Klasyfikacja surowców mineralnychKlasyfikacja surowców mineralnych Trudno je sklasyfikować, są one niejednorodne, mają różne cechy, stąd bardzo często stosuje się prostą, fizyczną klasyfikację (wg stanu skupienia) na: - surowce stałe (np. węgiel kamienny, wapń, sól kamienna) - płynne np. ropa naftowa, wody mineralne - gazowe (lotne) np. gaz ziemny, metan, multafary (wywiewy wulkaniczne zawierające duże ilości siarki) Metoda wydobywcza surowców mineralnych ma wpływ na ich cenę końcową. Im głębsze, trudniej dostępne pokłady surowców, tym droższe, np. węgiel kamienny najniższe koszty wydobycia ma w RPA , tam pokłady są odkrywkowe część z nich wychodzi na powierzchnię. Ze względu na sposób wykorzystania: - pośrednie np. ruda żelaza - bezpośrednie np. węgiel Określanie wielkości zasobów: Stosowane są techniki komputerowe, satelitarne zdjęcia itp. ¬ Trzy rodzaje klasyfikacji złóż surowców mineralnych: 1) klasyfikacja morfologiczna 2) klasyfikacja technologiczna 3) klasyfikacja genetyczna tj. pochodzenie Ad 1. Klasyfikacja morfologiczna – to określenie kształtu złoża surowców, złoża surowców mogą zalegać w różny sposób. Wyróżnia się złoża: - regularne – to złoża w miarę grube, opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego - nieregularne – to złoża, które są zubożone, niejednolite, poszarpane, są one cienkie, może się pojawić w złożach woda (dotyczy to węgla kamiennego) Ropa naftowa występuje natomiast w regularnych soczewkach lub pomiędzy skałami. Między skałami jest wyższe ciśnienie złoża, natomiast są problemy eksploatacyjne, wydobywcze, związanie z terenami skalistymi Ad 2. Klasyfikacja technologiczna – to klasyfikacja kierunku użytkowania danego surowca np.: - surowce metaliczne (ruda żelaza) - surowce energetyczne (węgiel, ropa) - surowce chemiczne (sól, siarka) - surowce materiałów budowlanych (piaski, wapń) W krajach bogatych w ropę naftową np. Państwa OPEC, elektrownie jako paliwa wykorzystują mazut. W Japonii rozpoczęła się epoka wielkiej chemii, która dotarła do Polski w latach 70. W przemyśle ciężkim hutnictwo jako surowce uważa koks, topniki, różnego rodzaju uszlachetniacze. Surowce do wyrobu materiałów budowlanych – piasek, szkło, żwir. Ad 3. Klasyfikacja genetyczna – nauka o rozwoju, dotyczy powstania złóż surowców, w jakich warunkach one powstały. Dzielimy ze względu na sposób ich powstania. Jak ropa naftowa powstała? Ludzkość już niebawem rozwieje wątpliwości na temat powstania tego bogactwa naturalnego. W chwili obecnej istnieją dwie teorie: • Powstała na skutek procesu chemicznego zachodzącego wewnątrz ziemi z materią organiczną • Tylko proces chemiczny bez punktu wyjścia, którym była materia organiczna Obecnie naukowcy skłaniają się bardziej ku 1 teorii. W Austrii eko-diesel jest produkowany z rzepaku. Z uwagi na duże zniszczenie gleb w naszym regionie istnieje szansa plantacji rzepaku – rośnie na skażonych glebach. Rzepak można wykorzystać jako paliwo, za 3 lata w Unii ciężki sprzęt będzie musiał wykorzystywać ekologiczne źródła energii (olej z rzepaku do nich należy – w Polsce używany jest jako jadalny, od rzepakowego lepszy podobno jest do spożywania nawet olej przekładniowe). W marcu wystąpiły problemy z ropą naftową (pierwsze od 39 lat w USA). Władze Federalne musiały uruchomić zapasy strategiczne tego paliwa, aby nie dopuścić do zbyt wielkiego wzrostu cen. Złoża można podzielić na typy: - endogeniczne tj. powstałe wewnątrz ziemi - egzogeniczne tj. powstałe na powierzchni ziemi - metamorficzne tj. złoża przeobrażone na zewnątrz ziemi, a następnie wewnątrz ziemi, np. marmur jako surowiec, który powstał jako wapień, a następnie został poddany procesom wewnątrz ziemi.

