Koncepcja Kochanowskiego i jego poezji w renesansieTemat: Koncepcja poety i poezji w renesansie. Według J. Kochanowskiego, który oparł się na koncepcji Arystotelesa i Horacego, istota poezji polega na umiejętności przedstawiania i na budzeniu uczuć. Elementarna siła poezji tkwi w samej naturze, a pieśń poety podobna jest do śpiewu świerszczy. "Poezja nie tylko uczy, ale raduje i wzrusza", może spełniać rolę poznawczą, gdyż w skupieniu twórczym poeta zdolny jest odróżniać sprawy ważne od błahych. Credo poetyckie Kochanowskiego brzmi: "Sobie śpiewam a Muzom" - poezja powinna być syntezą natchnienia z łaski Muz i cierpliwej, żmudnej pracy nad utworem, szlifowania jego kształtu artystycznego. Według Horacego, sztuka jest rzemiosłem. Jan Kochanowski jest twórcą nowożytnego programu poezji narodowej. Stworzył poezję w języku polskim, ukształtowaną na wzorcach starożytnych i wyrażającą w sposób najpełniejszy humanistyczne dążenia i idee swojej epoki. Połączył on dwie odrębne do tej pory linie rozwojowe poezji renesansowej: łacińską i polską, a jednocześnie doprowadził tę syntezę do szczytów artyzmu przy pełnej świadomości jej znaczenia. Zgodnie z antycznym i renesansowym poglądem poeta czyli twórca jest dawcą sławy, bo utrwala i przekazuje potomności żywą pamięć o wydarzeniach i ludziach. Rola poety jest jego misją życiową, powołaniem, zadaniem, które wywyższa go spośród innych ludzi "liczby nieznacznej". Powołanie to każe mu cenić wyżej własną twórczość niż materialne korzyści, dostojeństwa, władzę. Poeta jest bliższy naturze niż wszyscy ludzie praktyczni. Jan Kochanowski jest przekonany o wartości własnego dzieła, o jego szczególnym znaczeniu na narodowym gruncie.

Koncepcja Kochanowskiego i jego poezji w renesansie

Materiały

Słowacki o sobie Dygresje na temat życia poety i jego twórczości zawiera poemat \"Beniowski\". Słowacki stwierdził, że jest mistrzem we władaniu słowem. Poezja powinna oddać bogactwo przeżyć, myśli i uczuć poety; powinna dążyć do doskonałości. Poeta twierdził, że jest spadkobiercą \"królewskich rymów\" J. Kochanowskiego. Czynił aluzję do paryskiej improwizacji z...

Żywotność mitologicznych postaci, motywów i symboli w "Mitologii" Żywotność mitologicznych postaci, motywów i symboli w literaturze W tej części opracowania zasygnalizujemy literackie nawiązania do fabularnych elementów filozoficznych. O niektórych wspomnieliśmy już w poprzednich rozdziałach. Powszechnie znany i często wyzyskiwany jest motyw szczęśliwej i urodzajnej krainy Arkadii (geograficznie – ...

Etyka reklamy - wyjaśnienie ETYKA REKLAMY. Reklama jest nieodłącznym elementem działalności go¬spodarczej - i warunkiem jej rozwoju oraz efektywności. Toteż istnieje wiele publikacji poświęconych istocie, celom, rodzajom, technikom skutecznej reklamy. Istnieje też wie¬le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyodrębnione z całości etyki biznesu kode...

Model reakcji na stres a) zmiany o charakterze niespecyficznym: względnie niezależne od rodzaju i lokalizacji stresora, a także od typu zdań wykonywanych przez jednostkę - faza mobilizacji: wzrost intensywności reakcji, podniesienie sprawności procesów intelektualno - poznawczych, przyspieszenie procesów myślowych, polepszenie pamięci. - faza rozstrojenia: poziom wy...

Reklama firmy i produktu Reklama Reklama stanowi każdą płatną formę promocji produktu lub firmy za pomocą odpowiedniej propagandy, która oddziaływuje na zjawiska rynkowe, głównie na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Propaganda ,jest działalnością informacyjną, która zachęca i nakłania do zakupu oraz utwierdza nabywców o słuszności podjętych decyzji zakupu...

Rola natury w utworach Mickiewicza Natura - rola natury w utworach A. Mickiewicza Przyroda to temat, przewijający się przez wszystkie epoki. Od najdawniejszych czasów pisarze opiewali urodę pejzażu, piękno morza, gór i zachodów słońca. Istnieją wiersze poświęcone w całości opisowi natury, ale przyroda występuje też obok innych motywów w utworze. Towarzyszy przeżyciom podmiotu...

Podział i księgi Starego Testamentu - powstał między XIII a I w. p.n.e. Podział ksiąg: - histotryczne (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt); - mądrościowe - dydaktyczne (Hi, Prz, Ps, Mdr, Koh (Eklezjastes) i in.); - prorockie(Iz, Jr, Ba, Ez, Dn i in.). Niektóre księgi: Pięcioksiąg Jest to pięć pierwszych ksiąg ST stanowiących Torę (Prawo) - Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt. Księga ...

Literatura baroku to przerost formy nad treścią? \"Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią\" Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa \"barocco\" oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształ...