycznym (Lancelot zdradza swego króla, Ginewra - męża), nie mogą żyć razem, co staje się przy¬czyną ich cierpień. Na drodze do szczꜬcia stoi także zawiść Mordreda, siost¬rzeńca króla Artura, który wykryje ro¬mans królowej i rycerza i przyczyni się do rozpadu Okrągłego Stołu. J. Bedier (oprać.) „Dzieje Tristana i Izoldy" - 1) Niezwykle dramatyczna i pełna wyrzeczeń miłość Tristana i Izol¬dy naznaczy życie kochanków piętnem cierpienia. Jakkolwiek Tristan opuszcza dwór króla Marka, a Izolda pozostaje z mężem, będą oni sobie wierni do końca życia (patrz: śmierć - bohaterów literackich). 2) Król Marek nie oddala od siebie żony, choć zdaje sobie sprawę z jej uczucia do Tristana. Nadal kocha Izoldę i godzi się z losem. Dowodem jego wielkoduszności i miłości do żony może być decyzja o pochowaniu jej obok ukochanego. W. Szekspir „Romeo i Julia" - Miłość dwojga kochanków zmącona jest niena¬wiścią pomiędzy ich rodzinami. Romeo i Julia, bezgranicznie w sobie zakocha¬ni, zmuszeni są ukrywać swe uczucia przed światem i samotnie walczyć z przeciwnościami losu (np. wygnanie Romea czy planowany ślub Julii z Pary¬sem). Dramatyczny splot wydarzeń do-prowadzi do ich śmierci. Patrz: miłość i śmierć. W. Szekspir „Otello" - Otello, ciemno¬skóry generał, o wiele starszy od Des-demony, od początku ich związku oba¬wia się, że zostanie odtrącony. Trak¬towany przez innych jak pan as, pełen kompleksów, z łatwością daje się wciąg¬nąć w intrygę Jagona. I choć kocha swą młodą i piękną żonę, nie ufa jej i podej¬rzewa ją o zdradę. Wątpliwości Otella, jego przeraźliwa zazdrość, jak i poryw-cza natura, staną się przyczyną tragedii małżeńskiej. Patrz: zdrada. W. Szekspir „Sonety" - Podmiot liry¬czny (sam autor) nie ukrywa miłości do adresata większości sonetów - mężczy¬zny. Na uwagę zasługuje dramatyzm tego uczucia, niemożność spełnienia i ujawnienia go przed światem, jako że nawet w tamtych czasach (dość dużej swobody obyczajowej) homoseksua-lizm traktowany był jak grzech i perwer-sja. J.W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera" - Miłość Wertera do Lotty jest złożona i trudna nie tylko dlatego, że nigdy się nie spełni. O jej dramatyzmie decyduje przede wszystkim charakter bohatera, nadwrażliwego i skompliko-wanego wewnętrznie. Jego nadmierna uczuciowość i skłonność do refleksji zamienią zwykłą miłość w uczucie peł-ne pasji i cierpienia, prowadzące Wer¬tera do śmierci. Patrz: samobójstwo. J.W. Goethe „Faust" - Odmłodzony przez Mefista doktor Faust nawiązuje romans z Małgorzatą. O ile jednak Mał¬gorzata jest zdolna poświęcić życie dla tej miłości, o tyle jej kochanek pragnie nadal poznawać świat i zdobywać wie¬dzę. Prosta dziewczyna nie jest w stanie zrozumieć jego pasji. Porzuca on uko¬chaną, gdy ta trafia do więzienia za zabicie ich dziecka. A. Mickiewicz „Dziady" cz. IV - Mi¬łość Maryli i Gustawa, pojmowana przez bohatera jako komunia dusz, nie może się spełnić. Wychowany na prero-mantycznej literaturze, Gustaw nie po¬trafi przeżyć rozstania z ukochaną i jej ślubu z innym. Kiedy popełnia samobój¬stwo, a potem błąka się po świecie jako upiór, nadal rozpamiętuje to nieszczꜬliwe uczucie, które jednocześnie nadało jego życiu sens i stało się przyczyną jego największej tragedii. E. Bronte „Wichrowe Wzgórza" - 1) Na drodze miłości Katarzyny i Heathc-liffa stanęły bariery społeczne i obycza¬jowe. Ona, córka właściciela majątku, nie mogła poślubić przybłędy i służące¬go. Jednakże tym, co zadecydowało o dramatyzmie i bogactwie ich uczucia, było podobieństwo tych dwóch postaci. Tak samo namiętni i nieustępliwi, gwał¬towni i uparci, stale walczyli ze sobą, by pogodzić się dopiero przed śmiercią Katarzyny (patrz: miłość silniejsza niż śmierć). 