Metody zarządzaniaCzego oczekuje się od menedżera? - aby w sposób profesjonalny, systemowy podszedł do zarządzania. Metody zarządzania – są to narzędzia realizacji podstawowych funkcji zarządzania. Menedżer powinien wypełniać rolę dobrze, osobiście, stosując sprawdzone metody. Podstawowe role, metody (techniki) – sprawne zarządzanie daną organizacją. Są to metody uniwersalne np. : - przez motywację (pracowników) - przez innowację (wprowadzanie zmian) - przez integrację (zespołu) - przez alternatywę (wybór strategii rozwoju firmy) Podstawowe metody Petera Druckera: I ) Zarządzanie przez cele (lata 40-te) stosowane często obecnie jednocześnie stosuje się 7 podstawowych zasad: 1. jasne określenie celów przez jej szefów 2. rozpisanie celów organizacji, które zarządzamy na konkretne cele konkretnych zespołów 3. aktywne uczestnictwo kierownictw niższych szczebli w uściślaniu i definiowaniu celów danej organizacji 4. elastyczne planowanie – dostosowanie procesów do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i ekonomicznej 5. ocena pracy kierownictw niższych szczebli na podstawie uczestnictwa w określaniu celów oraz oceny ich realizacji 6. stosowanie w praktyce zasady Pareta w zarządzaniu 7. kontrola rezultatów końcowych (wyników) przy minimum ingerencji w sposób realizacji Cele powinny być: - najważniejsze - realne - wewnętrznie zgodne - zhierarchizowane - zoperacjonalizowane Zarządzając organizacją można dużo czasu, energii, finansów stracić na realizację złych celów lub celów podrzędnych. Dlatego tak ważne są cele strategiczne. Hierarchia celów musi pozwolić określić priorytety, bo tylko dzięki temu zmierzamy najprostszą drogą do realizacji strategii organizacji. Musi uwzględniać sytuację danej organizacji, ale także jej otoczenia. Firma powinna reagować na zmiany rzeczywistości (popyt, podaż, konkurencja, sytuacja rynkowa). Muszą być realne dla wszystkich członków organizacji. Najważniejszym elementem jest rozpisanie celów na poszczególnych członków zespołu. Nie może być tematów niczyich. Kierownictwo niższych szczebli potrzebne jest do tzw burzy mózgów – przeanalizowanie wariantowej sytuacji firmy, zorientowanie się w celach możliwych i kłopotliwych ( bariery, przeszkody w realizacji), czyli optymalizowanie celów. Szef nie może mieć prawa wyłączności określenia celów. Wytypowanie celów łączy ludzi, tworzy misję do spełnienia, co daje korzyść w postaci maksymalnego skupienia tych ludzi. Elastyczność planowania pozwala podmiotom decyzyjnym działać w warunkach różnych zmian, niepewności, ryzyka. Ukryty cel stosowania tej zasady => unikanie zakłóceń (dostrzeżenie niepowodzeń w porę). Metody planistyczne stosowane w zasadzie elastycznego planowania: - plan standardowy - plan kroczący (zmieniany w czasie realizowania) - planowanie taktyczne - planowanie operacyjne - planowanie strategiczne - podstawy prognozowania - wypracowanie strategii. Element oceny kierownictw niższego szczebla – logiczna konsekwencja zasad tej metody. Ukryty cel => dobór kryteriów oceny zachowań i wyników produkcji ; weryfikacja ludzi stwarzająca atmosferę dobrej pracy. Jest to ważne z punktu widzenia „być” albo „nie być” danej firmy. Ważne, aby zespół się nie „rozsypał”. Ustalone są pewne kryteria raz na zawsze. Cechą tej zasady jest jednoznaczna konsekwencja decyzji, wcale nie znaczy to, że dyskredytują pracownika. Kontrola wyników (przy minimum ingerencji w sposób ich realizacji) – jest to praktyczna delegacja uprawnień w dół. Skierowana do rzeczowych i kompetentnych pracowników, którzy ją mądrze i świadomie wykorzystają. Zarządzanie przez cele jest najbardziej realne, gdy naczelne kierownictwo firmy propaguje tą metodę jako najlepszą i żeby istniała na wszystkich szczeblach. Ponadto muszą być spełnione warunki wstępne: - bardzo dobrze znać tę metodę (na czym polega, jakie daje skutki) - świadomie musi być wybrana - transponowana do warunków firmy (uszczegóławiana) - merytoryczne, organizacyjne i psychologiczne przygotowanie do wprowadzenia tej metody – firmę, czyli szczebel kierowniczy (od góry do dołu i ludzi! , aby móc sprawdzić, czy delegując uprawnienia w dół znajdziemy odzew). Wprowadzenie tej metody bez sprawdzenia może rozbić organizację! Trzeba mieć sprawną komunikację, nie tylko techniczną, ale szybki obieg informacji, klarowny obieg procesu decyzyjnego, zasób właściwej informacji na każdym szczeblu. Zmiana stosunków wśród kadry zarządzającej – niższe szczeble boją się swoich szefów, trzeba te stosunki ocieplić. Przeprowadzić audyt (ocena przydatności kadry kierowniczej mimo osiągnięć dotychczasowych) – niektórzy nie są w stanie sprostać tej metodzie. Trzeba podjąć decyzję co z ludźmi, którzy mają jakieś ułomności, wady i czy poczekać aż się dopasują, czy od razu zwolnić. Optymalne rozwiązanie to zatrudnienie na wszystkich kierowniczych stanowiskach osób pracujących już w firmie (kogoś zwalniamy – na to miejsce ktoś, kto już jest w firmie, ją zna i akceptuje tę metodę). Przed wprowadzeniem tej metody powinny być liczne szkolenia.

