Kontrakt forwardKontrakt forward jest kontraktem zawartym między dwiema stronami na dostawę (lub zakup) konkretnych aktywów w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia kontraktu. Warunki kontraktu, jak czas dostawy, dokładne cechy aktywów czy też miejsce dostawy są negocjowane przez strony, dzięki czemu każdy kontrakt może być dostosowany di ich wymagań. Aktywami w kontrakcie forward mogą być zarówno aktywa realne, jak złoto czy pszenica, jak również aktywa finansowe. Ponieważ warunki kontraktu są dostosowane do konkretnych wymagań inwestorów, na kontrakty forward w zasadzie nie ma rynku wtórnego. Obie strony kontraktu ponoszą więc ryzyko związane z fluktuacją cen i na ogół uczestniczą w kontrakcie do czasu jego realizacji. Załóżmy, że klient chce kupić książkę, której nakład wyczerpał się, jednak nowo wydrukowana partia pojawi się w drukarni za 1 miesiąc. Nie jest znana nowa cena, jednak księgarz zgodził się, że sprzeda ją klientowi za 10. Jeżeli strony zgodzą się co do warunków tego kontraktu, klient za miesiąc kupi książkę za 10, a sprzedawca mu ją dostarczy. Nie wiadomo, która ze stron zyska, która zaś straci na kontrakcie. Jeżeli za miesiąc cena książki wyniesie 15, straci księgarz ( jego strata wyniesie 5 ), który będzie ją musiał sprzedać za 10. Jeżeli jednak cena książki wyniesie 8, straci klient, który zapłaci o 2 drożej. W przeciwieństwie do kontraktu opcyjnego, w którego przypadku jedna ze stron kontraktu może zrezygnować z jego realizacji, w przypadku kontraktu forward strony są zobligowane do jego realizacji niezależnie od tego, czy jest on korzystny. Pomimo wymienionej niedogodności, kontrakt typu forward zmniejsza niepewność obydwu stron. Klient wie, iż niezależnie od ceny rynkowej kupi on książkę za 10, księgarz zaś wie z kolei, że sprzeda ją za tę cenę. Ewentualna strata (zysk) na zmianie wartości książki zostanie wyrównana zyskiem (stratą) na kontrakcie forward. Kontrakty forward są więc często stosowane w życiu codziennym, chociaż ich uczestnicy nie muszą sobie zdawać z tego sprawy. Istota kontraktu forward na rynkach finansowych jest identyczna, a przedmiotem takiego kontraktu mogą być akcje, obligacje, waluty lub inne aktywa finansowe. W warunkach polskich kontrakty forward stosowane są w szczególności przez banki na stopę procentową oraz waluty. Kontrakt forward na stopę procentową polega na tym, że klient uzgadnia z bankiem, że w przyszłości zaciągnie pożyczkę lub złoży w banku depozyt, np. na 100 000 zł, przy stopie procentowej ustalonej w momencie zawierania kontraktu. W dniu rozliczenia, jeżeli stopa procentowa jest różna od uwzględnionej w kontrakcie, jedna ze stron wypłaca drugiej kwotę, która powoduje, że zaciągając pożyczkę lub składając depozyt po obowiązującej w dniu rozliczenia stopie, zawierający kontrakt klient faktycznie zapłaci lub uzyska odsetki w takiej wysokości, jak gdyby stopa procentowa była równa stopie uzgodnionej w kontrakcie forward. Z kolei kontrakty forward na waluty polegają na tym, iżklient uzgadnia z bankiem, że w przyszłości zakupi waluty po kursie ustalonym w momencie zawierania kontraktu.

Kontrakt forward

Materiały

Wzorce osobowe w oświeceniu WZORZEC OSOBOWY Tak, jak w każdej epoce, również w oświeceniu wykształcił się charakterystyczny wzorzec osobowy. Przede wszystkim był to człowiek \"oświecony\" - gruntownie wykształcony, oczytany, zorientowany w najnowszych prądach kulturowo-filozoficznych. Nie lekceważył historii, przeszłości, ale i nie przeceniał ich wartości. Niechętnie ...

"Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem" - Aleksander Watt „Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem” - Słowa Aleksandra Watta uczyń mottem rozważań na temat pracy i sposobów pisania o niej w epoce pozytywizmu Praca - jedno krótkie słowo znaczące tak wiele, na przestrzeni wieków urosło do rangi filozofii, motta i symbolu przeżycia gatunku ludzkie...

Być człowiekiem to być odpowiedzialnym „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo ...

Ars moriendi jako sztuka umierania Temat: Ars moriendi Ars moriendi to sztuka umierania. W wiekach średnich była to przede wszystkim śmierć w obronie ojczyzny, wiary lub władcy. W średniowiecznych romansach za piękną uważano śmierć z miłości. Przykładem ars moriendi był zgon głównego, bohatera „Pieśni o Roladzie”. Wybrał na miejsce swojej śmierci wzgórze, które m...

Motyw śmierci - spis utworów MOTYW ŚMIERCI: 1. \"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią\". 2. Villon \"Wielki Testament\". 3. Jan Kochanowski - treny. 4. Daniel Naborowski - twórczość. 5. Andrzej Morsztyn \"Sonet do trupa\". 6. \"Do obywatela Johna Browna\". 7. Władsław Reymont \"Chłopi\". 8. Bolesław Leśmian \"Trupięgi\". 9. Franz Kafka \"Proces...

Opowieść "Pielgrzymi kosmosu" Opowieść s-f PIELGRZYMI KOSMOSU Jest to zwykła opowieść, codzienna jak na epokę, w której życie w czasie stało się nudne jak, powiedzmy, niekończąca się nocna podróż pociągiem. „Wykup” więc bilet i wejdź do statku kosmicznego zwanego „tempoczasem”. On powiezie cię poprzez stulecia i różne miejsca. Słońce bezlit...

Krótka analiza "Pokuta w Kwarantannie" Morsztyna „Pokuta w Kwarantannie” - komentarz do własnej postawy wobec życia, racjonalny rachunek sumienia - spowiedź człowieka jest pretekstem do rozważań o nicości ludzkiej natury - ton skruchy za grzechy przemienia się w ufność w miłosierdzie Boga, który będzie potrafił oddzielić zło natury człowieka od jego indywidualnych win - Bóg p...

Przyczyny energochłonności PRZYCZYNY ENERGOCHŁONNOŚCI 1. w dalszym ciągu niekorzystna struktura przemysłu, zbyt duży udział górnictwa i hutnictwa; 2. zacofanie technologiczne przemysłu; 3. duże straty ponoszone w gospodarce komunalnej, na skutek wykorzystywania pierwotnych nośników energii w nieefektywnych indywidualnych paleniskach; 4. niski stopień gazyfikacji g...