2) Młoda Katarzyna i Hareton przechodzą drogę od najbardziej zacię¬tej wrogości do przyjaźni, a potem miło¬ści. Dzieli ich nie tylko wykształcenie, ale przede wszystkim podobieństwo charakterów (oboje są nieustępliwi i du¬mni), jak ł animozje między ich rodzina¬mi. Ostatecznie jednak pogodzą się, a ich zaręczyny zakończą waśń między rodami Eamshawów i Lintonów G. Flaubert „Pani Bovary" - Miłość Emmy Bovary do kochanków (Rudolfa i Leona) jest niezwykle namiętna i zabo-rcza. Emma żąda od nich prawa wyłącz¬ności, nieustannie rozpamiętuje swe uczucia i przeżycia, nie dopuszcza moż-liwości porażki. Taki stan rzeczy do¬prowadzi ją niemal do obłędu i stanie się jedną z przyczyn jej śmierci. E. Zola „Nana" -1) Podstarzały hrabia Muffat, zwolennik surowych zasad ety¬cznych, zmienia się pod wpływem Na-ny, aktorki i prostytutki. Późno obudzo¬na namiętność nie godzi się z jego kodeksem moralnym, co prowadzi do rozterek duchowych bohatera. Fascyna¬cja Naną jest jednak tak silna, że ulega jej, by z czasem odkryć, iż nie potrafi żyć bez swej kochanki. 2) Hrabina Muf¬fat, oddana matka i żona, w dojrzałym wieku nawiązuje romans z dziennika¬rzem Faucherym. Ten związek nada sens jej życiu, odkryje, kim jest ona naprawdę, jednakże stanie się także przyczyną cierpienia i chorobliwej za¬zdrości o kochanka. L.N. Tołstoj „Anna Karenina" - Tytu¬łowa bohaterka, wychowana wedle su¬rowych zasad moralnych, zakochana w Aleksym Wrońskim, opuszcza męża i syna, by połączyć się z kochankiem. Ich miłość nie będzie jednak szczęśliwa. Na drodze staną jej: matczyne uczucia Anny, jej poczucie winy i chorobliwa zazdrość o Aleksego, a przy tym jej upór i nieugiętość. Patrz: Rosja, samobójst¬wo, żona, rodzina. F.M. Dostojewski „Zbrodnia i kara" - Miłość Soni do Raskolnikowa, czysta i platoniczna, wsparta uczuciem miło¬sierdzia, nakazuje dziewczynie walczyć z przekonaniami Rodiona. Nie tylko nakłania ona ukochanego, by przyznał się do winy, ale też przyjmuje część jego cierpienia na siebie, udając się z nim na katorgę. Sonia nie oczekuje w zamian niczego, wie również, że jej miłość jest nie odwzajemniona. Dopiero po kilku miesiącach na Syberii udało jej się pozyskać uczucie Rodiona. B. Prus „Lalka" - Spóźniona miłość Wokulskiego jest uczuciem destrukcyj¬nym, które prowadzi do klęski bohatera. Zakochany w Izabeli Łęckiej, rozpiesz¬czonej arystokratce, nie znajduje dla siebie miejsca w jej świecie. Izabela nigdy nie odwzajemni tego uczucia, ponieważ potrafi kochać tylko siebie. Wokulski mami się jednak złudzeniami małżeństwa i miłości odwzajemnionej; nieustannie też analizuje swe uczucia, nie dostrzegając jednak, kim naprawdę jest jego ukochana. Kiedy prawda wy¬chodzi na jaw, bohater nie widzi sensu dalszego życia. Patrz: samobójstwo. H. Sienkiewicz „Quo vadis" - Eunice, niewolnica Petroniusza, potajemnie ko¬cha swego pana. Doskonale wie o jego zamiłowaniu do romansów i w mil¬czeniu znosi kolejne kobiety w życiu poety. Jej wytrwałość została jednak wynagrodzona: Petroniusz odwzajemnił uczucie Eunice i z nią właśnie spędził ostatnie miesiące swego życia