Metody zarządzania

Materiały

Kryteria wyboru źródeł kapitału KRYTERIA WYBORU ŹRÓDEŁ KAPITAŁU 1. Mechanizm dźwigni finans • dźwignia finans – kształtowanie struktury kapitału • dźwignia operacyjna – struktura majątku firmy wpływa na to jakie koszty stałe ponosi firma. Bazuje na udziale kosztów stałych w kosztach całkowitych zwiększa poziom generowanych zysków operacyjnych prze...

Motyw historii w literaturze Historia Historia - Ciąg dziejów ludzkości osa¬dzonych w czasie. Ich przebieg uzależ¬nia się od świadomego działania czło¬wieka, przypadku, fatum bądź odwiecz¬nego planu bożego. Przyjęcie jakiejś zasady organizującej historię jest wyra¬zem poglądów autora lub filozofii mod¬nej w danej chwili. Literatura zajmuje się...

Elementy naturalizmu w prozie młodopolskiej 1. Elementy naturalizmu w prozie młodopolskiej. naturalizm - twórca Emil Zola; sformułował on główne założenia kierunku naturalistycznego: - literatura powinna naśladować rzeczywistość w sposób ścisły i szczegółowy, odtwarzać zaobserwowane fakty, dążyć do foto- graficznej wierności; - nie ma tematów zakazanych dla literatury, pisarz powinien si...

Romantyzm w "Lalce" i "Nad Niemnem" W \"Lalce\" Prusa, poza romantycznością Rzeckiego jest również postawa Wokulskiego: jego romantyczna (nieszczęśliwa, bez możliwości realizacji, z próbami samobójczymi itp.); drugim aspektem jego romantyczności jest jego odrzucenie przez społeczeństwo po powrocie z zesłania po, również romantycznym, powstaniu styczniowym; poza tym jest wielką ind...

Tragizm Wertera i cechy werteryzmu Tragizm Wertera Tragizm Wertera polega na nieszczęśliwej miłości, jego wybujałej uczuciowości i wrażliwości. Żeby być szczęśliwie zakochany musiałby unieszczęśliwić inna osobę. Werter czuł się inny od wszystkich. Nie mógł pogodzić się z rzeczywistością. Był w niej zagubiony. Jego uczucia dominowały nad racjonalnym postępowaniem. Cechy post...

Jaka powinna być dobra klasa? schemat Jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobra klas? Tworzymy grupę rówieśniczą. Mamy podobne zainteresowania i podobne problemy. Mamy też klasę, która może w tym wszystkim pomóc. - Jak myślicie, czy dobra klasa to taka, która ma średnią ponad 4? - … Niewątpliwie ważne jest żebyśmy mogli siebie zrozumieć. - Co jest potrzebne, żeby uchodzi...

Żyto i Jęczmień - uprawa • JĘCZMIEŃ: zboże głównie pastewne, używane w przemyśle piwowarskim, wykorzystywane jako pasza dla trzody chlewnej, wykorzystywany jako roślina alimentacyjna w krajach o złych warunkach klimatycznych, jego uprawa sięga najdalej na północ, toleruje nawet gleby bielicowe. W Syrii uprawa jęczmienia zajmuje 40%grunt...

"Przedwiośnie" jako powieść o nadziei i rozczarowaniu Początkowo Cezarego fascynuje rewolucja, dostrzega wyłącznie jej zalety, nie widząc wad. Uważa, że jest to doskonała droga do wprowadzenia nowego, idealnego porządku. Jednak śmierć matki i okoliczności jej towarzyszące uświadamiają mu, jak wielki błąd w ocenie tego przewrotu popełnił. Rewolucja okazała się być zła, niszcząca. Ojciec Cezarego,...