Konsumenci i nabywcy w marketinguKONSUMENCI I NABYWCY Konsumenci – gospodarstwa domowe – podmiot systemu społeczno-gospodarczego; osoba dokonująca aktu konsumpcji (zużycia) produktu. Nabywcy – podmiot rynku. Rodzaje zakupów: - zakupy dokonywane niezależnie - zakupy dokonywane po silnym wpływem jednego z członków rodziny - zakupy dokonywane wspólnie Dobra i usługi finalne – są nabywane z przeznaczeniem do konsumpcji (zużycia) przez gospodarstwo domowe. PROFILE DEMOGRAFICZNE KONSUMENTÓW Profil (sylwetkę) konsumenta opisują takie cechy jak: wiek, płeć, zawód, wykształcenie, stan cywilny i rodzinny, miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe, ruchliwość (zmiana miejsca pobytu). HIERARCHIA POTRZEB 1. potrzeby fizyczne - potrzeby fizjologiczne - potrzeby bezpieczeństwa 2. potrzeby wynikające z przynależności społecznej - przynależności i miłości - szacunku i pozycji 3. potrzeby osobiste - potrzeba realizacji własnej osobowości STOPA ŻYCIOWA Rozporządzany dochód – suma wszystkich wpływów pieniężnych do gospodarstwa domowego pomniejszona o podatki. Stopa życiowa – poziom zaspokojenia potrzeb. Determinowana jest przez: - głównie przez rozporządzany dochód - dochód narodowy przypadający na głowę mieszkańca i wieloletnie przyrosty tej wielkości STYL ŻYCIA KONSUMENTÓW Styl życia konsumentów – szeroki zestaw cech o charakterze społecznym i psychologicznym: - materialna i duchowa kultura życia, - przynależność do klasy społecznej - pełnione role społeczne, - przynależność do grup odniesienia, - pełnienie roli opiniodawcy dla innych członków danej grupy odniesienia, - fazę cyklu życia, w której znajduje się się gospodarstwo domowe i wynikające stąd implikacje dla wspólnych decyzji, - ilość czasu przeznaczonego na różne formy aktywności

Konsumenci i nabywcy w marketingu

Materiały

Los bohaterów w literaturze Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Każdy z nas jest panem swojego losu i to właśnie od każdego z nas zależy to, w jaki sposób przejdzie przez swoje życie. W literaturze dominuje obraz bohatera, który mimo wszystkich prób i działań podejmowanych przez niego w celu uzyskania określonego celu, w konsekwencji ponosi klęskę i ...

Międzynarodowy rynek akcji Międzynarodowy rynek akcji jest trzecią częścią rynku kapitałowego, który umożliwia gromadzenie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju poszczególnych firm oraz sprawne zarządzanie funduszami kapitałowymi, poprzez ich lokowanie w wybranych krajach i walutach. Korzyści dla firm rozprowadzających emisje nowych akcji można sprowadzi...

Literatura współczesna - podział na okresy LITERATURA WSPÓŁCZESNA PODZIAŁ OKRESU: 1939- 1944 Wojna i okupacja; Po 1944 roku następuje zmiana ustrojowa na nowy system zwany socjalizmem i jest on przejściową drogą do komunizmu. 1 OKRES - 1944- 1948 zapoczątkowany ogłoszeniem manifestu PKWN, kończy go kongres zjednoczeniowy PPS i PPR. Powstaje nowa partia zwana PZPR. Zapowiada się ref...

Literatura realistyczna na podstawie utworów Jest to nurt literatury pozytywistycznej, który rozwinął się w ramach powieści tendencyjnej i okresie następnym po niej; przekształcił się później w nurt literatury realizmu krytycznego; dotyczy on całej literatury prozatorskiej; Opiera się ona na definicji nowożytnej powieści; polega ona na opisaniu prawdopodobnych, choć fikcyjnych wydarzeń ...

Obrona bohaterów Stefana Żeromskiego Bronię bohaterów Stefana Żeromskiego za siłę ich przekonań. Stefan Żeromski przedstawia swoich bohaterów przeważnie jako ludzi młodych, poszukujących swego miejsca w życiu. Przykładem mogą być doktor Tomasz Judym z „Ludzi bezdomnych” oraz Cezary Baryka z „ Przedwiośnia”. Doktor Judym młody ubogi chirurg chce za wszelk...

Mitologia grecka w Antyku Antyk mityczny (grecki) U samego początku ideologii starożytnej Grecji i Rzymu znajduje się mitologia, to jest system wierzeń i mitów. Mity były nazywaniem rzeczywistości przez ludzi pierwotnych; były to baśnie wymyślone na użytek własny; tłumaczyły kosmogonię, czyli historię powstania świata, bogów, praw rządzących przyrodą. W mitach czytamy, i...

Zagadnienia pozytywizmu - Bolesław Prus Bolesław Prus. \"Kamizelka\". Przewodnim motywem utworu jest tytułowa kamizelka. Stanowi ona pretekst dla narratora (właściciela kamizelki) do retrospektywnego spojrzenia na dzieje poprzedniego jej właściciela i jego żony. Nowela staje się w ten sposób historią miłości dwojga ludzi. Młode, przeciętne małżeństwo żyje w szczęściu do momentu, gd...

Powieści rozrachunkowe Powieści rozrachunkowa (tytuły tematyka). Po wygaśnięci początkowego entuzjazmu spowodowanego odzyskaniem Niepodległości pojawia się w literaturze obraz konfliktów społecznych. Pojawia się rzeczywistość powojenna w sposób realistyczny, zdemistykowany. O powieści napisanych w tym okresie można zliczyć : • “Przedwiośnie\" - Stefan Że...