Kochanowski - tłumasz psalmówJ. Kochanowski jako tłumacz psalmów… 150 psalmów w parafrazie Kochanowskiego nie mogło być niespodzianką twórczĄ W sensie podjęcia tego typu pracy przekładowo - artystycznej. Ta najbardziej literacka część Starego Testamentu, “wynaleziona przez Hebrajczyków poezja" - jak mówili humaniści - ich właśnie prowokowała do sprawdzenia zarówno swej sprawności filologicznej, jak rzemiosła i sztuki poetyckiej. Oczywiście przed Kochanowskim dokonywano tłumaczeń pojedynczych psalmów i całej ich księgi. Były to jednak wersje bardzo wierne biblijnemu wzorowi, unikające pokus parafrazy, która naruszałaby przestrzeganą przez Kościół dosłowność oryginału, pierwotekstu. Ale w tej właśnie kwestii pierwotekstu humanistyczni filolodzy dostrzegli słaby punkt: chodziło mianowicie o to, że i większość tłumaczy (nie tylko polskich, także innojęzycznych) przekładała dotąd nie wprost z hebrajskiego pratekstu psalmów, lecz z ich wersji greckich lub łacińskich (z Vulgaty). Stąd powstające W językach narodowych tłumaczenia były raczej tłumaczeniami tłumaczeń. Jeżeli dodamy do tego zazwyczaj sporne interpretacje znaczeń nawet pojedynczych słów i możliwość synonimicznych wyborów, uzyskamy prawie pełen wykaz trudów przekładowych. W “Psałterzu Dawidów" nie spotyka się żadnych bezpośrednich uzależnień poety od znanych mu prac poprzedników. nie można też dostrzec wyraźnych związków z którymś z wyznań. Widoczne w “Psałterzu…" stanowisko wyznaniowe można by - powiada Jerzy Ziomek - określić jako humanizm chrześcijański (...) Poeta szuka na styku religijności starotestamentowej, antyczno - pogańskiej i chrześcijańskiej zbieżności i podobieństw, tuszuje natomiast , wszelkie różnice". Dlatego też unika np. określania Boga mianem Jowisza, Zeusa, choć nie zawsze rezygnuje Z pięknych, antycznego pochodzenia epitetów (“różanoręka zorza", Bóg władogromy"); zbliżając z kolei wizerunek i starotestamentowego Boga psalmów do nowotestamentowego Chrystusa łagodzi różnice między groźnym, karzącym Jahwe a miłosiernym i wybaczającym jego synem, etc. Z tej to ugodowej (względem różnych wyznań) postawy , wynikła m.in. ogromna popularność przekadu Kochanowskiego zwiększona jeszcze o równą nieomal popularność napisanej W 1580 r. do tekstów poety muzyki Mikołaja Gomółki. Główny jednak powód sławy to niezwykła uroda, parafraz, które nie oddalając się od pierwotnego układu psalmów (tłumaczonych przez Kochanowskiego werset po wersecie i na ogół nie poszerzanych o jakieś dodatki) - zadziwiały wynalazczością językową i pomysłowością stylistyczną; zauważyć to można m.in. w doborze i liczbie synonimów (np. “piekło" zastępowane przez “wieczną noc", upad nieuchroniony", “upadek", "grób"), a także w różnorodności epitetów (dodawanych często ponad właściwą zawartość oryginału, skądinąd ubogiego w ten typ figur stylistycznych).W pracy przekładowej Kochanowskiego widać zmagania poety i uczonego filologa, o czym sam wprost pisał w liście do przyjaciela (Stanisława Fogelwedera), wyznając własne rozdarcie między pokusą twórczej swobody – “poezją jak gdyby tchnącą czarem" i między “koniecznością, w ręce spiżowej niosącą haki i kliny".

Kochanowski - tłumasz psalmów

Materiały

Wpływ tendencji młodopolskich na poezję Staffa \"Deszcz jesienny\" jest to wiersz bardzo smutny. Wyziera z niego świadomość beznadziejności życia. Deszcz symbolizuje smutek. Staff stosuje tutaj zwroty dźwiękonaśladowcze. Malarskim elementem jest zatopiony w szarości we mgle świat (impresjonizm). W drugiej zwrotce upostaciowione są \"mary powiewne\", które zmierzają gdzieś daleko w poszukiwan...

Przykłady z mitologii dla twórców różnych epok Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok. Mitem, nazywa się dawną baśń lub opowieść o bóstwach i półlegendarnych bohaterach. Wiele narodów posiada własne mitologie - zbiory mitów. Najbardziej znaną i obszerną jest mitologia grecka. Grecy wyobrażali sobie bogów na podobieństwo ludzi - mieli więc bogowie wiele cech ...

Klasa społeczna a warstwa społeczna - cechy Charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego : - teorie klas społecznych - teorie stratyfikacji Ad. 1 Podstawowa kategoria: klasa społeczna Ad. 2 Podstawowa kategoria: warstwa społeczna Wg Marksa o podziale decyduje usytuowanie ludzi w procesie produkcji, a ści...

Co to jest elipsa? Elipsa - pominiecie w zdaniu lub wyrażeniu jakiegoś składnika, który przy odbiorze daje się zrekonstruować na podstawie kontekstu lub sytuacji towarzyszącej wypowiedzi. Często występuje w postaci równoważnika zdania. (M. Białoszewski “Zet”

Rola poety w życiu społeczeństwa - romantyzm PLAN: I WSTĘP: 1. Rola poety w życiu całego społeczeństwa. 2. Co o poezji i poetach mówili romantyczni filozofowie. II ROZWINIĘCIE: 1. Czy Pielgrzym jest poetą ? (\"Sonety krymskie\") 2. Walkę o wolność narodu podejmuje poeta samotny. (III część \"Dziadów\") 3. Cymbalista - piewcą narodowych dziejów. (\"Pan Tadeusz\") III ZAKOŃCZENIE: 1...

Opis Liryk lozańskich Mickiewicza \"Liryki lozańskie\" Mickiewicz napisał w 1839 r.. Tak zatytułował cykl wierszy, w których dostrzec można echo przeżyć duchowych całego pokolenia emigrantów polskich, rozproszonych po świecie, rozdartych wewnętrznie, tęskniących za krajem. Cytat egzemplifikujący dolę tułacza \"Skałom trzeba stać i grozić, Obłokom deszcze przewozić, Błys...

Krótka interpretacja "Widok ze świnicy do doliny Wiercichej" “Widok ze świnicy do doliny Wiercichej” Jest to wiersz impresjonistyczny ponieważ barwa, światła są różne, dynamizm pejzażu pod wpływem światła, iskrzenie promieni słonecznych, precyzyjne tonacje barw, migotliwość obrazów, promienności, cienie, subtelność kolorystyki, szczegóły, uczulenie na światło. Przyroda daje doznania emocjon...

Jak rozumieć IV przykazanie? \"Co rozumiem przez IV przykazanie ?\" IV przykazanie ... to jedno z dziesięciu, które otrzymaliśmy od Boga, by godnie sprawować swój żywot i móc go podsumowywać każdego dnia. Czy jednakże \"Czcij ojca swego i matkę swą\" ma w sobie coś specjalnego ? Na pewno. Tak jak i każde inne z dziesięciu. Osobiście rozumiem je bardzo prosto i konkretn...