Konflikt społeczny i jego funkcjeProces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi. Następstwem konfliktu społecznego może być przejście w fazę współzawodnictwa i walki tzw. kooperacji negatywnej – consensus na drodze wzajemnych ustępstw. W myśl teorii konfliktu społecznego – konflikt społeczny to stały, wszechobecny element wszelkich stosunków społecznych, który jest przyczyną permanentnego procesu zmiany społecznej. Podstawowego źródła konfliktu społecznego, twórcy tej teorii dopatrują się w strukturze władzy. Dla Marksa konflikt społeczny jest istotną cechą struktury społecznej, jest motorem zmian, walka klas toczyć się będzie aż do upadku kapitalizmu Wg Dahrendorfa na struktury społeczne składają się różnego rodzaju związki oparte na zwierzchniej władzy. Każdy związek jest agregatem roli i dystrybucji władzy między role oparte na dominacji i podporządkowaniu. Źródłem konfliktów jest właśnie dychotomia struktury rządzący - rządzony i sprzeczność interesów. Interesy dzielą się na utajone (obiektywne interesy rządzonych i rządzących wynikające z dystrybucji władzy) oraz jawne – wyrażane w ideologiach Coser – funkcjonalna teoria konfliktu. Konflikt społeczny odnosi się do systemu. Struktura społeczna jest najeżona konfliktami. Ich źródłem są odmienne poglądy ludzi na różne sprawy. Konflikty nie są szkodliwe, ale pożyteczne i pożądane ponieważ prowadzą do działań reformatorskich, integracyjnych, adaptacyjnych, zwiększają skuteczność struktury. Struktura społeczna posiada mechanizmy zabezpieczające przed konfliktami zagrażającymi przyjętej podstawie stosunku społecznego – jest to instytucjonalizacja i tolerancja konfliktu. Typy konfliktów: - konflikt społeczny bezpośredni – rozgrywa się między zantagonizowanymi stronami bez pośrednictwa osób grup czy instytucji trzecich - konflikt społeczny pośredni – odbywa się z dominującym udziałem osób trzecich, nie będących stroną - konflikt społeczny elementarny – występuje pojedynczo - konflikt społeczny molekularny – na jeden konflikt nakładają się w danej sytuacji inne konflikty, przez co zyskuje on na sile i pojawiają się dodatkowe obiekty konfliktu - konflikt społeczny ideologiczny – wynika ze sprzeczności w sferze aprobowanych norm, wartości itd. - konflikt społeczny instrumentalny – jest organizowany z premedytacją w celu osiągnięcia korzyści lub wywołany jako zabieg taktyczny np.: w celu odwrócenia uwagi - konflikt społeczny klasowy – wynika ze sprzeczności interesów klas społecznych w sferze ekonomicznej, politycznej i ideologicznej np.: u Marksa konflikt między klasą wyzyskiwaną i wyzyskującą Konflikt społeczny w obrębie grupy może prowadzić do następujących konsekwencji: - osiągnięcie konsensusu i wzmocnienie więzi grupowej, przez co wzrasta spójność grupy - rozpad grupy będący konsekwencją braku kompromisowego rozwiązania

Konflikt społeczny i jego funkcje

Materiały

Cechy bohatera plebejskiego Bohaterowie plebejscy: 1) Marchołt - opisywany w sposób: brzydki, gruby, kosmaty, jak wieprz - prostak - wygrawa w rozmowach z mędrem biblijnym królem Salomonem, bo: - w dialogu wspaniałej geneologii króla przeciwstawia on władzę, błazenstwo - na każde pytanie odpowiada drwinami - to sprytny prostak, o niepewnym pochodzeni...

Struktura majątkowa STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁÓW STRUKTURA MAJĄTKOWA informuje o sposobie zaangażowania k. podmiotu. W jej badaniu podstawowe znaczenie mają wskaźniki wyposażenia p. w określone środki gospodarcze. Najistotniejsze z nich to wskaźniki wyposa-żenia w środki trwałe i obrotowe. Udział trwałych składników jest bezpo-średnio związany z kwotą osiągan...

Typy decyzji - wyjaśnienie Typy decyzji: • Decyzje standardowe, • Decyzje podstawowe. Decyzje standardowe – są to takie decyzje, które powtarzają się periodycznie, odznaczają się algorytmami złożonymi z niewielu, zwykle prostych kroków i wymagają stosunkowo niewielu informacji. Decyzje nie angażują wielu środków, ale potrzebują ciągłości i powtarzal...

Podział menadżerów wg Mintzberga Podział wg Mintzberga -Reprezentant –symbol firmy w kontaktach z otoczeniem, na konferencjach, spotkaniach, obiadach z klientami, udział w ślubach, pogrzebach. - Przywódca- (najważniejsza rola) dobierać pracowników, dokształcać ich, oceniać, zwalniać, motywować, dbać o rozwój pracowników. - Łącznik- utrzymywanie kontaktów z kierown...

Identyfikacja zagrożeń - metryka ryzyka Metryka ryzyka Kolejnym sposobem identyfikacji zagrożeń jest metryka ryzyka. Metoda ta polega na systematycznym przeglądzie katalogu kilkudziesięciu typowych czynników ryzyka i przypisaniu każdemu z nich odpowiedniej miary. Po zsumowaniu miar przypisanych poszczególnym czynnikom możemy dokonać klasyfikacji ryzyka, np. określić czy ryzyko przeds...

Mimesis czy kreacjonizm ? Porównanie. Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wymóg, aby dzieło sztuki było odwzorowaniem rzeczywistości, by wydarzenia mogły się sprawdzić. Jeśli twórca chciał być doskonałym musiał naśladować naturę. Stąd wszystkie prądy literackie, które post...

Pojęcia antyku MIT: Jest to opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Wyraża on wyobrażenia dotyczące początku świata, przeznaczeniu, pochodzeniu bogów i człowieka, naturze. Stara się wytłumaczyć to, co jest niezrozumiałe lub trudne do wyjaśnienia. Mity są składnikiem kultury prawie wszystkich ludów pierwotnych. Bohaterami mitów są najczęściej bogow...

Norwid - poeta myśli Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia na ten temat zaważyły na poglądach poety. Były one na tyle oryginalne, że aż niezro...