Metoda symptomatyczna - metoda analogowaMetoda analogowa Najogólniej prognozowanie analogowe polega na wykorzystaniu podobieństwa kształtowania się zmiennych w czasie. Jedna grupa zmiennych - nazywana grupą zmiennych wiodących - zmienia się wcześniej niż inna - grupa zmiennych naśladujących. Zmienne naśladujące mogą więc być prognozowane na podstawie zmiennych wiodących (i już dostępnej, faktycznej, informacji o ich wartościach). Znowu: nie mamy tu do czynienia z identyfikacją związków przyczynowo-skutkowych, a raczej z zabiegiem technicznym, który wykrywa syntetyczne oddziaływanie niezidentyfikowanych zależności behawioralnych na kształtowanie się kategorii ekonomicznych w taki sposób, iż zmiany jednych naśladują zmiany innych. Ta metodologia wydaje się być przydatna dla proponowanego systemu prognoz krótkookresowych, szczególnie w kontekście zasady 80-20 oraz w warunkach słabej identyfikowalności związków przyczynowo-skutkowych. Zastosowanie metody wymaga: a) zdefiniowania miary podobieństwa kształtowania zmiennych, b) określenia zbiorów zmiennych wiodących i naśladujących, c) określenia powiązań i opóźnień naśladowczych (dla każdej zmiennej naśladującej - jakie są zmienne wiodące i z jakim opóźnieniem występuje zjawisko naśladowania). Punkty b) i c) realizowane są zazwyczaj w iteracyjnej procedurze, polegającej na testowaniu istotności podobieństwa oraz wyznaczaniu opóźnienia naśladowczego na różnych konfiguracjach zmiennych wiodących i naśladujących. Dobór zmiennych wiodących odbywa się poprzez wyznaczania wartości miar podobieństwa "naśladująca - wiodąca" w sekwencyjnie opóźnianych względem przedziału obserwacji zmiennej naśladującej przedziałach obserwacji zmiennych wiodących. Wybierana jest maksymalna wartość miernika podobieństwa i jeśli spełnia ona przyjęte kryterium istotności - "przesuwana" w czasie zmienna uznawana jest za wiodącą z opóźnieniem właściwym dla maksymalnej wartości miary podobieństwa. Rezultatem jest model ekonometryczny o następującej postaci: yi[t] = fi( { xij[t-oij) } ) określający zależność i-ej zmiennej naśladującej y od zbioru odpowiednich dla niej zmiennych wiodących x, branych z odpowiednimi (wyznaczanymi odrębnie dla każdej ze zmiennych wiodących) opóźnieniami. Podsumowując, procedura prognozowania analogowego (oznaczana w bazie metod systemu identyfikatorem MANA) ma następującą postać: MANA 1. Na podstawie opinii eksperckich określenie szerokiego, wstępnego zestawu zmiennych wiodących i naśladujących. 2. Budowa miary podobieństwa i określenie jej krytycznej (istotnej) wartości. 3. Dla każdej zmiennej wiodącej określenie zestawu zmiennych naśladujących oraz opóźnień naśladowania. 4. Budowa i estymacja modeli uzależniających zmienne naśladujące od opóźnionych wartości zmiennych wiodących. 5. Wyznaczenie prognozy zmiennych naśladujących z w/w modeli na podstawie faktycznej informacji o zmiennych wiodących. Ustalenie konkretnych zestawów "przewodzenie-naśladowanie" jest możliwe, oczywiście, dopiero w trakcie działania systemu prognoz krótkookresowych. W tej chwili należy tylko zwrócić uwagę, iż lista proponowanych zmiennych systemu winna być pod tym kątem znacząco rozbudowana, uwzględniając np. informacje o: - podpisanych kontraktach handlowych i zmianach w portfelu zamówień krajowych, - udzielonych zezwoleniach budowlanych, - kształtowaniu się zapasów, - wartości udzielonych kredytów w podziale na konsumpcyjne i inwestycyjne, - zmianach cen podstawowych surowców i materiałów. itp. Mogą to być "kandydatki" na zmienne wiodące, nawet jeśli informacje o nich występują w postaci częściowej (np. dotyczącej części przedsiębiorstw).

Metoda symptomatyczna - metoda analogowa

Materiały

Klasycyzm i sentymentalizm Klasycyzm - łączył się z postawą racjonalną. Nadawał literaturze cechy utylitarne i dydak-tyczne. Ośrodkami klasycyzmu były Włochy, Paryż i Warszawa. Przedstawicie-lami - Wolter, F. Bolański („O wymowie i poezji\"), I. Krasicki, J. Niemcewicz. Poruszali oni tematykę spo-łeczno-obyczajową i polityczną stosując gatunki: satyrę, bajkę, komedi...

Wszystko o antyku Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery. Babilon: 2000 pne, \"Gilgameusz i Eunmalisz\" Grecja: epika- Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy liryka- Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis dramat- Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystoteles filozofia- Sokrates, Arystoteles, Zenon z Kition (stoicyzm) Rzym: liter...

Główne osiągnięcia TUE Główne osiągnięcia TUE, to:  stworzenie podstaw do urzeczywistnienia Unii Gospodarczej i Walutowej,  prawne usankcjonowanie przestrzegania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,  rozszerzenie obszaru oddziaływania Wspólnot,  wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej,  wzmocnienie prero...

Krótkie streszczenie Kubusia fatalisty Streszczenie książki „ Kubuś fatalista i jego pan ” Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przygód i sami wysłuchują paru opowieści. Ich podróż zaczyna się od noclegu w gospodzie. Tam to Kubuś terroryzuje s...

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę Wytrzymałości (Czesław Miłosz) Jesienią 1846 roku ulicą Petersburga szedł młody, dwudziestokilkuletni człowiek. Gdy zobaczył idącego z przeciwnej strony Turgieniewa, krzyknął: Nikt mi niestraszny, nikt, dajcie mi tylko czasu, a ja was wszystkich wdepczę ...

Krótkie streszczenie "Pijaństwa" OSOBISTY PAMIĘTNIK MARKO DE ESPANOLIO Dnia 24 czerwca 1788 r. Wtorek Ach dziwna ta Polska, dziwna! Ledwo, co przyjechałem wczoraj z Madrytu, a już zdążyłem się upić z moim wujem Eustachym Przyjacielskim... Wuj to mój żaden, ale zyskałem jego bliskie zaufanie podczas podróży po Europie w roku 1765. Będąc w Paryżu w jednym ze znanych kasy...

Portret psychologiczny "Kordiana" Portret psychologiczny tytułowego bohatera (dynamizm postaci) Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny. Cechuje go: samotność niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go nieszczęśliwa miłość indywidualizm i tajemniczo...

Zadanie formy w "Szewcach" i "Ferdydurke" 9. Zagadnienie formy w \'\'SZEWCACH\'\' i \'\'FERDYDURKE\'\' St. I. Witkiewicz był autorem teorii Czystej Formy. Dzieło sztuki w czystej formie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że oddziałuje na odbiorcę swą kompozycją, czystą konstrukcją poszczególnych elementów, a dopiero późnie treścią oraz ideami jakie wyraża. Sztuki jego mieszczą si...