Literatura faktu Hanny Krall i Kazimierza MoczarskiegoUtwory Hanny Krall i Kazimierza Moczarskiego - reportaż, literatura faktu Hanna Krall: „Reportaż nie znosi fikcji". I nie ma fikcji w reportażu Hanny Krall. Autorka dotarła tam, gdzie można. Osobiście poznała bohaterów swojego dzieła - i ile żyli. Użyła podstawowych form: wywiadu i relacji odautorskiej. Dopiero we wnętrzu tych gatunków zawarła rozmowę, opis, informację. Reportaż jest zwięzły, jego materia to fakt, obraz, sytuacja, lecz „podane" komunikatywnym językiem, nawet gdy dotykamy specjalistycznych, medycznych dziedzin. O technice pisarskiej wypowiedziała się sama pisarka. Hanna Krall dokonuje „odwirowania rzeczy nieważnych", „wskazuje palcem" określony problem. Tylko w takiej formie cierpienie i tragizm Żydów getta, walka o godność, opowieść o bohaterstwie i przyjaźni mogą być prawdziwe. Kazimierz Moczarski: Forma utworu wynika z okoliczności, w jakich powstał. Ponieważ punktem wyjścia i podstawą do jej napisania były rozmowy prowadzone przez Moczarskiego z Jurgenem Stroopem, istotą kompozycji będzie dialog. Natomiast fakt, że ową rozmowę spisywał autor z perspektywy czasu i Stroop mówił o wydarzeniach ze swojej przeszłości, sprawia, że mamy też do czynienia z relacją wspomnieniową. Kłopot przy konstrukcji dialogowej pojawia się z określeniem narratora. Tu możemy mówić o narracji przechodniej. Oddzielną kwestią są zabiegi beletrystyczne w książce. Owszem, mimo że mówimy o dokumencie i wiernej relacji, należy zauważyć literackość utworu. Beletryzacji dokonuje Moczarski poprzez plastyczność opisów przyrody, operowanie cytatami, refleksją filozoficzną, ułożeniem wydarzeń w fabułę o dramatycznym przebiegu. Sumując możemy powiedzieć, że „Rozmowy z katem" są literaturą faktu, dokumentem o rzetelnej faktografii, relacją z przeprowadzonej rozmowy - a zatem dialogiem, który jest główną metodą konstrukcji, choć czasem przyjmuje postać monologu

Literatura faktu Hanny Krall i Kazimierza Moczarskiego

Materiały

Groteska sposobem ujęcia rzeczywistości Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całkowitym bezsensem i nielogicznością, a także pokazywanie i wyolbrzymianie pewnych zdarzeń z użyciem kontrastu: realizm-fantastyka, tragizm-komizm, logika-bezsens (np. w \"Mistrzu i Małgorzacie\" ta...

Kredyt dyskontowy i faktoring - wyjaśnienie Kredyt dyskontowy i faktoring Posiadają wspólną cechę - pozwalają zamienić wierzytelność. Kredyt dyskontowy - jest udzielany w operacji dyskontowania weksla. Operacja dyskontowa polega na zakupie weksla przed terminem jesgo płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed ...

Samson - wskazania moralne Samson” Anioł objawia się bezpłodnej kobiecie i mówi jej, że powije syna. Tak też się staje. Syn miał długie włosy, w których tkwiła jego siła. Włosy obcięła mu jego kochanka, a jej sprzymierzeńcy wypalili mu włosy. Po jakimś czasie włosy odrastają mu i Samson mści się. Miłość prowadzi do zguby, nie należy każdemu ufać, zło jest zawsze uk...

Wielkość kontraktu futures Przy każdym notowanym kontrakcie terminowym podawana jest jego wielkość. Jest ona określona przez giełdę, która wprowadza do ob¬rotu dany kontrakt. Dobór wielkości kontraktu jest bardzo ważny. Jeśli będzie zbyt duża, może w istotny sposób wpłynąć na ogranicze¬nie płynności, zwłaszcza w przypadku towarów rolnych. Drobni przed¬siębi...

Jacy byli bohaterowie średniowiecza? - rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej; rycerz jest opisany w \"chansons de geste\", takich jak \"Pieśń o Rolandzie\" (punkt 1), \"O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu\"; asceta, uważany za świętego (taki był ich żywot) występują w hagiografii (punkt 1) natomiast kochanek opisany jest w utworach ...

Styl baroku Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Naborowski czy Jan Andrzej Morsztyn stworzyli nowy styl poetyckiego obrazowania, przesycony środkami stylistycznymi. Rozbudowane, kunsztowne środki poetyckie często kontrastowały z zawartością myślową u...

Aspekty prawne sponsoringu III. Aspekty prawne Jednym z czynników rozwoju sponsoringu są prawne ograniczenia reklam. Polski system prawny nie zawiera całościowej regulacji instytucji sponsoringu. Fragmentaryczne uregulowania znajdują się w: • ustawie o radiofonii i telewizji, • ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tyto...

Historia powieści i losy autora w "Mistrzu i Małgorzacie" - Historia powieści i losy autora - powieść “Mistrz i Małgorzata\": - pisana była w latach 1928-1940, miała osiem redakcji, nie została ukończona; - długo czekała na publikację , krążyła w odpisach; została opublikowana w ponad trzydzieści lat po śmierci autora; ukazała się w księ garniach prawie całego świata; - w chwili opubli...