E. Wharton „Wiek niewinności" -Ne- wland Archer, młody i zdolny prawnik u progu kariery, zakochuje się w Ellen Olensky, która uciekła od męża do Ameryki. Jego uczucie, sprzeczne z wy¬znawanymi zasadami, stanie się przy¬czyną rozterek bohatera, tym bardziej że jest on zaręczony z inną kobietą. Mał¬żeństwo z May, podstęp żony, jak i włas¬ne przekonania, staną na przeszkodzie romansowi z Ellen, aNewland będzie po latach myślał o niej jako o czymś, co go w życiu ominęło. T. Mann „Tonio Kroger" - Miłość Tonią do Janka Hansena, a potem do Ingi Holm wynika z umiłowania przez niego tego, co piękne, proste i jasne. Bohater, zakochany w obojgu, wie dos¬konale, że nigdy nie zyska wzajemności, bowiem tamci dwoje należą do innego świata. Świadomość tego będzie przy¬czyną cierpień Tonią, który poczuje się wyobcowany w świecie zwykłych ludzi. Patrz: artysta, czytanie literatury. T. Mann „Śmierć w Wenecji" - Gus¬taw Aschenbach, podstarzały intelektu¬alista i pisarz, wyjeżdża do Wenecji i tam przeżywa jedyną miłość swego życia. Zakochany w Tadziu, młodym chłopcu z Polski, cierpi czując się stary i mało atrakcyjny. Uczucie do Tadzia jest tak silne i dramatyczne, że Aschen¬bach nie wyobraża sobie życia bez widoku ukochanego, dlatego też nie opuszcza Wenecji pomimo szalejącej tam epidemii. Miłość pisarza z czasem przeradza się w chorobę: śledzi on Ta¬dzia, nieustannie rozmyśla o nim i o so¬bie jako parze (analogia do Apollina i Hiakintosa), jest zazdrosny o każdą osobę w otoczeniu ukochanego. Ta ob-sesja doprowadzi go do ciężkiej choroby fizycznej, a potem do śmierci. Patrz: piękno, śmierć (bohaterów literackich). A. Gide „Fałszerze" - W powieści Gide'a miłość homoseksualna nie jest perwersją ani zboczeniem, ale dosko-nałym związkiem ciał i dusz. Jednocześ¬nie uczucie Oliwiera i Edwarda nigdy nie zostanie zaakceptowane przez oto¬czenie, ponieważ narusza normy moral¬ne, a także bliskie jest kazirodztwu (Edward to wuj Oliwiera). S. Undset „Krystyna, córka Lavran- sa" -1) Ogromna miłość Ragnfridy do Lavranasa, swego męża, nie jest uczu¬ciem szczęśliwym. Obwinia ona siebie o zdradę i spowodowanie wszystkich nieszczęść w rodzinie. Oziębia i zam¬knięta w sobie, Ragnfrida tylko jeden raz zdradzi się przed mężem ze swymi uczuciami, a jej posępny i ascetyczny sposób bycia uniemożliwi zaznanie peł¬nej radości w małżeństwie. 2) Wycho¬wana w surowych zasadach, Krystyna zakochuje się w Erlendzie, człowieku zmysłowym, lekkoduchu o dość swobo¬dnym stosunku do moralności. Ich mi¬łość będzie nieustanną walką oraz ście¬raniem się charakterów i światopoglą¬dów. Ciągle upokarzana, Krystyna ni¬gdy nie opuści swego męża, wybaczy mu zdradę, a śmierć Erlenda będzie dla niej końcem prawdziwego życia. Patrz: mąż, rodzina, żona. M. Kuncewiczowa „Cudzoziemka" - Adam darzy Różę wielkim uczuciem. Niestety, nie jest w stanie pojąć fas¬cynacji żony muzyką, co tworzy między nimi mur nie do przebycia, tym solid¬niejszy, że Róża nie jest w stanie zapom¬nieć o miłości sprzed lat - Michale i zdradzie, jakiej się wobec niej dopuś¬cił. Wszelkie próby Adama, by zbliżyć się do żony, kończą się niepowodze¬niem. Patrz też: mąż. Z. Nałkowska „Granica" - Miłość Ze¬nona i Elżbiety od początku naznaczona jest piętnem zdrady. Zenon daje się ponieść namiętności do Justyny, a kon¬sekwencje tego spadną nie tylko na niego, lecz i na jego żonę. Tolerancyjna i wyrozumiała Elżbieta nie