Kultura starożytna: judajska i grecko-rzymskaStarożytność - okres dziejów najstarszej cywilizacji Europy i Bliskiego Wschodu od IV tysiąclecia p. n. e. do V w. n. e. Źródła kultury europejskiej to Mezopotamia, Grecja i Rzym. Mezopotamia. Centrum cywilizacji i kultury w dorzeczu Eufratu i Tygrysu; kultura tak stara jak egipska wytworzona przez plemiona semickie. Sumerowie - stworzyli pismo klinowe, pozostawili kamienne rzeźby, pałace i świątynie w kształcie schodowych piramid. Stworzyli też najstarszy poemat ludzkości „Gilgamesz”; zawiera on opis czynów i przygód Gilgamesza legendarnego władcy miasta Uruk. W poemacie tym występują mity o raju i potopie. W raju pełnym owoców ludzie i zwierzęta żyli w zgodzie, wolni od cierpień i chorób, ale zły bóg Ea zniszczył spokój. Potop to kara za grzechy. Bogowie ocalili uczciwego Ut, który zbudował arkę, gdzie zgromadził bliźnich i różne gatunki zwierząt i roślin. Babilonia. Cennym zabytkiem, który pozostawili są ruiny pałacu w Mari, a przede wszystkim stella (czarny, bazaltowy słup) z kodeksem Hammurabiego, u szczytu jest wykuta scena przedstawiająca króla, który z rąk Boga Słońca otrzymuje spis praw. Ten spis to kodeks Hammurabiego, zawiera 282 artykuły, naczelną zasadą jest „oko za oko”. Dzieło literackie, które pozostało po Babilończykach to „Enuma elisz”, zawiera opis początków świata. Z chaosu wyłonili się pierwsi bogowie, którzy chcieli uporządkować świat. Oburzyło to boga chaosu Abzu i żonę Tiamat. Bogowie jednak pokonali ich, ciało Tiamat podzielili na połowę; jedna to ziemia, druga to niebo. Krew Abzu zmieszali z gliną, powstał pierwszy człowiek. Bogowie porządkując świat utworzyli ciała niebieskie, oddzielili wodę od ziemi, w szóstym dniu stworzyli człowieka, 7 dnia odpoczywając urządzili ucztę. Hebrajczycy. Pochodzili z Mezopotamii, osiedlili się na terenie Palestyny, czyli Kanaan. Hebrajczycy, Izraelici i Judejczycy to Żydzi. W kręgu ich kultury powstał Stary Testament oraz Talmud, są to komentarze do Biblii. Kultura antyczna. (antigus = dawny, z łac.) Kultura antyczna to kultura starożytna grecko-rzymska. Grecja - pierwotne plemiona greckie to Darowie, Achajowie, Jonowie. Później powstaje Hellada, związek miast państw, np. Ateny. Po bitwie pod Cheroneą Grecja pod władzą Macedonii. Po podbojach Aleksandra Wielkiego tworzy się kultura hellenistyczna. Od 146r. Grecja pod władzą Rzymu. Najstarsza kultura wytworzyła się na Krecie i Peloponezie tzw. „kultura egejska”. Jej świadectwo to ruiny pałacu w Krossos na Krecie. Inne zabytki starej kultury greckiej znajdują się w Mykenach i w Atenach. Kultura ta miała znaczący wpływ na architekturę; wytworzyła trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki. Cenne budowle to Partenon na Akropolu w Atenach. Znaczące osiągnięcia miała rzeźba. Najwięksi rzeźbiarze to Fidiasz „posąg Ateny”, „posąg Zeusa w Olimpii”, oraz Myron „Dyskobol”. Rzym. Na terenie Italii były ludy różnego pochodzenia Italikowie, Etruskowie, Latynowie, Sabinii. W kręgu kultury tych plemion powstała legenda o Eneaszu, który przybył do Troi ożenił się z córką króla Lacjum, z tego rodu pochodziła matka Remusa i Romulusa. Król kazał ich wyrzucić do Tybru, fala wyniosła jednak dzieci na brzeg, a wilczyca je wykarmiła, oni założyli Rzym. Rzymianie utworzyli potężne państwo, przetrwało do 476r. Zabytki rzymskie to termy, świątynie, łuki tryumfalne oraz Koloseum.

Kultura starożytna: judajska i grecko-rzymska

Materiały

Krótka recenzja "Tanga" SŁAWOMIR MROŻEK „Tango” -dramat idei; dekoracje przedstawiają świat pomylenia, przypadkowości, niechlujstwa; od czasu śmierci dziadka stoi katafalk, kołyska 25 letniego Artura; brak zasad w stosunkach międzyludzkich powoduje zaniknięcie wykroczeń Artur przypomina Konrada z III cz. „Dziadów” - chce wład...

Cena i marża - wyjaśnienie KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN I MARŻ: CENA jest elementem marketing mix, za pomocą którego przedsiębiorstwo chce osiągnąć złożone cele, zaspokoić oczekiwania nabywców oraz wyróżniać się na rynku. FUNKCJE • Profilująca odróżnianie się od konkurencji i tworzenie określonego wizerunku cenowego • Regulacyjna oznacza wielkość obrotu ...

Analiza "Próba rozwiązania mitologii" Zbigniewa Herberta Próba rozwiązania mitologii Jest to kolejny tekst (z tomu Napis wydanego w 1969 r.) podej¬mujący próbę weryfikacji utrwalonych w tradycji sądów dotyczących mitologii – wywodzących się z niej postaci, symboli, motywów itp. Akcentowane w wielu źródłach związki kultury europejskiej z dzie¬dzictwem antyku – z filozofi...

Utwór dramatyczny Utwór dramatyczny można odbierać w dwojaki sposób: - jako dzieło literackie - ewentualnie za pośrednictwem widowiska teatralnego. Dramat przedstawia działanie, którego podmiotem jest bohater, w związku z tym właśnie fabuła jest dominantem jego kompozycji. Klasyczna fabuła jest jednowątkowa, oparta na dominującym konflikcie, podporządkowana j...

"Lalka" - obraz trzech pokoleń Polaków Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski; rozkład społeczeństwa, jego wady pokazane zostały nam oczami idealisty, jakim jest Rzecki (także Wokulski i Ochocki), wychowany w ideologii romantycznej, kulcie Napoleona, jako szansy na wyzwolen...

Obraz Boga w "Czego chcesz od nas Panie" „Czego chcesz od nas Panie\", wtej pieœni mamy dok³adny obraz Boga: Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale; Stwórca jest bliski cz³owiekowi, jest dobry, szczodrobliwy, ³askawy, hojny, nie sk¹pi dóbr; stworzy³ piêkny, przyjazny, harmonijny, daj¹cy radoœæ cz³owiekowi &#...

Problematyka utworu "Lalka" “Lalka” Problematyka utworu Tematem “Lalki” jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwaga autora koncentruje się wokół zagadnień politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturalnych. Im też podporządko...

Rozkwit baroku w Europie i Polsce Europa:XVII w. tworzyli znani artyści barokowi: malarze: Paul Rubens, Anton van Dyck, Diego Valazquez; architekci: Giovanni Lorenzo Bernini, Frencesco Borromini; dramaturdzy: Pedro Calderon, Pierre Corneille; Molier, Jean Racine; filozofowie: Blaise Pascal; w poezji zwraca uwagę twórczość: G. Marina, L. de Gongory; rozwijały się charakterys...