Kontrakt opcyjny - wyjaśnienieW poniższym rozdziale uwaga zostanie skupiona na kategorii opcji, która w zarządzaniu finansowym znajduje szerokie zastosowanie zarówno jako samodzielny instrument, jak i koncepcja służąca do konstrukcji szeregu innych instrumentów finansowych oraz analiz poprzedzających podjęcie decyzji dotyczących różnych obszarów działania firmy. Opcja to kontrakt dający jego właścicielowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej z góry cenie. Zakup, czy też sprzedaż może nastąpić przed ustaloną datą – w tym przypadku stosujemy opcje amerykańską – lub też w ściśle określonym tą datą momencie – opcja europejska. Aktywami, na które jest wystawiona opcja mogą być akcje, które obecnie są najczęściej stosowane. Handel opcjami w sposób regularny rozpoczęto w roku 1973 . Jak już wcześniej wspomniano opcja jest kontraktem dającym jego posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie. Przykładowo opcja zakupu samochodu po cenie 40 000 zł przed 31.12.2003 roku lub też w dniu 31.12.2003 roku. W opisanym przypadku posiadacz opcji zrealizuje ją ( zakupi samochód ) jedynie wówczas, gdy będzie to dla niego opłacalne, a więc nie ma obowiązku zakupu ( sprzedaży ). Jeżeli natomiast nie będzie to mu się opłacało, opcja po prostu stanie się bezwartościowa i ulegnie wygaśnięciu. Na początek analizy kontraktu opcyjnego niezbędne jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z tego zakresu. a) Realizacja opcji Akt zakupu lub sprzedaży aktywów, na które wystawiono opcję będzie określany jako „realizacja opcji”. b) Cena realizacji Przez cenę realizacji będzie się rozumieć cenę, po której zgodnie z kontraktem opcyjnym posiadacz opcji ma prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów, na które wystawiono opcje. c) Data wygaśnięcia opcji Przez datę wygaśnięcia opcji będzie się rozumieć datę, po której posiadacz opcji traci możliwość korzystania z praw przysługujących z tytułu jej posiadania. Po upłynięciu tej daty opcję określa się jako „opcję martwą”. d) Opcja amerykańska oraz opcja europejska Przez opcję amerykańską będziemy rozumieć kontrakt, który może być zrealizowany w dowolnym momencie, ale nie później niż data jego wygaśnięcia. Opcja europejska zaś to taki kontrakt, który może być zrealizowany jedynie dokładnie w momencie pokrywającym się z datą jego wygaśnięcia. e) Długa i krótka pozycja W terminologii rachunku opcyjnego zwykło się używać określenia, iż nabywca ( posiadacz ) opcji zajmuje pozycję długą, wystawca zaś (sprzedawca ) opcji – krótką.

Kontrakt opcyjny - wyjaśnienie

Materiały

Co to jest okres wegetacyjny ? OKRES WEGETACYJNY –CZAS JAKI UPŁYWA OD MOMENTU WZEJŚCIA ROŚLINY DO WYDANIA PRZEZ NIĄ PLONÓW (W DNIACH). FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA ŚWIECIE: 1- UZYTKI ROLNE (GRUNTY ORNE, KULTURY TRWAŁE-SADY, OGRODY, PLANTACJE); 2- UŻYTKI ZIELONE (ŁĄKI, PASTWISKA); 3- LASY I ZADRZEWIENIA (PARKI); 4- INNE (TERENY ZAJĘTE POD INFRASTRUKTURĘ...

Interpretacja prologu IIcz. Dziadów Interpretacja prologu. Każdy element struktury dramatu jest nośnikiem głównej treści utworu. Struktura czasowa ma charakter obrzędowy, od cierpienia i śmierci do zmartwychwstania. Miejsce akcji prologu i sceny pierwszej - klasztor Bazylianów zamieniony na więzienie stanowe - desakralizacja miejsca świętego. Cierpienie ma charakter mistyczny...

Badania marketingowe BADANIA PRODUKTU Obejmują: • Badania rozwoju nowego produktu, • konkurencyjności produktu, • testowanie produktu, • badania opakowań, • badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych i posprzedażowych i inne. BADANIE CEN Obejmuje głównie badania elastyczności popytu, podstaw kształtowania ce...

Analiza ludzkiej natury na wybranych utworach Rozważania o złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów. Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i wypracować koncepcję człowieka, która określi jego naturę. Tak samo jak etyka - istota ludzka jest jednym z cen...

Legendy ateńskie --------LEGENDY ATENSKIE------------------------------------------------------------------------- Kekrops-pierwszy krol atenski,wyszedl wprost z lona ziemi,zagospodarowal sie na Akropoli,ktora otoczyl murami Pandion-krol atenski,za ktorego panowania wybuchla wojna z Tebami Tereus-krol Tracji wezwany przez atenczykow Prokne-corka Pandiona,kt...

Bariery rozwoju leasingu w polskich przedsiębiorstwach 2. Bariery rozwoju leasingu w polskich przedsiębiorstwach. W Polsce przedsiębiorstwach występuje jeszcze wiele barier, które hamują jego rozwój. Najpoważniejszymi barierami dla leasingu w Polsce jest: a) brak przeszkolonych kadr; b) niestabilność prawno - finansowych warunków działania podmiotów gospodarczych; c) zagrożenie inflacyjn...

Polityka państwa wobec handlu Rodzaje polityki państwa wobec handlu Polityka i stosunek państwa do handlu zagranicznego mogą być bardzo zróżnicowane, choć można wymienić dwa główne sposoby postępowania państwa: Większość klasycznych i neoklasycznych teorii zakłada istnienie tzw. wolnego handlu między krajami. Znaczy to, że państwo nie ingeruje w handel, nie określa jego wi...

Racjonalne wykorzystanie przestrzeni Racjonalne wykorzystanie przestrzeni – racjonalne gospodarowanie zasobami. Aby wiedzieć ile mamy zasobów trzeba zbilansować najpierw to co się ma, niezbędna jest klasyfikacja, uporządkowanie zasobów. Zgodnie z tendencjami schyłku wieku, najlepszym rozwiązaniem jest podział podstawowy który jest podziałem uniwersalnym zasobów, odzwierciedl...