Metoda symptomatyczna - metoda analogowaMetoda analogowa Najogólniej prognozowanie analogowe polega na wykorzystaniu podobieństwa kształtowania się zmiennych w czasie. Jedna grupa zmiennych - nazywana grupą zmiennych wiodących - zmienia się wcześniej niż inna - grupa zmiennych naśladujących. Zmienne naśladujące mogą więc być prognozowane na podstawie zmiennych wiodących (i już dostępnej, faktycznej, informacji o ich wartościach). Znowu: nie mamy tu do czynienia z identyfikacją związków przyczynowo-skutkowych, a raczej z zabiegiem technicznym, który wykrywa syntetyczne oddziaływanie niezidentyfikowanych zależności behawioralnych na kształtowanie się kategorii ekonomicznych w taki sposób, iż zmiany jednych naśladują zmiany innych. Ta metodologia wydaje się być przydatna dla proponowanego systemu prognoz krótkookresowych, szczególnie w kontekście zasady 80-20 oraz w warunkach słabej identyfikowalności związków przyczynowo-skutkowych. Zastosowanie metody wymaga: a) zdefiniowania miary podobieństwa kształtowania zmiennych, b) określenia zbiorów zmiennych wiodących i naśladujących, c) określenia powiązań i opóźnień naśladowczych (dla każdej zmiennej naśladującej - jakie są zmienne wiodące i z jakim opóźnieniem występuje zjawisko naśladowania). Punkty b) i c) realizowane są zazwyczaj w iteracyjnej procedurze, polegającej na testowaniu istotności podobieństwa oraz wyznaczaniu opóźnienia naśladowczego na różnych konfiguracjach zmiennych wiodących i naśladujących. Dobór zmiennych wiodących odbywa się poprzez wyznaczania wartości miar podobieństwa "naśladująca - wiodąca" w sekwencyjnie opóźnianych względem przedziału obserwacji zmiennej naśladującej przedziałach obserwacji zmiennych wiodących. Wybierana jest maksymalna wartość miernika podobieństwa i jeśli spełnia ona przyjęte kryterium istotności - "przesuwana" w czasie zmienna uznawana jest za wiodącą z opóźnieniem właściwym dla maksymalnej wartości miary podobieństwa. Rezultatem jest model ekonometryczny o następującej postaci: yi[t] = fi( { xij[t-oij) } ) określający zależność i-ej zmiennej naśladującej y od zbioru odpowiednich dla niej zmiennych wiodących x, branych z odpowiednimi (wyznaczanymi odrębnie dla każdej ze zmiennych wiodących) opóźnieniami. Podsumowując, procedura prognozowania analogowego (oznaczana w bazie metod systemu identyfikatorem MANA) ma następującą postać: MANA 1. Na podstawie opinii eksperckich określenie szerokiego, wstępnego zestawu zmiennych wiodących i naśladujących. 2. Budowa miary podobieństwa i określenie jej krytycznej (istotnej) wartości. 3. Dla każdej zmiennej wiodącej określenie zestawu zmiennych naśladujących oraz opóźnień naśladowania. 4. Budowa i estymacja modeli uzależniających zmienne naśladujące od opóźnionych wartości zmiennych wiodących. 5. Wyznaczenie prognozy zmiennych naśladujących z w/w modeli na podstawie faktycznej informacji o zmiennych wiodących. Ustalenie konkretnych zestawów "przewodzenie-naśladowanie" jest możliwe, oczywiście, dopiero w trakcie działania systemu prognoz krótkookresowych. W tej chwili należy tylko zwrócić uwagę, iż lista proponowanych zmiennych systemu winna być pod tym kątem znacząco rozbudowana, uwzględniając np. informacje o: - podpisanych kontraktach handlowych i zmianach w portfelu zamówień krajowych, - udzielonych zezwoleniach budowlanych, - kształtowaniu się zapasów, - wartości udzielonych kredytów w podziale na konsumpcyjne i inwestycyjne, - zmianach cen podstawowych surowców i materiałów. itp. Mogą to być "kandydatki" na zmienne wiodące, nawet jeśli informacje o nich występują w postaci częściowej (np. dotyczącej części przedsiębiorstw).

Metoda symptomatyczna - metoda analogowa

Materiały

Dom rodzinny w wybranych utworach Dom rodzinny jako ruina I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu bardzo często występuje w ...

Aktualność bajek Krasickiego „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa” („monachomachia”) Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą wprawdzie z „Bajek”, lecz świetnie ukazują siłę broni, jaką jest ośmieszenie. W „Bajkach” śmiech jest groźny, choć nie dotyczy nikogo konkretnego. Autor wys...

Historia zarządzania Historia zarządzania. TAYLOR FRYDERYK (1856-1915) autor „Zasady naukowego zarządzani”. Zarządzenia opierał na zasadach, w których sprawne zarządzanie wymaga: -rozdziału zadań; -kontroli tych działań przez zarządzającego; -zróżnicowanie bodźców finansowych; -funkcjonalnej struktury organizacyjnej; Taśma produkcyjna uważana jest ...

Krótka charakterystyka Tartuffe'a "Świętoszek" Temat: Molier \"Świętoszek\" - charakterystyka Tartuffe\'a. Świętoszek, tytułowy bohater komedii Moliera, to tajemniczy mężczyzna w średnim wieku. Ten oszust potrafił wpływać na psychikę ludzką. Udało mu się zafascynować swoją osobą Orgona, który przygarnął go do swego domu jak brata i miłował bardziej niż matkę, żonę czy dzieci. Równi...

Ideały średniowiecza i renesansu Ocena ideałów Średniowiecza i Renesansu I. 1. Każda epoka ma swoje ideały, wzorce osobowe a) średniowieczne ideały ascety, świętego, króla i rycerza b) renesansowe ideały ziemianina, młodzieńca, rodziców i obywatela 2. Dlaczego kształtują się wzorce osobowe ? a) każdy człowiek, dążąc do doskonałości, próbuje oprzeć się na jakimś ideale b...

Związki frazeologiczne związane z apokalipsą Związki frazeologiczne związane z tekstem „Apokalipsy” „Apokalipsa” to potworne wydarzenie, katastrofa, zagłada ( np. tytuł filmu „Czas apokalipsy” ) Słowo apokalipsa nabrało szczególnego znaczenia w czasie II wojny światowej- czterej jeźdźcy apokalipsy to zwiastun katastrofy np. na białym koniu- zaraza, na ...

Aleksander Fredro - życie i twórczość Aleksander hrabia Fredro Określany mianem „najwybitniejszego komediopisarza polskiego”, Aleksander Fredro należy do literatury okresu romantyzmu. Zdanie to brzmi jednak niespójnie. Romantyzm i komedia? Istotnie, utwory Fredry dowodzą, iż skłaniał się do przedstawienia żywota człowieka poczciwego” i związanych z nim za...

Metody rynkowe - wycena firmy METODY RYNKOWE I. Wartość giełdowa Metoda nośnika rynkowego – wycena wg. wartości giełdowej jest prostą wyceną opierającą się na założeniu, że firma jest wartościowana w analogiczny sposób do spółek akcyjnych wchodzących do publicznego obrotu lub już notowanych. Przyjmuje się zatem, że wartość firmy jest równa iloczynowi nominalnej wart...