Majątek obrotowy - strukturaMAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA. Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego lub obrotowego decyduje zamiar w jakim go kupowano. Majątek obrotowy jest finansowany z kapitału stałego (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zysk nie podzielony). Podstawą obliczania majątku obrotowego firmy są pozycje jej bilansu, które połączono w zespoły o podobnych cechach. Majątek obrotowy ma płynny charakter, co oznacza, że firma może obracać gotówką w okresie krótszym od sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym majątek obrotowy ulega ciągłym, sezonowym i znacznym zmianom, co jest wynikiem kondycji firmy, jej pozycji na rynku oraz odzwierciedla ogólne tendencje branży. Majątek Obrotowy Netto = Majątek Obrotowy - Zobowiązania Bieżące Biorąc pod uwagę powyższy wzór zarządzanie majątkiem obrotowym będzie wynikiem: • Wysokości zapasów w firmie na które składają się: o materiały dla produkcji; o półprodukty i produkty w toku; o produkty gotowe w magazynach; o towary; o zaliczki na poczet przyszłych dostaw materiałów. • Wysokości należności i roszczeń: o należności z tytułu dostaw, robót i usług wykonywanych przez firmę; o należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych; o należności wewnątrzzakładowe; o należności dochodzone na drodze sądowej; o pozostałe należności. • Wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu: o udziały lub akcje własne do zbycia; o inne papiery wartościowe. • Środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji firmy: o środki pieniężne w kasie; o środki pieniężne na bieżącym rachunku w banku; o inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.). • Zobowiązań bieżących: o zobowiązań terminowych wobec dostawców, instytucji, budżetu i pracowników; o kredytów otrzymanych w bankach; o pożyczek. Tak obliczony majątek obrotowy jest testem pokazującym płynność finansową firmy i jej pozycję rynkową. Jeżeli określimy majątek obrotowy w dwóch okresach, to jego wzrost lub spadek oznacza strumień pieniądza przychodzącego lub odchodzącego z firmy. Wzrost majątku obrotowego oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na pieniądz, natomiast spadek uwalnia środki pieniężne. Do uwolnienia środków pieniężnych w firmie może przyczynić się: • spadek należności lub wzrost zobowiązań. Firmom oczekującym na zapłatę zależy na skróceniu tego okresu, ponieważ są zmuszane w skrajnych przypadkach do zaciągania wysoko oprocentowanych kredytów; • spadek zapasów, który jest wynikiem spadku sprzedaży lub poprawy funkcjonowania zaopatrzenia. Skokowy wzrost majątku obrotowego może być przejawem szybkiego rozwoju firmy, ponieważ gwałtownemu wzrostowi sprzedaży towarzyszy wzrost wszystkich aktywów - składników majątku obrotowego netto. Tempo tego wzrostu zależy przede wszystkim od szybkości obiegu środków obrotowych. Jeżeli wzrostowi sprzedaży będzie jednocześnie towarzyszyła poprawa organizacji obiegu elementów majątku obrotowego to niekoniecznie musi wystąpić dodatkowe zamrożenie środków pieniężnych w obrocie. Przyspieszenie obrotu wyzwala zawsze dodatkowe środki pieniężne, które można użyć do realizacji dodatkowych zadań. Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy wszystkie pozostałe składniki majątkowe, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Są to te składniki majątkowe, które przedsiębiorstwo zamierza zużyć, spieniężyć lub sprzedać w ciągu jednego cyklu gospodarczego. W związku z tym środki obrotowe w przedsiębiorstwie są w ciągłym ruchu okrężnym, przechodząc kolejno fazę zaopatrzenia, produkcji i zbytu. W zależności od działu, gałęzi, wielkości, zasobności, miejsca położenia oraz charakteru przedsiębiorstwa występuje różna struktura rodzajowa środków obrotowych. W większości przedsiębiorstw można wyodrębnić pięć podstawowych grup środków obrotowych. Są to:  zapasy,  należności i roszczenia,  papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,  środki pieniężne,  nakłady przyszłych okresów. Do zapasów w przedsiębiorstwie można zaliczyć :  zapasy materiałowe:  materiały podstawowe, które stanowią podstawę wytwarzanych wyrobów,  materiały pomocnicze, które zapewniają dodatkowe właściwości (np. kolor), a także utrzymują oraz konserwują urządzenia produkcyjne (np. smar),  paliwo to zapasy przeznaczone na cele technologiczne, energetyczne i gospodarcze zmagazynowane w przedsiębiorstwie,  opakowania,  części zapasowe do maszyn i urządzeń, które nie zostały zaliczone do środków trwałych,  zapasy produkcyjne:  produkcja w toku to środki obrotowe, które są zaangażowane w procesie produkcji w okresie ich przetwarzania,  półfabrykaty to produkty o pewnym stopniu przetworzenia, które ukończyły pewien etap produkcji,  wyroby gotowe to produkty wytworzone, w pełni ukończone i przeznaczone do sprzedaży,  towary to środki obrotowe przeznaczone na sprzedaż, ale nie wytworzone w danym przedsiębiorstwie.

Majątek obrotowy - struktura

Materiały

Ojciec po stracie dziecka w Trenach Jana Kochanowskiego Uczucia zbolałego ojca po stracie dziecka Chociaż Urszulka była zaledwie dwuipółletnim dzieckiem, zdołała zaskarbić sobie wielką miłość Kochanowskiego. Pisarz dopatrywał się w jej dziecięcych wypowiedziach znamion niezwykłych zdolności literackich, widział w niej przyszłą poetkę („Safo słowiańską”) i spadkobierczynię własnego t...

Rodzaje i gatunki literackie XVI wieku „Rodzaje i gatunki literackie uprawiane w literaturze XVI w.” Termin „renesans” oznacza odrodzenie, czyli odnowienie i przywołanie ideałów antyku, odrodzenie nauki po stuleciach „ciemnej” epoki średniowiecza. Początkowo termin odrodzenie używano w znaczeniu odrodzenia państwa na wzór starorzymski. Miało rów...

Symbolika tytułów: "Ludzie bezdomni", "Przedwiośnie", "Wierna rzeka" \"Ludzie Bezdomni\" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadania domu (na którą decyduje się Judym), pojawia się bezdomność moralno-ideowa charakteryzująca Joasię i Judyma (poświęcenie własnego szczęścia dla idei społecznej); także bezdomność materialna (mi...

Motyw naprawy państwa w literaturze Naprawa państwa Naprawa państwa - Koncepcje zawar¬te w publicystyce, filozofii i literaturze, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa oraz propo¬zycje zmian. Platon - „Państwo\" - Jest to obraz doskonale zharmonizowanej społeczności, gdzie trzem funkcjom duszy (ro¬zum, odwaga, pożądanie) odpowiadać by ...

Istota dobrej reklamy i funkcje Stosując wybrane formy i środki reklamy należy dążyć do stworzenia spójnego obrazu i wykorzystania efektu synergii. Istotą dobrej reklamy jest to, że: -jest łatwo zauważalna, przyciąga uwagę, -wyróżnia towar i firmę -jest łatwa do zapamiętania -wywołuje chęć zakupu. Reklama jest kosztowna, dlatego działania nie mogą być przypadkowe, ale m...

Klasyfikacja zawodów Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w nowe zawody stąd też potrzeba klasyfikacji za...

"Dziady" i "Wesele" jako utwory poetów zbuntowanych „Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych. Z buntu wobec zastanej konwencji literackiej i niezgody na rzeczywistość rodzą się genialne dzieła. Jednakże nawet takie utwory łamiące dotychczasowe schematy muszą nawiązywać do dalszej lub bliższe...

"Skąpiec" jako komedia charakterów Skąpiec\" Moliera jako komedia charakterów. Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : \"Świętoszek\", \"Chory z urojenia\" itp. Pisarz konstruował te postacie w ten sposób, że miały one cechy indywidualne, a jednocześnie stawały się typem uosabiającym jakąś główną cechę. Jan Mo...