Marketing globalny - czynnikiCzynniki determinujące znaczenie marketingu globalnego Do podstawowych czynników które wyznaczają znaczenie stosowania zasad marketingu globalnego zaliczyć należy globalizację rynków wynikłą przede przez wszystkim przemiany społeczno-polityczne w byłych krajach socjalistycznych (wśród nich Polska), prywatyzacja przedsiębiorstw i dążenie tych krajów do ustanowienia gospodarki rynkowej. Bardzo istotnym czynnikiem jest również przyspieszenie przepływu informacji(w szczególności rozwój sieci telekomunikacyjnych, sieci telefonii komórkowej, internetu), transportu międzynarodowego, komunikacji oraz transakcji finansowych prowadzące do wzrostu handlu światowego i inwestycji, głównie między Ameryką Północną, Zachodnią Europą oraz krajami Dalekiego Wschodu. Stopniowy spadek dominacji i konkurencyjności Stanów Zjednoczonych na rynkach międzynarodowych oraz rosnąca siła gospodarcza Japonii i kilku innych krajów dalekowschodnich. Bardzo istotny staje się również proces powstawania nowych organizacji ponadnarodowych, doskonałym przykładem może być tu ASEAN, EFTA, Unia Europejska, wraz z którą następuje proces integracja systemów walutowych np. wprowadzenie wspólnej jednostki walutowej w całej zjednoczonej Europie (EURO). Mówiąc o rozwoju organizacji ponadnarodowych należy również wspomnieć o narastającej liczbie barier handlowych ustanawianych przez kraje grupy krajów w celu ochron swych rynków przed konkurencją z zagranicy przy jednoczesnej redukcji barier wewnątrzorganizacyjnych. Ważnym czynnikiem globalizacji rynków który determinuje rozwój i działanie marketingu globalnego jest również rosnąca liczba transakcji barterowych w międzynarodowej wymianie handlowej, stopniowe otwieranie się nowych, dużych rynków takich jak Chiny, Europa Wschodnia, Daleki Wschód oraz kraje arabskie, wzrastająca tendencja międzynarodowych korporacji do wychodzenia poza granice ze swymi zakładami i stawiania się firmami ponadnarodowymi oraz wzrost liczby marek produktów w takich jak samochody, żywność, odzież, sprzęt elektroniczny itp. oraz rosnąca liczba fuzji i aliansów strategicznych przedsiębiorstw z rożnych krajów [17] Wszystkie te czynniki (występujące osobno lub też w powiązaniu z innymi czynnikami, jak UE i EURO) decydują o podjęciu globalnej działalności rynkowej a co za tym idzie globalnej działalności marketingowej. Podjęcie decyzji tej przez firmę może nastąpić również poprzez zaatakowanie krajowego rynku przedsiębiorstwa przez firmy globalne które oferują produkty lepsze lub tańsze. Firma zaatakowana może zdecydować się na kontratak wobec konkurentów na ich krajowych rynkach. Można też stwierdzić że pewne rynki zagraniczne stwarzają możliwości osiągnięcia lepszych zysków niż rynek krajowy. Głównymi czynnikami determinującymi kierującymi firmy ku globalizacji działań są w powszechnej opinii: - - koszty w wielu branżach, np. samochodowej, globalizacja produkcji rzeczywiście może się przyczynić do oszczędności. Przygotowanie jednej reklamy przeznaczonej dla odbiorców na całym świecie powinno teoretycznie być tańsze niż przygotowanie oddzielnych reklam dla każdego kraju. - - szybkość z jaką nowy produkt wchodzi na rynek - - konkurencja - - jakość - - media elektroniczne i prasa połączone są z satelitami o zasięgu większym niż obszr jednego tylko kraju. Posiadają zatem regionalną jeśli nie globalną przestrzeń do sprzedania. - - koszty centralnego zarządu - kluczowym czynnikiem kierującym firmy w stronę globalizacji jest potrzeba uzasadnienia kosztów bieżącego zarządu centralnego. Centralny zarząd przenosi najlepsze pomysły z jednego oddziału do drugiego oraz czuwa nad wspólną nauką wszystkich jednostek, wspólnym wyciąganiem wniosków. Osiągnięcie korzyści ze wspólności wymaga centralnego przywództwa.

Marketing globalny - czynniki

Materiały

polemika między "starą" a "nową" prasą" - pozytywizm \"Programy pozytywistyczne; polemika między \"starą\" a \"nową\" prasą\" Sytuacja polityczna Polski w drugiej połowie XIX wieku była bardzo ciężka. Praktycznie to państwo nie istniało. Podzielone na trzy części, trzy zabory: pruski, rosyjski i austriacki zostało pozbawione własnej państwowości. W każdym z zaborów inaczej rozwijało się spo...

Wyjaśnienie pojęć: styl afektywny i temperament a) styl afektywny – cała dziedzina różnic indywidualnych modulujących sposób reagowania na zdarzenia rodzące emocje. Nie obejmuje nastroju. Wiąże się z pewnymi funkcjami układu nerwowego b) temperament – odnosi się do różnic indywidualnych w reagowaniu na wyzwania środowiska. Niezmienniki temperamentalne – stałość w sposobach ...

Widma postaci historycznych w "Weselu" 95. Uzasadnij ukazanie się w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom. Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych \"Weselu\" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, p...

Bajronizm - znaczenie pojęcia i przykład Bajronizm - bohater otoczony jest tajemnicą, człowiek wielkiego umysłu i serca, mści się na wrogu. Zemsta jednak nie koi rozpaczy - rodzi kolejne rozterki. Bohater ucieka w samotność, potwierdzając niepowtarzalną wielkość uczuć. Byron stworzył wzorzec romantycznego poety - indywidualisty skłóconego z otoczeniem, samotnie walczącego o prawa jedno...

Prawa socjalne i ekonomiczne PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE Nie łatwo zdefiniować prawa należące do grupy socjalnej i ekonomicznej. Spotykane określenia nie zawsze spełniają warunki poprawnej definicji i nie są jednakowo rozumiane. Najogólniej można by je określić jako uprawnienia jednostki do korzystania z warunków gospodarczych, bytowych i kulturalnych. Obowiązkowo zab...

Encyklopedyści oświeceniowi Encyklopedyści. Encyklopedyści to grupa francuskich filozofów, naukowców i literatów, którzy współpracowali przy tworzeniu „Wielkiej encyklopedii francuskiej”, z którą był związany szeroki ruch umysłowy XVIII - wiecznej Francji. Sformułowali ideologię, która stała się wyrazem światopoglądu oświecenia przez połączenie idei sensualiz...

Motyw tchórzostwa i rola artysty w "Mistrzu i Małgorzacie" - Motyw tchórzostwa i konformizmu; rola artysty - praktycznie wszyscy mieszkańcy Moskwy byli tchórzami, podporządkowali się wymogom systemu i nie chcieli robić nic co mogłoby ściągnąć na nich kłopoty. Co więcej, robili wszystko, by przypodobać się i ukazać jako dobry, żyjący zgodnie z założeniami systemu obywatel (stąd tak wiele donosów). Tchórz...

Odkrycia naukowe i wynalazki baroku Odkrycia naukowe i wynalazki techniczne: • 1604 – Johannes Kepler – teoria okularów i projekcji odwróconego obrazu na siatkówce; • 1609 – Galileusz – prawo swobodnego spadania ciał; • 1611-13 – w okolicach Kielc zbudowano pierwszy wielki piec hutniczy; • 1612 – Galileusz naucza o ob...