Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznegoMallman – koncepcja rozwoju opacznego Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów): - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych) - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych i osobowości, powstający w wskutek ucisku jednej grupy nad drugą, lekceważącego podejścia do środowiska naturalnego – powstawanie warunków, w których trudno jest zaspokoić potrzebę miłości. Deficyt uczestnictwa – większość ludzi nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, nie mają oni wystarczającej autonomii potrzebnej do nadawania znaczenia decyzji; rośnie zjawisko alienacji ludzi) - rozumienie (zła jakość edukacji i zła dystrybucja edukacji) - znaczenie sensu (występuje w społeczeństwach bogatych i biednych, ludzie nie rozumieją sensu własnych działań) J.Danecki – koncepcja rozwoju opacznego 1. Rozczłonkowanie ludzkości na 2 bieguny, na których występuje kumulacja: a) wyczucia, zniewolenia, przymusu, wykorzystywania sił psychofizycznych w walce o codzienną egzystencję b) koncentracja wyrafinowanych, perwersyjnych form komfortu, wyspowy charakter dobrobytu otoczony morzem ubóstwa, wynikających z konsumpcji dóbr materialnych. 2. Arsenały broni – konwencjonalne i niekonwencjonalne (także ekonomiczne, socjotechniczne, informacyjne) – wykorzystywanie ich jako narzędzi gnębienia 3. Niszczenie środowiska – zagrożenie katastrofą ekologiczną, rosnący eksport brudnych technologii i odpadków cywilizacyjnych 4. Przerastanie instytucji publicznych przez struktury mafijne, terroryzm (stosuje się je też jako narzędzie polityczne) 5. Podporządkowanie polityki wewnętrznej potrzebom kapitału międzynarodowego – wykorzystywanie w tym celu dążeń wolnościowych. 6. Tyrania międzynarodowego rynku towarów prowadząca do likwidacji lokalnych gospodarek ekonomicznych, które wykorzystują lokalne technologie i zasoby miejscowe. 7. Wymuszanie i hamowanie postaw konkurencyjnych i agresywnych kosztem postaw symbiotycznych. Aspiracje kosmopolitycznych elit do dominacji w monolitycznym porządku światowym. Koncepcja rozwoju zrównoważonego utworzona przez ONZ: Rozwój dobrego społeczeństwa (Galtung): - jest to społeczeństwo globalne - spełnia warunki 4 kategorii ładu społecznego wg Ossowskiego (wysoki poziom zorganizowania, przy jednoczesnej interferencji wielu ośrodków kierowniczych) - oparte na przyjmowaniu wspólnych standardów, kultury, praw i obowiązków ludzi - wygaszenie antagonizmów wynikających z dwóch przeciwstawnych interesów – wspólny stan dostosowania prawa Grupa Wallensteina i Galtunga uważa, że dobre społeczeństwo już się rozwija (współcześnie), choć przechodzi fazy degradacji i wzrostu.

Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

Materiały

Geneza nazwy antyk GENEZA NAZWY: historia antiqua - termin ten wprowadził w XVII w. nauki Gdańszczanin F. Klu\"rer. Była to nazwa odrębnej części dziejów obejmująca historię najdawniejszych państw od najstarszego (za jakie uważano wtedy Egipt), aż do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. (data umowna). Classicus = klasyczny, wyliczony w czasie, wzorowy, ...

Poezja romantyczna - uroki i niebezpieczeństwa 1. \"NK\" Z. Krasiński Czym jest poezja w świetle \"Nieboskiej komedii\"? Przekleństwem. Fałszem. \"Matką Piękności i Zbawienia\". Prawdą. To są definicje poezji, jakie zawarł w swoim dramacie Krasiński, chociaż są sprzeczne. Poezja to modny w romantyzmie temat. W \"NK\" autor zawarł portret poety-romantyka, pełnego dylematów - lecz nie tylko...

Rola społeczna - pojęcie, czynniki ROLA SPOŁECZNA - system spójnych zachowań będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi, przebiegających wg mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru. Czynniki wpływające na realizację roli społecznej: 1. elementy bio- i psychogenne jednostki - mogą ułatwiać lub utrudniać wykonywanie pewnych ról; 2. wzór osobowy - określa zesp...

Problematyka opowiadań Borowskiego Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego Tadeusz Borowski od roku 1943 przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych. Swoje doświadczenia i przeżycia zawarł w cyklu opowiadań \"Pożegnanie z Marią\", wydanym w 1947 roku. Borowski swymi opowiadaniami wzbudził od razu ogromne kontrowersje. Zarzucano mu przede...

Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny w wierszach Baczyńskiego Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego. Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dla których początek dojrzałości zbiegł się z wkroczeniem w mroczny świat okupacji. To bolesne doznanie, prowa...

Definicja pojęć biblijnych: agrafa, alegoria, apokryf, biblia pauperum, przypowieść, psalm, symbol Agrafa - pozakanoniczne (spoza Pisma Św.) powiedzenia Jezusa. Alegoria - motyw lub zespół motywów, którego znaczenie rozpatrywane jest na dwóch poziomach: jawnej (tekst) i ukrytej (domyślnej), jednoznacznie interpretowanej. Przykłady alegorii, np.: anioł, diabeł. Apokryf - pozakoanoniczne Ewangelie, zalezione w Quomran i powstałe między II...

Ciekawe osobowości biblijne Samson- od dziecka był siłaczem. Nigdy nie pił, ani nie strzygł włosów. Gdy zapragnął ożenić się z piękną Filystynką, popadł w konflikt z jej współplemieńcami i poprzysiągł im zemstę. Wkrótce też jej dokonał- spalił całe miasto. W odwecie Filystyni zabili mu byłą żonę i teścia. Wkrótce Samson zakochał się w Filystynce Dalili. Jak okazało się był...

Korupcja - wyjaśnienie PRAKTYKI KORUPCYJNE. Korupcja należy do zjawisk powszechnych nie tylko w świecie biznesu, ale w całym społeczeństwie. Do zjawisk moralnie ne¬gatywnych oraz szkodliwych, na które wszyscy narzekają, wielu jest w nie uwikła¬nych - i wobec których wszyscy czują się bezradni. Działalność gospodarcza, zwłaszcza w warunkach transformacji, j...