Liryka Bolesława LeśmianaDebiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny". Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozoficzne, - symbolika. W okresie XX lecia znika z jego poezji lekki humor, widać humor posępny, motywy nicości i śmierci. Tragiczny humanizm - podstawowy problem człowieka to drugi człowiek. Jest indywidualnością. MŁODA POLSKA - Związek człowieka z przyrodą. Cywilizacja go osłabia. - Człowiek w związku z naturą zatraca świadomość kultury (sprzeczność: natura <>kultura). - Ludowość: groteska, symbol, fantastyka, alegoria. -Elementy mitu i baśni. - Nurt filozoficzny (balladowo-baśniowy). - Rozwija pojęcia egzystencjalne. - Wprowadza neologizmy (leśmianizmy "Przemiany", "Zmory wiosenne"). - Oniryzm. - Dynamika, lęk, groza (skala nastrojów). - Ostre kolory. - Natura nie jest tłem (uczestniczy w akcji, jest bohaterem). - Odhumanizowanie człowieka. XX LECIE "Łąka", "Napój cienisty", "Dziejba leśna" Nurty: - opisy przyrody, ludzkie przeżycia i uczucia, - wiersze filozoficzne, baśniowo-poetyckie, - neologizmy (Dusiołek, błyszczydła), - szczegół, konkret, - ludowość i baśniowość. Był przeciwny poezji codzienności. Koncepcje filozoficzne: - Relacja: Bóg - człowiek (przeciwne bieguny), rzeczywistość ma dwie sfery: materialna - człowiecza i duchowa - boska. Człowiek jest zanurzony w swe życie i nie może się z niego wydobyć. Pyta o sens i absurd życia. Człowiek Leśmiana rzuca Bogu wyzwanie, chce udowodnić swą odrębność, ludzkość. Eksponuje ułomność i słabość człowieka (kalectwo). - "Oto siła i duma człowieka". Dramatyzm egzystencji. Kreuje własny świat. Poezja zmysłowa. Metafizyka - próbuje przybliżyć mechanizmy ludzkie. Głębia psychologiczna - czerpie z psychiki bohatera, źródło światopoglądowe. Sensualizm. - Neologizmy : tautologiczne ("zmorowanie zmor"); słowotwórcze; przeczące ("bezbrzask"). UTWORY: - "W malinowym chruśniaku" - miłość i natura. Spokój. - "Topielec" - demonizacja natury. Tragizm agnostyczny. Człowiek jako wędrowiec. - "Pan Błyszczyński" - parabola. Panteizm. - "Ballada bezludna" - narrator jest duchem. Reinterpretacja mitu genezyjskiego (natura powstała bez Boga). Tęsknota za pierwotnością (dramat poety, mitologizacja). Człowiek jest niedoskonały. - "Srebroń" - dusz autora. Chce tworzyć bez Boga i tworzy w pustce, ale musi próbować. Człowiek jest samotny. - "Szewczyk" - Bóg jest we wszystkim. Człowiek nie spełni się tak jak chce. - "Urzszula Kochanowska" - brak zrozumienia. - "Dwoje ludzieńków" - potężny Bóg i człowiek jako przedmiot. Bóg nie istnieje, umiera wraz z człowiekiem. - "Dziewczyna" - heroiczna praca (życie, Syzyf szczęśliwy, 12 apostołów, zgłębienie niepoznawalnego). - "Dusiołek" - naiwność ludu. Bóg nie pomaga człowiekowi, a on sam sobie zagraża. - "Trupięgi" - męka życia. - "Alkabon" - miłość marginesu - instynkt zwierzęcy. Miłość niespełniona.

Liryka Bolesława Leśmiana

Materiały

Reklama - wyjaśnienie Reklama – jest najbardziej powszechnym, a tym samym najbardziej znanym składnikiem promocji marketingowej. Gdyby próbować ustalić kolejność działań promocyjnych, należałoby jej przyznać pierwsze miejsce ze względu na powszechność stosowania, wielkość przeznaczonych na nią wydatków oraz fakt, że najczęściej od niej zaczyna się wszelka dział...

Funkcja i typologia państw Funkcje państwa: 1. zewnętrzne: - zabezpieczenie bezpieczeństwa obywatelom za pomocą siły zbrojnej (granice itp.) - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi państwami (placówki dyplomatyczne) 2. wewnętrzne: - utrzymywanie ładu i porządku pomiędzy grupami społecznymi... - nadzór nad działalnością instytucji, koordynowanie ich działań...

Nawiązania renesansu do późniejszych epok Temat: Renesansowe kontynuacje w utworach pisarzy późniejszych epok. Renesans wykształcił nowożytny, literacki język polski i stworzył podstawy dalszego rozwoju literatury. Do tradycji renesansowej sięgnęli przede wszystkim twórcy XVIII-wiecznego klasycyzmu, którzy dążyli do jasności, piękna i harmonii wypowiedzi artystycznej. I...

Reguły psychologii percepcji Reguła równowagi Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy na rozkładówkę czasopisma, to jest to punkt, na ...

Świat roślinny i zwierzęcy And Świat roślinny. Szata roślinna And odznacza się dużą różnorodnością i strefowym układem. W Andach Północnych i Andach Południowych znaczne powierzchnie zajmują lasy; na pn., na stokach — wilgotne i wiecznie zielone lasy równikowe, wyżej wiecznie zielone lasy górskie, ponad nimi wilgotne trawiaste formacje paramo z espelecjami; na pd. ̵...

Marketing usług MARKETING USŁUG - niematerialny charakter produktu usługowego (z reguły produkt poznaje się konsumując go) - usługi nie mogą być wytwarzane „na skład”, konsumpcja z reguły występuje równocześnie ze świadczeniem usługi, - w zasadzie nie mogą być przemieszczane w przestrzeni - usługi często są zindywidualizowane i z trudem poddają...

Co to jest dadaizm? Programowy prymitywizm jêzyka - od dzieciêcego dada.(zabawka) Nieraz wrêcz ca³kowita niezrozumia³oœæ; wiersze oparte tylko na skojarzeniach fonetycznych, lub wiersze obrazki. Dadaizm pojmowa³ sztukê jako improwizowana zabawê pe³n¹ fantazji i dowcipu (absurdalnego). Dadaiœci twórc...

Bunt w wybranych utworach literackich 8. BUNT. Historia rozwoju ludzkości dowodzi, że bunt i sprzeciw są jej nieodłącznymi elementami. Dzieje się tak dlatego, że każde działanie ograniczające w jakiś sposób swobodę jednostki czy narodu nakazujące określony sposób zachowań, czy narzucające pewien system wartości powoduje sprzeciw u tej jednostki. Szczególnie widoczne jest to w hist...