Metody zdobywania informacjiOBSERWACJA Polega na niezauważalny, ukierunkowanym, zamierzonym i systematycznym postrzeganiu badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. OBSERWACJA SKATEGORYZOWANA Polega na rejestracji wyników za pośrednictwem określonego narzędzia systematyzującego, jak np. kwestionariusz, schemat itp. OBSERWACJA NIESKATEGORYZOWANA Nie stwarza ograniczeń dla obserwatora, tak co do sposobu jej przeprowadzenia jak i sposobu zapisu wyników obserwacji. OBSERWACJA BEZPOŚREDNIA Polega na badaniu, w którym badacz nie tylko zbiera odpowiednie informacje, ale także ma możliwość sprawdzenia ich wiarygodności, przez odwołanie się do innych metod badawczych (np. wywiadu). OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA Polega na tym, że obserwator stara się wejść do badanej zbiorowości, celem jej obserwowania od "wewnątrz". OBSERWACJA POŚREDNIA To rodzaj badania, w którym prowadzący nie uczestniczy w zbieraniu danych i nie ma wpływu na ich powstanie, ograniczając się do wykorzystania dla swoich celów informacje wcześniej zgromadzone. OBSERWACJA JAWNA Polega na tym, że badane osoby, chociaż nie są poinformowane o celach badania, mają świadomość, że są przedmiotem zainteresowania obserwatora. WYWIAD To rozmowa kierowana, w toku której badający chce uzyskać od udzielającego odpowiedzi (respondenta) określone informacje. WYWIAD BEZPOŚREDNI Polega na czynnym uczestnictwie badającego w procesie badawczym, przez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z respondentem (np. przeprowadzenie rozmowy w sklepie). BADANIE ANKIETOWE To swoisty typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany do wybranej grupy respondentów. Ankietę wypełnia respondent bez udziału badacza. W części nagłówkowej powinny znaleźć się: informacja o podmiocie przeprowadzającym badanie, temacie i celu ankiety oraz instrukcja o sposobie odpowiadania na poszczególne pytania. W części zasadniczej umieszcza się pytania dotyczące badanego problemu. Powinny one być: • rzeczowe • komunikatywne • jednoznaczne • nie sugerujące z góry odpowiedzi • nie podejmujące spraw drażliwych Kolejność stawianych pytań ma duży wpływ na jakość odpowiedzi. Pytania ankietowe mogą mieć charakter: • pytań zamkniętych (ograniczające odpowiedź respondenta do wyboru odpowiedniego wariantu gotowej odpowiedzi) • pytań otwartych (dających respondentowi całkowitą swobodę wypowiedzi) W części końcowej ankiety zamieszcza się pytania poświecone ogólnej charakterystyce respondenta i jego otoczenia. ANKIETA POCZTOWA Polega na rozesłaniu drogą pocztową kwestionariusza ankiety do dobranej próby respondentów. Udzielają oni pisemnych odpowiedzi na pytania ujęte w kwestionariuszu. ANKIETA PRASOWA Polega na zamieszczeniu w prasie kwestionariusza ankiety z prośbą o jego wypełnienie i dostarczenie pod wskazany adres. EKSPERYMENT LABORATORYJNY To badanie, w którym zostaje stworzona wyizolowana (sztuczna) sytuacja dla dobranego zespołu obiektów badawczych w oparciu o hipotetycznie zestawione zmienne. Jest często stosowany we wstępnym testowaniu nowych produktów i opakowań, projektowaniu środków reklamy oraz w przeprowadzaniu innych, podstawowych studiów badawczych. EKSPERYMENT NATURALNY To badanie w którym kształtowane są warunki jego przebiegu, a więc obiekty badań są pozostawione w ich środowisku naturalnym. Ma głównie zastosowanie do pomiaru preferencji nabywców w stosunku do nowych produktów, zmian cen, nowych opakowań, zmian w dystrybucji, zmian promocji. TESTY Nalezą do szerszej grupy technik projekcyjnych będących podstawową grupą metod stosowanych w badaniach motywacyjnych. TESTY SKOJARZEŃ SŁOWNYCH Polega na spontanicznym i szybkim wypowiadaniu przez badanego słów kojarzonych ze słowem podanym przez badającego. TESTY UZUPEŁNIANIA ZDAŃ Polega na dopowiadaniu przez badanego niekompletnego zdania. REDUKCJA Jest procesem przygotowania surowych danych do analizy, tak pod względem formalnym jak i merytorycznym. Surowe dane mają najczęściej postać wypełnionych kwestionariuszy, dzienników obserwacji, dzienników panelowych, zapisanych tekstów, sprawozdań z przebiegu eksperymentów czy danych pochodzących ze źródeł wtórnych. W procesie redukcji surowe dane podlegają: • weryfikacji • selekcji • klasyfikacji • kategoryzacji • skalowaniu WERYFIKACJA Polega na ustaleniu, jaką wartość mają zebrane dane oraz na eliminacji tych z nich, które budzą wątpliwości ze względów metodologicznych. Obejmuje również sprawdzenie zgodności sposobów zbierania danych z przyjętym planem oraz wnoszenie niezbędnych poprawek i uzupełnień. ZASADY USTALANIA PRÓBY BADAWCZEJ • zdefiniowanie obiektu badania • określenie całej zbiorowości obiektów i ich liczebności • wyznaczenie zbioru obiektów badanych • wybór metody doboru obiektów badawczych do próby • określenie wielkości badanej próby i przeprowadzenie doboru próby

Metody zdobywania informacji

Materiały

Teorie dotyczące rozwoju społecznego TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO. Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne. Teorie cykliczne reprezentowane były przez: VILFREDO PARETO, KAZIMIERZA KELLES-KRAUZA oraz PITIRIMA SOROKINA. Cechą charakterystyczną tych teorii było to, iż głosiły one, że rozwój społeczny ma charakter...

Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup klientów Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup klientów. Jeśli odbiorcy produktów przedsiębiorstwa wyraźnie różnią się między sobą np. zwyczajami kupieckimi, rodzajem, ilością nabywanych towarów, to dla ich obsługi w organizacji działu handlu zagranicznego można powołać specjalnych menedżerów i podporządkować im odrębne sekcje. Ni...

"Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" - A.Mickiewicz 48. W jakim stopniu słowa Mickiewicza \"szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie\" odnieść można do życia samego poety? Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musi...

"Obrazki więzienne" - krótko “Obrazki więzienne”. Utwory powstały w efekcie osobistych obserwacji autorki. Mają cechy reportażu, których au-torka nie kryje swego zaangażowania emocjonalnego i bliskiego kontaktu z bohaterami.

Krótka charakterystyka antyku Charakterystyka ANTYKU Zbigniew Herbert, polski poeta współczesny, zatytułował jeden ze swoich wierszy: Dlaczego klasycy? Jest to bardzo ważne pytanie. Bez wyjaśnienia sensu nawiązań do antyku nie sposób bowiem zrozumieć nie tylko dawnej czy współczesnej kultury, ale też – wbrew pozorom –odnaleźć się we współczesnym świecie. My...

Literackie wizje rewolucji w "Nie-Boskiej komedii", "Przedwiośniu", "Szewcach" 32. Literackie wizje rewolucji (np. w \"Nie-Boskiej komedii\" Zygmunta Krasińskiego, w \"Przedwiośniu\" Stefana Żeromskiego, w \"Szewcach\" Ignacego Witkiewicza. Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja o...

Pobyt Józia w szkole w "Ferdydurke" pobyt Józia w szkole natrafia na opór ze strony materii słownej, więc jego myśl kieruje się w stronę miejsca, gdzie poznawał zasady, ćwiczył umiejętność redagowania pisemnej wypowiedzi w sposób odruchowy myśl trafiła do szkoły tworzy wizję szkoły odwołując się do wspomnień pastiż - zrezygnował z narracji nauczyciel - chce przekazać treś...

Pochodzenie tragedii antycznej Tragedia antyczna - rodowód : Drugi okres w literaturze greckiej to okres ATTYCKI (klasyczny), obejmujący 5 i 4 w.p.n.e. W tym wieku zauważamy rozkwit kultury ateńskiej. Jest to czas rozwoju tragedii ateńskiej (tragedia - dosłownie \"pieśń kozłów\"). Ku czci Dionizosa odprawiano tzw. wielkie Dionizja i Dionizja Małe (wiejskie). Z tych dwóch od...