Krótkie streszczenie ballady "Romantyczność" MickiewiczaOtwierający cykl Ballad i romansów utwór Romantyczność, jest uznawany za manifest ideowy i poetycki w twórczości Adama Mickiewicza. Pierwsza część ballady to krótkie opowiadanie o obłąkanej, wiejskiej dziewczynie, której na imię Karusia. Przed laty straciła ukochanego, a teraz rozmawia z nim, śmieje się do niego i próbuje dotknąć. Wierzy bowiem, że zmarły Jasiek ciągle jest przy niej, że pomiędzy światem zmarłych, a naszym światem żywych istnieje łączność. U Karusi możemy także dostrzec charakterystyczną cechę bohatera romantycznego - odwrócenie się od świata i bunt przeciwko niemu: Nie lubię świata, Źle mnie w złych ludzi tłumie. Targają nią sprzeczne uczucia: boi się ducha ukochanego gdyż jest zimny i wygląda jak trup, ale chce, aby z nią pozostał, bo go kocha. W pierwszej części utworu widać nawiązanie Mickiewicza do ludowych wierzeń o możliwości kontaktowania się ludzi żywych z duchami zmarłych. Część druga Romantyczności, rozpoczynająca się od słów utożsamiających poglądy autora z poglądami tłumu (...I ja to słyszę, i ja tak wierzę...), to polemika narratora ze starcem, przedstawicielem oświecenia, czyli osobą reprezentującą umiarkowaną, racjonalną postawę klasyków. Starzec odrzuca wszystko to, czego nie da się dowieść rozumowo i naukowo uzasadnić, drwi z urojeń obłąkanej dziewczyny. Lekceważąc wierzenia ludowe, przestrzega zebranych wieśniaków, aby nie wierzyli w jej wizje: ...Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Jednakże podmiot liryczny, którym w wierszu jest poeta, wyraźnie opowiada się za wiarą prostego ludu: ...I ja to słyszę, i ja tak wierzę..., stwierdzając, że czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Wyobrażenia Karusi uważa za coś normalnego i oczywistego, a nawet solidaryzuje się z nią w jej cierpieniu. Narrator uważa, że uczucia są najważniejsze. Krytykuje starca i jego martwe prawdy, stwierdza, że nigdy nie pozna on prawd żywych, toteż radzi jemu i innym: Miej serce, patrzaj w serce!. Myślę, że to kończące utwór wezwanie należy traktować jako wyraz poglądów młodego Mickiewicza, określenie jego sposobu widzenia i rozumienia świata oraz otaczającej go rzeczywistości. W końcu świat, według romantyków, poznaje się dzięki uczuciom i duszy. Warto też zwrócić uwagę na zaczerpnięte z twórczości Shakespear'a motto utworu: Zdaje mi się, że widzę przed oczyma duszy mojej. Reprezentuje ono irracjonalny, mickiewiczowski stosunek do świata. Według mnie, ma ono na celu udowodnienie odbiorcy, że wrażenia irracjonalne, duchowe, uczuciowe należy traktować na równi z racjonalnymi. Głosi ono, że uczucie jest tak samo ważne, jak myślenie i rozum.

Krótkie streszczenie ballady "Romantyczność" Mickiewicza

Materiały

"Opowiadania" Borowskiego i Medaliony - porównanie życia w obozach W obliczu Drugiej Wojny Światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z systemem obozów śmierci, łapankami i ulicznymi egzekucjami, zbrodniczymi eksperymentami na ludziach, przymusowymi robotami w głębi Rzeszy, przyniosły doświadczenia, z którymi pisarz polski spotkał się ...

Sens buntu w wybranych utworach literackich \"Aby istnieć, człowiek musi się buntować\" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy. Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem....

Wzrost ludności na Ziemi Rozwój ludności w Świecie. Dynamika wzrostu ludności na Ziemi. W okresie zlodowacenia (plejstocenu), na podstawie domyślnie interpretowanych śladów możemy powiedzieć, że w tamtych hipotetycznie liczba mieszkańców naszego globu mogła wynosić w granicach 10 –20 milionów. Rozwój ludności od I do XX wieku. W I w. -w rok po narodzeniu Chrys...

Ideał człowieka wszystkich epok Poglądy na świat kształtowały się pod wpływem nowej filozofii. Pierwszym ideałem człowieka stał się asceta, człowiek umartwiający się lekceważący życie doczesne. Przykładem ascety może być św. Aleksy. Aleksy tytułowy bohater „Legendy o św. Aleksym” . To człowiek który opiera się wszelkim pokusom, porzucił dom, rodzinę, posiadły mająt...

"Odprawa posłów greckich" - kompozycja Kompozycja utworu Układ scen (aktów) z jakich zbudowana została Odprawa jest zgodny z kanonem antycznego dramatu greckiego. Pięć aktów stanowi odpowiedniki epeisodiów, zaś rozdzielające je wystąpienia Chóru – stasimów. Epeidodiony poprzedzone zostały prologiem, prezentującym racje dwóch głównych, skonfliktowanych ze sobą osób dramatu...

Mobbing - prawne aspekty Prawne aspekty mobbingu W społeczeństwach wysoko rozwiniętych, społeczność domaga się coraz więcej bezpieczeństwa i uczciwości. Bezpieczeństwo gwarantowane jest zapisem w Konstytucji RP. W Rozdziale II, zatytułowanym “Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” poświęcone temu zagadnieniu są między innymi: Art.30 „Przy...

Zarządzanie wartością firmy - definicja Zarządzanie wartością firmy definiuje się jako zespół działań zorientowa¬nych na korzystną zmianę czynników podwyższających aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji, zwiększające efektywność zużycia zasobów i spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym uzyskanie wysokiej pozycji rynkowej dzięki osiągnięciu przewagi konkurencyjn...

Dobra nietrwałe, trwałe i usługi - wyjaśnienie DOBRA NIETRWAŁE To artykuły żywnościowe i nie żywnościowe zużywane w jednym czy kilkunastu aktach konsumpcji. Wyróżniamy: • dobra o stałych preferencjach konsumpcyjnych, które odznaczają się małą elastycznością popytu (np. mleko, chleb, proszki do prania) • dobra o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych, których wskaźniki elastyc...