Kontrakt futuresZe względu na fakt, że kontrakty typu forward są zindywidualizowane, tzn. dostosowywane do wymagań stron, nie są one przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych. Przedmiotem takim są natomiast zbliżone do kontraktów forward kontrakty typu futures stanowiące przedmiot obrotu na giełdach. Podobnie jak kontrakty forward, kontrakty futures dotyczą zakupu lub sprzedaży w przyszłości aktywów po ustalonej w momencie zawierania kontraktu cenie, jednak stronami kontraktu są – inwestor oraz izba rozrachunkowa, instytucja specyficzna dla giełd, na których dokonywany jest obrót tego rodzaju kontraktami. Inwestor chcący nabyć towar nie musi więc poszukiwać drugiej strony dysponującej tym towarem, ale może zawrzeć kontrakt niejako z anonimowym dostawcą za pośrednictwem izby rozrachunkowej w Polsce jest to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wszystkie warunki kontraktu, z wyjątkiem ilości zakupionych (sprzedanych) kontraktów oraz ceny, są zestandaryzowane . Dzięki temu możliwe jest jednak wycofanie się z zajętych pozycji ( kupna lub sprzedaży ) przed okresem realizacji kontraktu, jeżeli inwestor uzna to za zasadne. W przypadku wystawienia opcji giełdowych zobowiązani jesteśmy do wpłacenia tzw. depozytu zabezpieczającego, który stanowi zabezpieczenie jego wypłacalności w momencie poniesienia straty. Giełdy terminowe pobierają depozyt zabezpieczający od obu stron kontraktu futures, dzięki czemu następuje wyeliminowanie ryzyka nie wywiązania się przez jedną ze stron z warunków transakcji. Ceny futures danych aktywów ( czyli ceny po których w przyszłości dojdzie do kupna – sprzedaży ) kształtują się na zasadach rynkowych, przede wszystkim na podstawie relacji między popytem a podażą na aktywa o określonej dacie dostawy. Ceny te mogą zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia. Przykładowo, kurs EURO w odniesieniu do dolara z dostawą 1 grudnia 2003 roku, 30 września 2003 może być inny rano i wieczorem, jeżeli tymczasem zaszły zdarzenia, w wyniku których zmieniła się sytuacja na rynku inwestorów, którzy będą potrzebowali wymienić dolary na EURO w grudniu. Istotne jest, że w momencie zakupu kontraktu inwestor nie wykłada pieniędzy za towar, który ma zamiar kupić, jedynie wpłaca tytułem zabezpieczenia stosunkowo niewielki depozyt początkowy. Po zakończeniu każdej sesji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonuje wyceny każdej pozycji według ceny rozliczeniowej, następnie przelewa on pieniądze na rachunki inwestorów, których wartość pozycji wzrosła, pobierając jednocześnie taką samą kwotę od osób, które poniosły w danym dniu stratę. Na przykład posiadaczom długich pozycji zostaną przelane pieniądze wynikające ze wzrostu ceny futures, ta sama suma zostanie pobrana od wystawców kontraktów.

Kontrakt futures

Materiały

Antyk i Biblia jako korzenie kultury europejskiej Istnieje wiele narodów które posiadają własne tradycje, własną historię i język, ale które wywodzą się z różnych źródeł kultury. Narody europejskie mają swoje źródło w kulturze antycznej, a także w kulturze chrześcijańskiej, a w szczególności w Biblii. Biblia pisana była na przestrzeni wielu wieków przez różnych autorów. Jest dla Żydów i chrz...

Handel zagraniczny - definicja, przyczyny Handel zagraniczny i jego przyczyny Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie handlu zagranicznego. Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr między kontr...

Liryka Broniewskiego Aktualność polityczna poezji W. Broniewskiego O kształcie poezji Broniewskiego zadecydowały 3 przesłanki: • biografia (frontowa i legionowa młodość) • postawa prometejskiego buntu wobec zła (tematyka rewolucyjna) • fascynacja tradycją romantyczną (obecność w niej koncepcji literatury czynu) Broniewski pisywał o poległych ż...

Porównanie chłopów w powieści Reymonta "Chłopi" a Wyspiańskiego "Wesele" Porównania można dokonać poprzez analizę problematyki powieści Reymonta pt \"Chłopi\" i dramatu Wyspiańskiego pt. \"Wesele\". Obaj pisarze ukazali społeczność wiejską, ale sposób jej przedstawienia znacznie się różni. Utwór Reymonta to epopeja chłopska, za którą otrzymał nagrodę Nobla w 1924 roku. Powieść jest szerokim panoramicznym obrazem ż...

Naprawa kraju według Skargi i Modrzewskiego Traktat \"O poprawie Rzeczypospolitej\" A.F. Modrzewskiego składa się z pięciu ksiąg. W księdze \"O obyczajach\" mowa jest o senatorze, którego sądy powinny opierać się na uczciwości, rozumie, prawie moralnym i boskim. Poruszony zostaje problem kary za zabójstwo. Modrzewski potępia sytuację, w której szlachcic za zabicie chłopa płaci grzywną, a ...

Krótkie opracowanie "Dżumy" DŻUMA (Albert Camus) Akcja powieści Camusa toczy się w Oranie w 194. roku. Jest to wymowna data, wskazuje na lata czterdzieste, lecz nie ukonkretnia czasu do końca, nadaje powieści wydźwięk uniwersalny. na miasto spada zaraza - pierwszym symbolem zagrożenia są wypełzające, chore, zdychające szczury. Choroba rozwij...

Motyw poszukiwania prawdy w "Lordzie Jimie" MOTYW POSZUKIWANIA PRAWDY O BOHATERZE W POWIEŚCI \"Lord Jim\" Bohaterowie są przedstawieni z różnych punktów widzenia. Przy pomocy wielu narratorów, osób wypowiadających się na dany temat, możemy lepiej poznać omawianą postać. W ten właśnie sposób jesteśmy w stanie go lepiej ocenić, staramy się poznać prawdę o nim. Lecz nie do końca nam się ...

Troska obywateli o losy ojczyzny w polskim oświeceniu Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na doświadczenie. Epokę cechował optymizm poznawczy, wiara w p...