Kryteria podziału kredytuPodziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy kredytu (metody udzielania), 3. przedmiot kredytu (cel), 4. sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, 5. waluta kredytu. Ad. 1 Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a terminy udzielania i spłaty kredytu stanowią przedmiot negocjacji i są określone umową kredytową. Polskie banki przyjmując to kryterium, rozróżniają w swych regulaminach: • kredyty krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku, • kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat, • kredyty długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat. Element czasu, obok wysokości kredytu i oprocentowania, decyduje o ekonomicznej treści operacji kredytowania. Ad.2 Z punktu widzenia techniki operacyjnej ważna jest forma kredytowania. Kredyty mogą być udzielane: • w rachunku bieżącym, zadłużenie występuje w postaci salda debetowego na rachunku bieżącym kredytobiorcy. Powstaje ono w wyniku jego dyspozycji płatniczych, realizowanych w ciężar tego rachunku. Natomiast wpływy na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie. W tej grupie kredytów może wystąpić kredyt otwarty (in blanco) lub kredyt kasowy (udzielony w związku z czasowym brakiem gotówki w kasie). • Na rachunku kredytowym otwartym specjalnie w celu ewidencjonowania wykorzystania i spłaty kredytu. Może to być kredyt docelowy, na wymagalne zobowiązania, kasowy, sezonowy lub linia kredytowa. Linia kredytowa umożliwia finansowanie wielu transakcji w ramach określonego w umowie limitu kredytowego. • Kredyt dyskontowy, polegający na potrąceniu odsetek dyskontowych w związku z regulowaniem należności przed terminem spłaty. • Akceptacyjny, oddawany jest do dyspozycji kredytobiorcy w postaci zaakceptowanych weksli. • Związany ze skupem faktur (skup wierzytelności, factoring). Ad. 3 W zależności od przedmiotu (celu) kredytu można wyróżnić: • Obrotowe, najczęściej krótkoterminowe, przeznaczone na bieżące potrzeby związane z działalności gospodarczą kredytobiorcy. Mogą być udzielane zarówno w rachunku bieżącym jak i kredytowym. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym są udzielane na różne cele i w związku z przeznaczeniem mogą być tradycyjnie nazywane np. kredytami sezonowymi (np. na zapasy cukru w cukrowniach), kredytami na skup (produktów rolnych), kredytami na należności odbiorców itp. • Inwestycyjne, udzielane na dłuższy okres w związku z finansowaniem nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie lub powiększenie zasobów środków trwałych. Kredyty inwestycyjne z reguły są udzielane w rachunku kredytowym. Ad. 4 Z punktu widzenia form zabezpieczenia kredytu wyróżnia się: • Lombardowe, zabezpieczone zastawem przedmiotów i papierów wartościowych, towarów itp., • Hipoteczne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub innej osoby np. poręczyciela. Ad. 5 Ze względu na rodzaj waluty mogą występować kredyty: • Złotówkowe, udzielane w złotych polskich, • Dewizowe, udzielane w walucie obcej.

Kryteria podziału kredytu

Materiały

Sentymentalizm - prąd oświecenia Sentymentalizm jako pogląd kulturowy i kierunek literacki w Europie i w Polsce. Sentymentalizm jest prądem, który narodził się w Europie jako opozycja do klasycyzmu. Filozoficznym podłożem sentymentalizmu były tezy empiryzmu i sensualizmu., uznające doświadczenia zmysłowe jako jedyną wiarygodną drogę poznania. Poznawana w ten sposób rzeczywisto...

Opis stanowiska: dyrektor ds. produkcji Dyrektor ds. produkcji Przełożony: Dyrektor generalny Podwładni:  Operatorzy DTP,  Operatorzy kamer,  Operatorzy dźwięku TV i Radia,  Operatorzy oświetlenia,  Specjalista ds. analizy badań marketingowych Zastępstwo: Dyrektor ds. rozwoju Cel stanowiska: Potrzebna jest osoba, która będzie nad...

Literatura parenetyczna w epoce renesansu W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średniowieczne posągi rycerza, władcy i świętego. Wzorce parenetyczne renesansu to: - Wzorowy ziemianin, przedstawiany głównie u Reja, choć także w \"Pieśni świętojańskiej o Sobó...

Poglądy Stanisława Przybyszewskiego na podstawie "Confiteora" Poglądy Stanisława Przybyszewskiego (\"Confiteor\"): Przybyszewski pisał o potrzebie wyzwolenia sztuki i literatury od zadań pozaestetycznych. Tylko wtedy świat ujrzy polską sztukę, bo aktualna go nie interesuje. Jest to tzw. polska sztuka zaściankowa. Główne tezy tego manifestu to: • sztuka jako szczere odtworzenie duszy we wszystkich ...

Stosunek do tradycji i kultury w wierszy "Herostrates" Stosunek do tradycji i kultury oraz odrzucenie tradycji romantycznej w wierszu “Herostrates\" “Herostrates\" - jest to wiersz, w którym poeta podejmuje polemikę z tradycją romantyczną, pragnie dokonać przewartościowania mitów narodowych w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Autor wyraża swój niepokój, lęk o ojczyznę, ...

Analiza totalitaryzmu w "Innym Świecie" Analiza totalitaryzmu Inny Świat to książka, w której autor zamieścił wiele faktów. Jest ona dokumentem pobytu w sowieckim łagrze, ale przede wszystkim okazją, by wykorzystać te obserwacje do refleksji natury ogólnej. Grudziński podejmuje ocenę systemu totalitarnego, na którego usługach było niesprawiedliwe prawo, oraz miejsca odosobnienia...

Liryka grecka Safona z Lesbos - epifania - objawienie bóstwa w postaci cielesnej - epitalamia - pieśni weselne - Thiasos - stowarzyszenie towarzysko - religijne (nauka tańca, zachowania, pieśni, kult Afrodyty) Eros: ciało, zmysłowość, seks Psyche: dusza, duchowość, uczucie Eros + Psyche = miłość Safona w swej twórczości wprowadziła ody sa...

Literatura religijna i świecka w średniowieczu Literatura średniowieczna dzieliła się na literaturę religijną i świecką. Literatura religijna obejmowała, rzecz jasna znacznie większy zakres gatunków od literatury świeckiej. W skład tej pierwszej wchodziły: - Hagiografia - żywoty świętych - Liryka religijno - kościelna - pieśni maryjne, pasyjne, oraz wszelkie utwory okolicznościowe ...