Krótka charakterystyka antykuCharakterystyka ANTYKU Zbigniew Herbert, polski poeta współczesny, zatytułował jeden ze swoich wierszy: Dlaczego klasycy? Jest to bardzo ważne pytanie. Bez wyjaśnienia sensu nawiązań do antyku nie sposób bowiem zrozumieć nie tylko dawnej czy współczesnej kultury, ale też – wbrew pozorom –odnaleźć się we współczesnym świecie. Myśl starożytnych współtworzy naszą tradycję, jesteśmy ich spadkobiercami. Żyjemy w kręgu kultury śródziemnomorskiej od chwili, gdy Mieszko I przyjął chrzest i tym samym włączył nasz kraj w obręb wpływów Zachodu, a nie Wschodu. Naszą tradycję – nie rodzimą, słowiańską, lecz przyswojoną – przekazują nam Grecja, Rzym i Judea. Zasięg tej tradycji jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem w jakimś stopniu wszystkie dziedziny naszego życia. Szczególnie łatwo dostrzec ją w rzeźbie, architekturze, literaturze, filozofii; z dorobku starożytnych korzystamy jednak na co dzień, choćby posługując się językiem potocznym, stosując prawa matematyczne, studiując prawo czy astronomię. Wśród starożytnych twórców odnajdziemy wielkich poetów i historyków, filozofów i moralistów, malarzy i rzeźbiarzy, architektów i inżynierów. To właśnie klasycy położyli podwaliny pod rozwój algebry, logiki, geometrii, fizyki, botaniki czy zoologii. Nie byłoby bez nich naszej medycyny, psychologii, prawa. Nie byłoby Dekalogu. Dlatego trzeba poznać i zrozumieć świat antyczny. Człowiek współczesny powinien mieć świadomość dokonań ludzi antyku. A było wielu wielkich: Homer, Platon, Sofokles, Sokrates, Pitagoras, Arystoteles, Fidiasz, Perykles, Safona, Juliusz Cezar, Horacy, Wergiliusz, Seneka, Marek Aureliusz... Trudno też zrozumieć wymowę dzieł twórców różnych epok, nie znając mądrości i głębokich prawd zawartych w Biblii. Prawd wypowiedzianych przez Salomona, Hioba, świętego Pawła czy Jezusa Chrystusa. Do skarbca naszej kultury należą zarówno Iliada, Odyseja i Eneida, jak i Pieśń nad pieśniami, a także przypowieść O miłosiernym Samarytaninie czy Hymn o miłości. W świecie naszej wyobraźni powinni odnaleźć swoje miejsce bohaterowie mitów i opowieści biblijnych: Odyseusz Prometeusz, Ikar, Edyp, Antygona, Eneasz, Romulus, Abraham,Noe, Jakub, Józef, Mojżesz, Jozue, Dawid... Warto przemyśleć trudne prawdy Nowego Testamentu czy sens filozoficznych rozważań stoików czy epikurejczyków. Warto poznać antyk.

Krótka charakterystyka antyku

Materiały

"Mistrz i Małgorzata" utwór w sprawie dobra i zła W totalitarnej Moskwie system spowodował gwałtowne i bardzo szerokie rozprzestrzenienie się zła, stało się ono codziennością, wobec tego dobro (w utworze reprezentowane tylko przez Małgorzatę, no i Jeszuę oraz częściowo przez Mistrza) pozostaje w mniejszości; w takiej sytuacji pojawia się Woland i jego świta, aby wykazać nam i tamtejszym ludziom...

Obraz wojny w literaturze Baczyńskiego, Różewicza i Miłosza 45. Obraz wojny w literaturze K. K. Baczyńskiego, Różewicza i Miłosza „Każdy musi donieść swoje życie do końca, nie można od życia uciekać” - tym stwierdzeniem zakończył K. K. Baczyński jeden ze swoich utworów. Jest on napisany ręką człowieka zbuntowanego, ale topiącego się w niemocy walki. Główny bohater męczy się żyjąc na ziemi, g...

Streszczenie Sonetów Adama Asnyka Nad głębiami (Sonety XIII i XXIX) Powstały w latach 1883-1893 cykl trzydziestu numerowanych sonetów Nad głębiami uważany jest za podsumowanie i syntezę a jednocześnie dopełnienie przemyśleń filozoficznych Adama Asnyka. W Sonecie XIII mamy do czynienia z kontynuacją wyrażonego we wcześniejszych wierszach historiozoficznego przekonania o ni...

Geneza historyczno-filozoficzna baroku Geneza historyczno - filozoficzna: • teoria Kartezjusza, powstanie racjonalizmu „Cogito ergo sum” - myślę więc jestem zmysły mają znaczenie wyłącznie praktyczne, funkcję poznania spełnia tylko rozum • empiryzm - doświadczenie • sensualizm - źródłem poznania są zmysły • racjonalizm - teoria poznania, nie...

Kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania STRUKTURA KAPITAŁU (PASYWÓW) ZGODNA Z NOWELIZACJĄ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI A. KAPITAŁ WŁASNY :  KAPITAŁ PODSTAWOWY  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)  UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)  KAPITAŁ ZAPASOWY, W TYM: - ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ  KAPITA...

Postawa kapitana Rymwida w "Echa leśne" Postawa kapitana Rymwida Jan Rozłucki, czyli kapitan Rymwid, reprezentuje postawę wier¬ności ojczyźnie, zdecydowanego działania, troski o przyszłość kraju i własnej rodziny. Jako wychowanek swojego stryja Jan został ukształ¬towany jako żołnierz. Służył w szeregach rosyjskich, ale – jak się później okazało nie zatracił poczu...

Charakterystyka banku - bilans Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, która jest użyteczna dla szerokiego grona odbiorców w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Sprawozdania finansowe pomocne są m.in. w: • Podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem, •...

Obraz rzeczywistości PRL w "Małej apokalipsie" Obraz rzeczywistości PRL Tłem zdarzeń przedstawionych w Malej apokalipsie są realia Pol¬skiej Rzeczypospolitej Ludowej, a więc kraju rządzonego przez par¬tię polityczną o orientacji komunistycznej – Polską Zjednoczoną Par¬tię Robotniczą. Założenia ustroju, obowiązujące sojusze międzynarodowe z państwami o podobnym char...