przestanie kochać męża, wybaczy mu jego zdradę i pomoże jego kochance. J. Lechoń „Siedem grzechów głów¬nych" - Miłość opisywana w tym cyklu to przede wszystkim uczucie zmysłowe, które nie daje jednak ukojenia. Kocha¬nek (podmiot liryczny) wie doskonale, iż nie może żyć bez spełnienia seksualnego, a jednocześnie ma świadomość przepaści, jaka dzieli go od obiektu miłości. Zdaje sobie sprawę z tego, że to on jest stroną bardziej zaangażowaną w tym związku i to właśnie powoduje, że cierpi i czuje się odrzucony. M. Dąbrowska „Noce i dnie" - Jednym z głównych wątków powieści są dzieje małżeństwa Niechciców. Bogumił, człowiek otwarty i afirmujący życie, poślubia Barbarę, kobietę nie akcep¬tującą życia, nieustannie je analizującą. Ich trudna miłość to nie tylko ścieranie się dwóch osobowości i poglądów, to także walka o zachowanie własnego ja. Barbara, przez całe życie marząca o To-libowskim (ukochanym z młodości), do¬piero po śmierci męża zrozumiała, że był on jedyną miłością jej życia. M.A. Bułhakow „Mistrz i Małgorza¬ta" - Małgorzata i Mistrz spotykają się po raz pierwszy już jako ludzie dojrzali, o zdawałoby się unormowanym życiu. Jednak niezwykła miłość, jaka połączy tych dwoje, zburzy pozorną stabilizację. Niepopularny pisarz i zdradzająca męża Małgorzata nie unikną przeciwności lo¬su: powieść Mistrza zaprowadzi go do domu wariatów, a jego ukochana, by go odzyskać, stanie się wiedźmą w służbie u Wolanda. Patrz: miłość spełniona. E.M. Remarąue „Łuk Triumfalny" - Miłość Joanny Madou i Ravica to ostatnie wielkie uczucie w życiu bohate¬rów. Oboje samotni i skazani na wieczną tułaczkę, nie potrafią odnaleźć się w świecie i zrozumieć samych siebie. Ich związek, początkowo czysto sensualny, okaże się niezwykle ważny, gdyż nada życiu bohaterów sens. Joanna nie wy¬trzyma jednak rozstania z ukochanym i zwiąże się z innym mężczyzną, co doprowadzi do rozpadu ich związku, a potem - śmierci bohaterki. Patrz: miłość i śmierć. J. Andrzejewski „Bramy raju" - Ale¬ksy Melissen, wychowany przez Lud¬wika z Yendome i przez niego uwie-dziony, odnajduje prawdziwą i czystą miłość, gdy poznaje Jakuba. Wie, że nigdy nie dojdzie do sensualnego speł¬nienia tego uczucia, ale mimo to wyru¬sza z krucjatą prowadzoną przez uko¬chanego. Sam niekochany, zaspokaja potrzeby cielesne z Blanką, jednocześ¬nie marząc o Jakubie, któremu pozwala prowadzić innych i siebie samego na śmierć. M. Hłasko „Ósmy dzień tygodnia" - Agnieszka i Piotr to dwoje młodych, kochających się ludzi. Oboje próbują odnaleźć się w rzeczywistości po roku 1956, szukając ocalenia w miłości. Oka¬zuje się jednak, że Piotr nie może uwol¬nić się od koszmaru przeszłości (siedział w więzieniu politycznym), że nie mają miejsca wyłącznie dla siebie, a ponadto rodzice Agnieszki nie są zadowoleni z tego związku. Zdesperowana Agniesz¬ka oddaje się przypadkowo poznanemu mężczyźnie, jednocześnie kończąc w ten sposób swój związek z Piotrem. K. Brandys , Jak być kochaną" - Bo¬haterka opowiadania przez pięć lat ukry¬wała ukochanego mężczyznę, który ści¬gany był przez hitlerowców listem goń¬czym. Narażała własne życie, podej¬mowała pracę w niemieckich teatrzy¬kach, cierpliwie znosiła rozgoryczenie i frustrację ukochanego mężczyzny, w zamian nie dostając nic. Kiedy wojna się skończyła, ukochany bez słowa po¬żegnania i podziękowania opuścił jej mieszkanie. Spotkała go dopiero po kilku latach. Patrz: retrospekcja, samo¬bójstwo. A. Moravia „Konformista" - Marcello Clerici pokochał żonę profesora Quad-riego miłością szaloną, zaborczą. Sytua¬cję dodatkowo komplikował fakt, że Marcello przyjechał do Paryża, aby za¬bić profesora oraz to, że Lina pragnęła nie Marcella, ale jego żony - Giulii. A. Kowalska „Pestka" - Na drodze miłości Agaty i Borysa stoi jego małżeń¬stwo, a także wyznawana przez niego etyka. Agata, świadoma tego, że nigdy nie opuści on rodziny, zgadza się grać rolę jego kochanki przez pięć lat. Zado¬wala się nielicznymi chwilami spędzo¬nymi razem, wiedząc jednak, że - w przeciwieństwie do ukochanego -jest całkowicie samotna. Kiedy Borys opuszcza żonę i dzieci, Agata począt¬kowo cieszy się z tego. Wie jednak, iż ta decyzja zniszczy i jego, i ich miłość, dlatego też decyduje się na samobójst¬wo. Patrz: samobójstwo. J. Hurt „Skaza" - Miłość dojrzałego i dobrze sytuowanego mężczyzny do narzeczonej swego syna, burzy wszelkie stereotypy jego życia. Uświadamia on sobie, że do tej pory żył w zakłamaniu, że nie dał się ponieść prawdziwym uczuciom. Anna staje się najważniejszą osobą w jego życiu, ale jednocześnie niszczy ona to życie, jak i swego ko¬chanka. Ich romans doprowadzi do wiel¬kiej tragedii rodzinnej - śmierci Mar-tina, narzeczonego Anny. Patrz: wina i odpowiedzialność, ojciec. M. Ondaatje „Angielski pacjent" - Młoda mężatka, Katherine Cliffton, wdaje się w romans z Almasym, m꿬czyzną samotnym, nie odczuwającym potrzeby stabilizacji. Ich namiętna mi¬łość jest przede wszystkim walką o za¬chowanie dominacji nad partnerem, udowadnianiem swej wyższości. Połą- czeni wyjątkowymi więzami, rozstają się jednak na prośbę Katherine, kiedy postanawia ona wrócić do męża. * „I gdy myślę o tobie to tak jakby motyl trzepotał w dłoni uwięziony i ślepy". (H. Poświatowska) * „Między nami jest przepaść, przepaść niezgłębiona, I choćbyśmy wykochać po brzeg dusze chcieli, To wszystko, co nas łączy, jest miłość szalona, A wszystko, co jest prawdą, na wieki nas dzieli". (J. Lechoń) * „Pozginaj moje ciało, miażdż i w płyn zamieniaj, Przeplataj, krusz, zatapiaj, łam, niszcz bez litości, Tylko zbliż się choć o krok z tego oddalenia, W którym błądząc, wciąż szukam szczęścia - Twej miłości". (W. Bąk) * „...nie wiem, skąd się wzięła moja mi¬łość do ciebie, ale skądkolwiek zaczer¬pnęła swój początek i swoje pierwsze oczarowanie, nigdy cię kochać nie przestanę, ponieważ jeśli istnieję, to tylko dlatego, aby, sam niekochany, potrzebę miłości całym sobą potwier¬dzić..." (J. Andrzejewski) * „Z dzikim płomieniem w oczach przyjdziesz niespodzianie, Piorunem w serca nasze ból uderzy, co w oczach nagle stanie, By my jak wrogi, drżąca miłość w nas, na urąganie". (W. R. Benćt) * „Kto kocha, często jest zawiedziony, często obolały i często nieszczęśliwy, ale kocha i kiedy znajdzie się na krawę¬dzi grobu, obraca się, aby spokojnie spojrzeć wstecz, i powiada sobie: częs¬to cierpiałem, myliłem się niekiedy, ale kochałem. To ja żyłem, a nie jakaś sztuczna istota wylęgła z mojej pychy i nudy". (A. de Musset) * „Kocha się tylko to, od czego się cierpi". (G. Flaubert) * „Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać nie pozbawiając życia swej ofiary". (A. Bahdaj)

Miłośc trudna w literaturze

Materiały

Krótka analiza "Dekameronu" 2. JAN BOCCACIO (1313 - 1375) “Dekameron” Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona jako ...