Klasyfikacja surowców mineralnych

Materiały

Globalne ocieplenie - podsumowanie Do najpoważniejszych ekologicznych zagrożeń, przed którymi stanęła ludzkość u progu nowego tysiąclecia należą zmiany klimatu następujące w wyniku emisji do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych. Człowiek wykorzystując paliwa kopalne uwalnia do atmosfery dodatkowe ilości tych gazów, przyczyniając się do...

Zasada racjonalnego wykorzystania wody : Bilans wody w kategoriach ekonomicznych: Z + P = H + S +R przychody = rozchody Z – retencja początkowa (wielkość pozostała z poprzedniego okresu bilansowego) P – opady atmosferyczne, które spadły bezpośrednio na teren bilansowania H – odpływ całkowity z obszaru bilansowania S – parowanie wód z ob...

Ocena społeczeństwa w Dziadach IIIcz III cz. „Dziadów” zwana jest także drezdeńskimi. Powstała w Dreźnie w 1832 r. Utwór ten pośredni odnosi się do sytuacji narodu po klęsce powstania listopadowego. Mickiewicz mówi o problemach wynarodowienia młodzieży polskiej przez Rosję. W swojej przedmowie podkreśla bezprawne działania władz carskich na Litwie. Działalność ta wymier...

"Dom zawsze ustępować powinien krajowi" 12. Dom zawsze ustępować powinien krajowi\". Rozważ słowa J.U. Niemcewicza w odniesieniu do literatury polskiej wybranych epok. W trudnych okresach historii Polacy zmuszeni byli do zadawania sobie pytań, co ważniejsze: życie osobiste czy służba dla kraju, czyli pry...

Elementy autobiograficzne w "Innym Świecie" Elementy autobiograficzne Książka jest wynikiem przeżyć samego autora i przedstawia to, co sam widział, usłyszał od innych więźniów i zapamiętał. Fakty, osoby, nastroje oddają atmosferę dni spędzonych w obozie, są jednak zesta¬wione i ukazane z troską o literackie walory utworu. W każdej części czytelnik ma świadomość, że relację kszt...

Ballada - gatunek literacki romantyzmu Gatunki literackie romantyzmu to: dramat romantyczny poemat dygresyjny powieść poetycka epopeja oda ballada Ballada. Nazwa pochodzi od słowa ballare (wł.) - tańczyć. Ballada pierwotnie oznaczała prowansalską ludową liryczną pieśń taneczną, wykonywaną zazwyczaj chóralnie. Według Juliusza Klei...

Polscy bohaterowie romantyczni - co ich łączy a dzieli Jakich znasz polskich bohaterów romantycznych? Co ich łączy a co dzieli? Gustaw (III cz. „Dziadów”) – nieszczęśliwy kochanek. Młody człowiek po powrocie do rodziny spostrzega, że jego ukochana wychodzi za mąż za kogoś innego. Postanawia popełnić samobójstwo, co zresztą robi przy pomocy sztyletu, mianowicie wbija go sobie w pie...

Przemiany wsi w "Chłopach" 10. Przemiany obyczajowe i społeczne wsi w \"Chłopach\" W. Reymonta. Przemiany zachodzące wewnątrz społeczeństwa wiejskiego to: - wzrost świadomości społecznej; - wzrost świadomości narodowej; - pojawienie się myśli o emigracji zarobkowej. Prawa moralne gromady: - podstawową wartością dla chłopa jest ziemia; - potrzeba przywódcy w gromadzie; - ...