Międzynarodowy rynek akcjiMiędzynarodowy rynek akcji jest trzecią częścią rynku kapitałowego, który umożliwia gromadzenie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju poszczególnych firm oraz sprawne zarządzanie funduszami kapitałowymi, poprzez ich lokowanie w wybranych krajach i walutach. Korzyści dla firm rozprowadzających emisje nowych akcji można sprowadzić do:  Możliwości obniżenia kosztu kapitału, w porównaniu z innymi źródłami długookresowego finansowania  Zabezpieczenia potrzebnych funduszy w najbardziej pożądanych walutach z punktu widzenia minimalizacji ryzyka kursowego  Uzyskania odpowiednio dużych środków finansowych, których nie można uzyskać z nowych, lokalnych rynków kapitałowych Ponadto sprzedaż emisji na rynkach zagranicznych zwiększa potencjalny popyt na akcje firmy, a tym samym może wpływać na wzrost kursu akcji - w rezultacie przyciąga nowych inwestorów. Większe subskrypcje emisji akcji, adresowanych do inwestorów zagranicznych i lokowanych wyłącznie na rynku międzynarodowym, pojawiły się dopiero w połowie lat osiemdziesiątych (przykładem mogą być np. emisje akcji firmy British Gas czy holenderskiego towarzystwa lotniczego KLM) Akcje emitowane na międzynarodowych rynkach kapitałowych mogą być wykorzystywane do finansowania dalszego rozwoju korporacji nie tylko w krajach pozbawionych własnych kapitałów. Emisje międzynarodowe akcji można podzielić na dwie kategorie. Firmy amerykańskie zazwyczaj przygotowują podwójna ofertę sprzedaży emisji akcji, która zostaje podzielona na dwie transze: krajową i zagraniczną, przy czym każda z transzy rozprowadzana jest przez odrębną instytucję zarządzającą emisją. Z kolei firmy europejskie przygotowują najczęściej emisje euroakcji w formie jednej transzy, którą przejmuje międzynarodowy syndykat emisyjny, kierowany przez pojedynczą instytucję promującą (np. bank). Syndykat ten plasuje od razu całą emisję na rynku europejskim. Ważnym ogniwem rynku kapitałowego, ułatwiającym lokowanie emisji akcji międzynarodowych na rynku wtórnym są największe giełdy walutowe papierów wartościowych, na których sprzedaje się około 20 % ogólnej wartości papierów wartościowych wprowadzonych do obrotu międzynarodowego. Z uwagi na zróżnicowane warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na głównych giełdach światowych, obrót zagranicznymi akcjami koncentruje się na tych giełdach gdzie występują bardziej liberalne wymagania (np. w Stanach Zjednoczonych warunki dopuszczenia akcji zagranicznych do sprzedaży i notowań na giełdzie są bardzo restrykcyjne).

Międzynarodowy rynek akcji

Materiały

Jak powstają ludzkie postawy ? Definicja postawy Istnieje wiele definicji postawy: według G.W. Allporta termin postawa został po raz pierwszy użyty przez filozofów Spencera i Baina, którzy przez postawę rozumieli psychiczny stan gotowości do słuchania, uczenia się czegoś, stan który jest warunkiem przyswojenia sobie prawdziwej wiedzy. F. Znaniecki i W.J. Thomas poprzez termin postawa rozumi...

Wewnętrzna struktura grupy- definicja Wewnętrzna struktura grupy – pozycje społeczne zajmowane przez członków grupy - status, miejsce i rola w grupie, uprawnienia i obowiązki – choć niekoniecznie w ujęciu formalnoprawnym, ale bardziej socjologicznym. Przez swoją rolę w grupie ludzie są zobowiązani do pewnego zachowania, a gdy tego nie robią, to mogą zostać ze swojego mie...

Przedstawiciele komedii "Skąpiec" i tragedii "Cyd" Przedstawiciele dramatu: komedii - \"Skąpiec\" Moliera i tragedii - \"Cyd\" Corneille\'a, cechy gatunkowe tych utworów. Molier stworzył wyrazisty typ komedii klasycystycznej, wyrażającej prawdy psychologiczne, obyczajowe i społeczne. Obserwacja życia, zmysł realistyczny i trafność intelektualnych uogólnień decydowały o celności wyboru tematów, ...

Krótkie streszczenie "Pijaństwa" OSOBISTY PAMIĘTNIK MARKO DE ESPANOLIO Dnia 24 czerwca 1788 r. Wtorek Ach dziwna ta Polska, dziwna! Ledwo, co przyjechałem wczoraj z Madrytu, a już zdążyłem się upić z moim wujem Eustachym Przyjacielskim... Wuj to mój żaden, ale zyskałem jego bliskie zaufanie podczas podróży po Europie w roku 1765. Będąc w Paryżu w jednym ze znanych kasy...

Ocena postawy Tomasza Judyma Ocena postawy Judyma: 1) Judym przeciw klice. Klikę stanowią zarówno lekarze warszawscy jak i administracja sanatorium w Cisach. Lekarze w Warszawie uważają, że wykonują sumiennie obowiązki, a pracę społeczną traktują jak zasługę, a nie obowiązek. Judym zarzuca im, że nie obchodzą ich przyczyny chorób, powinni walczyć o higienę, myśleć o tym d...

Pieśni w renesansie Gatunek pieśni wywodzi się ze starożytności. Jest utworem zrytmizowanym o różnej tema-tyce - patriotycznej, obywatelskiej, refleksyjnej, filozoficznej, dziękczynnej. \"Pieśń IX\" (\"Chcemy sobie być radzi\") odwołuje się do filozofii epikurejskiej. Szczęście człowieka polega na doznawaniu przyjemności - obraz biesiady przy winie i muzyce. Wob...

Motyw historii w literaturze Historia Historia - Ciąg dziejów ludzkości osa¬dzonych w czasie. Ich przebieg uzależ¬nia się od świadomego działania czło¬wieka, przypadku, fatum bądź odwiecz¬nego planu bożego. Przyjęcie jakiejś zasady organizującej historię jest wyra¬zem poglądów autora lub filozofii mod¬nej w danej chwili. Literatura zajmuje się...

Przemiany estetyczne na początku XX wieku 3. Przemiany estetyczne na początku XX wieku. Osiągnięcia J. Joyce\'a i M. Prousta. Ekspresjonizm, dadaizm, futuryzm i nadrealizm w Europie. Dadaiści i futuryści wobec tradycji i kultury. Ekspresjoniści i futuryści wobec wojny. Nowatorstwo artystyczne \"Sklepów cynamonowych\" B. Schulza. Na początku XX wieku dążono w sztuce do zerwania z zas...