Czym są dokumenty osobiste DOKUMENTY OSOBISTE - źródła o charakterze pisemnym, które zostały napisane z inicjatywy uczestnika danych zdarzeń lub przez niego samego, bądź takie na których powstawanie miał wpływ; wykorzystuje się je, kiedy interesuje nas faktyczny przebieg zdarzeń lub faktyczna rola pewnych osób; główne bariery w ich stosowaniu to ich niewielka ilość, trudn...

Instytucjonalizacja etyki Instytucjonalizacja etyki—do metod instytucjonalizacji etyki zalicz się: kodeks postępowania w firmie, komitety ds. Etyki, biura rzeczników, komisje orzekające, programy szkolenia etycznego i analizy zagadnień społecznych  Analiza zagadnień społecznych – sprawozdanie opisujące działalność firmy w określonej dziedzinie,...

Co to jest wartość? Wartość a) to idee, rzecz materialna lub niematerialna, myśl, osoba jednostki, dążenie do ich zdobycia uznaje za przymus, poczucie spełnionego obowiązku są niezbędne do wewnętrznej spoistości grupy b) to podstawowy czynnik integracji, dobro wspólne, wokół którego skupia się grupa c) to przedmiot wymiany pomiędzy członkami postawa &#...

Los ludzi w poezji Konopnickiej W wierszu pt. \"Wolny najmita\" autorka mówi o skutkach ustawy carskiej z 1864r. Dała ona chłopu ziemię, jednak była to gleba mało żyzna, podmokła, porastały ją chaszcze. Skutki były tragiczne. Rodzina nie miała środków do życia, ludzie umierali z głodu. Chłop musiał płacić podatki, w przeciwnym razie wyganiano go z domu. Tak było z najmitą. Koc...

Polisa - definicja, rodzaje UBEZPIECZENIA W HANDLU ZAGRANICZNYM Podstawowym dokumentem ubezpieczeniowym jest polisa ubezpieczeniowa. Trzy strony: ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczany. Rodzaje polis:  Pojedyncza (jednorazowa) – dotyczy ubezpieczenia towaru w ciągu trwania określonej podróży lub określonego czasu  Generalna (mająca charakter...

Krótko o Wisławie Szymborskiej Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości. O Wisławie Szymborskiej i jej poezji Stanisław Barańczak napisał: Poetka bierze na siebie rolę współczesnego Noego; jej twórczość staje się arką, w której przynajmniej próbki tych wartości pragnie ocalić. Jakie to wartości? - obrona pojedynczości, przypadku, żywiołu życia przed kolektywizmem, d...

Problem służebności literatury w romantyźmie i pozytywiźmie, oraz miejsce i rola twórcy w życiu społeczeństwa tych epok NA PRZYKŁADZIE ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU ROZWAŻ PROBLEM SŁUŻEBNOŚCI LITERATURY, ORAZ PRZEDSTAW SWÓJ SĄD O MIEJSCU I ROLI TWÓRCY W ŻYCIU SPOŁECZEŃSTWA W TYCH EPOKACH. Zarówno twórczość romantyczna jak i pozytywistyczna mają funkcje utylitarne, twórcy tak romantyczni jak i pozytywistyczni mają misję do spełnienia. (1) Koncepcja poety i poezji w r...