Kryteria segmentacji rynku konsumentówKryteria segmentacji rynku konsumentów  Geograficzne  Demograficzne  Psychograficzne  Behawioralne Segmentacja geograficzna – podział rynku na segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentów. Rodzaj segmentacji, której punktem wyjścia jest konsument. Opiera się ona na założeniu, iż rozmiary i struktura popytu oraz preferencje odnoszące się do produktu, cen, dystrybucji oraz promocji są różne w określonych krajach, regionach, itp. Segmentację geograficzną wykorzystują firmy ponadnarodowe, producenci nastawieni na eksport oraz działający w turystyce. Segmentacja demograficzna – podział rynku na segmenty na podstawie osobistych cech konsumentów lub cech gospodarstw domowych (np. dochodów, płci, wieku, wykształcenia, fazy cyklu życia rodziny, religii, narodowości). Rodzaj segmentacji, której punktem wyjścia jest konsument. Opiera się na założeniu, iż konsumenci o określonych cechach demograficznych ujawniają określony popyt (np. dzieci na zabawki, ludzie bogaci na produkty luksusowe). Jest ona wykorzystywana na większości rynków. Segmentacja psychograficzna – podział rynku na segmenty ze względu na przynależność do klasy społecznej, stylu życia, zainteresowania, cechy osobowości. Rodzaj segmentacji, której punktem wyjścia jest konsument. Przynależność do klas społecznych kształtuje preferencje konsumenta odnośnie żywności, odzieży, wyposażenia mieszkań, sposobu spędzania wolnego czasu czy sposobu dokonywania zakupów. Oddziaływanie stylu życia ujawnia się zwłaszcza przy wyborze usług turystycznych i gastronomicznych, zakupu artykułów do uprawiania turystyki i sportu oraz na rynku nieruchomości. Cechy osobowości odczuwalne są również przy zakupach kosmetyków, alkoholi czy też samochodów. Segmentacja behawioralna – w tym rodzaju segmentacji konsumenci dzieleni są na podstawie ich wiedzy, postawy, sposobu użytkowania i reakcji na produkt. Takie podejście uważane jest często za najlepszy punkt wyjścia do konstrukcji segmentów rynkowych. W ramach tego rodzaju segmentacji wyróżnia się m.in.  Segmentację na podstawie korzyści konsumenta – podział rynku ze względu na korzyści odnoszone przez konsumenta a związane ze zakupem danego produktu. Opiera się ona na podstawowym założeniu w marketingu, iż przedmiotem zakupu nie są fizyczne, chemiczne i inne własności produktu lecz korzyści konsumenta.  Segmentację na podstawie stopnia użytkowania produktu – podział na segmenty następuje na podstawie intensywności korzystania z produktu. Zależnie od nasilenia popytu konsumentów dzieli się zwykle na 4 grupy:  Tych, którzy w ogóle nie użytkują produktu  Użytkujących produkt sporadycznie  Użytkujących produkt ze średnią intensywnością  Użytkujących produkt stale i intensywnie Ten rodzaj segmentacji wykorzystywany jest przede wszystkim jako narzędzie identyfikacji nisz rynkowych, na które należy nakierować odpowiednie instrumenty marketingu.

Kryteria segmentacji rynku konsumentów

Materiały

Krótka interpretacja wiersza "Cieśle" Juliana Przybosia „Cieśle\" hiperbolizacja - poprzez nagromadzenie elementów, materiałów służących cieślom do pracy to wszystko przybrało określony kształt dzięki pracy cieśli apoteoza - pochwała zbiorowego wysiłku cieśli przystępują do więzienia ducha materii w kształcie, który efektem jakiejś zachcianki z plątaniny sprzętów wyzierają źródła energii ...

Definicja empiryzmu, ateizmu, deizmu, racjonalizmu, sensualizmu, utylitaryzmu FILOZOFIE Empiryzm Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia. Kontynuował John Locke. Ateizm (materializm) Odrzucał wszelkie zasady religijne, również istnienie Boga. Ateiści uznawali kult materii. Wartości duchowe były dla nich nieważne. Ateizm wypływał z racjonalizmu. Pojawił si...

Międzynarodowy rynek kapitałowy MIĘDZYNARODOWE RYNKI KAPITAŁOWE JAKO ŹRÓDŁO FUNDUSZY DŁUGOTERMINOWYCH Narastający proces integracji międzynarodowych rynków kapitałowych w różnych częściach globu oraz wzrost zapotrzebowania na fundusze kapitałowe średnio- i długoterminowe przyczyniają się do zwiększenia udziału zagranicznych funduszy w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw. ...

Organizacja Wirtualna - wyjaśnienie Organizacja Wirtualna Forma kooperacji prawie niezależnych organizacji, które dostarczają usługi lub produkty na zasadzie wspólnego stosunku gospodarczego. Cechy: • wiedza fachowa • absolutne zaufanie • brak rywalizacji (współdziałanie) • najnowsza technologia informatyczna Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w...

Streszczenie wierszy Leopolda Staffa Deszcz jesienny Wiersz ten należy do wydanego w roku 1903 zbioru Dzień duszy. Obok utworów postulujących odrzucenie dekadentyzmu i wzywających do budowania potęgi duchowej, znalazły się w nim wiersze wyciszone, nastrojowe. Takim utworem jest właśnie Deszcz jesienny, wiersz zdominowany przez nastrój smutku i melancholii. Podmiot liryczny maluj...

Leasing - definicja, rodzaje, Leasing jest to forma najmu, dzierżawy, wypożyczenia pozwalająca na użytkowanie określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Leasing finansuje działalność, jest alternatywnym środkiem kredytowym. Rodzaje leasingu: • Leasing bezpośredni, kiedy leasingodawca jest producentem danego urządzenia • Leasing pośredni, kiedy jest ...

Tragedia grecka i teatr grecki Tragedia Prehistoria owego gatunku literackiego nie jest dla nas całkiem jawna, ale sporo nawet w pół-mroku możemy wyśledzić. W samej greckiej nazwie tragodia błyska nam jeden z tropów. Znaczy ona: „pieśń (ode) kozłów (tragoi)”. Słyszymy, że już w epoce archaicznej należały do obrzędów ku czci Dionizosa śpiewy chórów i tańce wieśnia...

Szczegółowa analiza i interpretacja "Bema pamięci żałobny rapsod" Bema pamięci żałobny rapsod Rapsod - pieśń o bohaterze. Utwór napisany po śmierci Józefa Bema (zmarł 10.XII.1850 w Aleppo w Syrii). Obraz pogrzebu skonstruował Norwid na wzór pogrzebów dawnych wodzów słowiańskich, a miarę wierszową wzorował na antycznym heksametrze. Heksametr - w metryce antycznej: wers sześciostopowy, - polski: wiersz wzoro...