Męczeństwo Jezusa ChrystusaMęczeństwo: • triumfalny wjazd do Jeruzalem: Jezus wjechał na ośle, a ludzie rzucali mu pod nogi gałązki palmowe. • wypędzenie przekupniów ze świątyni • Jezus poucza faryzeuszy i zapowiada zburzenie Jerozolimy. • Judasz zdradza Jezusa za 30 srebrników. • ostatnia wieczerza: Jezus i dwunastu uczniów spożyli wieczerzę paschalną. Jezus powiedział, że jeden z apostołów go zdradzi. Ustanowił również najświętszy sakrament. • Jezus zapowiada, że Piotr się go trzykrotnie wyprze. • aresztowanie Jezusa na górze Oliwnej • Jezus przed trybunałem żydowskim- skazanie go na śmierć • Piotr po trzykroć zapiera się Jezusa. • wyrzuty sumienia i samobójstwo Judasza • Sąd Jezusa przed trybunałem rzymskim-Piłat zatwierdza wyrok na wyraźne żądania ludzi. • Piłat pyta ludzi kogo ma zwolnić: Jezusa czy Barabasza. Ludzie wybierają Barabasza. • Namiestnik umywa ręce, mówiąc: “Nie winienem ja krwi tego sprawiedliwego”. • ukrzyżowanie: 1 krzyż niesie Szymon z Cyreny 2 przybycie na Golgotę 3 podanie napoju: wino + żółć 4 ukrzyżowanie 5 umieszczenie nad głową napisu: “Jezus Chrystus- król żydowski” 6 Żołnierze losują, kto ma dostać szaty Jezusa. 7 Jezus pyta: “Boże mój, czemuś mię opuścił?” 8 śmierć 9 Józef z Arymatrei grzebie Jezusa w grobowcu wykutym w skale. • wystawienie straży przy grobie • zmartwychwstanie- ukazanie się uczniom: zwrócił się do nich, aby ruszyli w świat i głosili ewangelię. Tomasz nie uwierzył w zmartwychwstanie. Jezus dał mu włożyć palec w swoją ranę. Niewierny Tomasz słysząc taką deklarację uwierzył.

Męczeństwo Jezusa Chrystusa

Materiały

Restrukturyzacja w zarządzaniu RESTRUKTURYZACJA – systemowa przebudowa, modernizacja i unowocześnienie, dostosowanie do współczesnego poziomu techniki i rozwoju myśli organizatorsko – menadżerskiej struktury organizacji. Rodzaje restrukturyzacji: • przedmiotowa – przemiany techniczno–organizacyjne wwewnątrz przedsiębiorstwa, • podmiotowa...

Motyw męża w literaturze Mąż Mąż - Mężczyzna pozostający z kobietą w związku małżeńskim; małżonek (w stosunku do tej kobiety). Literatura zna bardzo wiele postaci mężów, którzy w tekstach odgrywają rolę pierwszo¬planową bądź też pojawiają się na dal¬szym planie, czasem po prostu statys¬tując innym bohaterom. Mąż-kochanek, mąż-rogacz, mąż-zazdrośnik, mąż-...

Różne modele miłości romantycznej Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej. Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy kochanek, a jego zawiedzione uczucie staje się motorem do dalszych - twórcz...

Czas powstania odrodzenia Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były: osłabienie cesarstwa i papiestwa oraz bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. Bo...

Cele działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego Cele działalności MFW: a. popieranie międzynarodowej współpracy walutowej b. ułatwianie ekspansji i wzrostu handlu zagranicznego, wzrostu zatrudnienia c. popieranie stabilizacji kursów walutowych między krajami członkowskimi, eliminacja ograniczeń walutowych d. pomoc we wzajemnym wielostronnych rozliczeniach e. zmniejszanie rozmiarów n...

Człowiek wobec Boga, świata, życia, śmierci w literaturze renesansu, baroku i średniowiecza Każda epoka zaznaczyła się w dziejach naszego kraju innym akcentem. Poszczególne okresy literackie są tylko relacją dawnych minionych dziejów, ale stanowią dowód tego, że poprzednie pokolenia rozwijały swą kulturę, wiedzą i religią. Rozwój ten na przestrzeni dziejów dostosowany był do nastroju i ducha panującej epoki do wznowionego światopoglądu...

Uniwersalny charakter utworów I.Krasickiego Uniwersalny charakter utworów Krasickiego Bajki i satyra „Żona modna” od lat są przedmiotem rozważań w szkołach podstawowych. Ten krąg utworów poszerza się w szkole średniej. Wydawnictwa polskie stale drukują teksty Księcia Biskupa i zawsze znajdują one nabywców. W czym tkwi zainteresowanie współczesnych twórczością powstałą pr...

Liryka w pozytywiźmie LIRYKA W POZYTYWIŹMIE Parnasizm „Parnas” to masyw górski w Grecji, który w wierzeniach uważany był za jedną z siedzib boga sztuk Apollina i dziewięciu muz. Od antyku do dziś wyraz ten bywa synonimem krainy sztuki, dziedziny poezji, bractwa artystów. Bractwo to było połączone kultem poezji pojmowanej jako „szt...