Klasyfikacja surowców mineralnychKlasyfikacja surowców mineralnych Trudno je sklasyfikować, są one niejednorodne, mają różne cechy, stąd bardzo często stosuje się prostą, fizyczną klasyfikację (wg stanu skupienia) na: - surowce stałe (np. węgiel kamienny, wapń, sól kamienna) - płynne np. ropa naftowa, wody mineralne - gazowe (lotne) np. gaz ziemny, metan, multafary (wywiewy wulkaniczne zawierające duże ilości siarki) Metoda wydobywcza surowców mineralnych ma wpływ na ich cenę końcową. Im głębsze, trudniej dostępne pokłady surowców, tym droższe, np. węgiel kamienny najniższe koszty wydobycia ma w RPA , tam pokłady są odkrywkowe część z nich wychodzi na powierzchnię. Ze względu na sposób wykorzystania: - pośrednie np. ruda żelaza - bezpośrednie np. węgiel Określanie wielkości zasobów: Stosowane są techniki komputerowe, satelitarne zdjęcia itp. ¬ Trzy rodzaje klasyfikacji złóż surowców mineralnych: 1) klasyfikacja morfologiczna 2) klasyfikacja technologiczna 3) klasyfikacja genetyczna tj. pochodzenie Ad 1. Klasyfikacja morfologiczna – to określenie kształtu złoża surowców, złoża surowców mogą zalegać w różny sposób. Wyróżnia się złoża: - regularne – to złoża w miarę grube, opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego - nieregularne – to złoża, które są zubożone, niejednolite, poszarpane, są one cienkie, może się pojawić w złożach woda (dotyczy to węgla kamiennego) Ropa naftowa występuje natomiast w regularnych soczewkach lub pomiędzy skałami. Między skałami jest wyższe ciśnienie złoża, natomiast są problemy eksploatacyjne, wydobywcze, związanie z terenami skalistymi Ad 2. Klasyfikacja technologiczna – to klasyfikacja kierunku użytkowania danego surowca np.: - surowce metaliczne (ruda żelaza) - surowce energetyczne (węgiel, ropa) - surowce chemiczne (sól, siarka) - surowce materiałów budowlanych (piaski, wapń) W krajach bogatych w ropę naftową np. Państwa OPEC, elektrownie jako paliwa wykorzystują mazut. W Japonii rozpoczęła się epoka wielkiej chemii, która dotarła do Polski w latach 70. W przemyśle ciężkim hutnictwo jako surowce uważa koks, topniki, różnego rodzaju uszlachetniacze. Surowce do wyrobu materiałów budowlanych – piasek, szkło, żwir. Ad 3. Klasyfikacja genetyczna – nauka o rozwoju, dotyczy powstania złóż surowców, w jakich warunkach one powstały. Dzielimy ze względu na sposób ich powstania. Jak ropa naftowa powstała? Ludzkość już niebawem rozwieje wątpliwości na temat powstania tego bogactwa naturalnego. W chwili obecnej istnieją dwie teorie: • Powstała na skutek procesu chemicznego zachodzącego wewnątrz ziemi z materią organiczną • Tylko proces chemiczny bez punktu wyjścia, którym była materia organiczna Obecnie naukowcy skłaniają się bardziej ku 1 teorii. W Austrii eko-diesel jest produkowany z rzepaku. Z uwagi na duże zniszczenie gleb w naszym regionie istnieje szansa plantacji rzepaku – rośnie na skażonych glebach. Rzepak można wykorzystać jako paliwo, za 3 lata w Unii ciężki sprzęt będzie musiał wykorzystywać ekologiczne źródła energii (olej z rzepaku do nich należy – w Polsce używany jest jako jadalny, od rzepakowego lepszy podobno jest do spożywania nawet olej przekładniowe). W marcu wystąpiły problemy z ropą naftową (pierwsze od 39 lat w USA). Władze Federalne musiały uruchomić zapasy strategiczne tego paliwa, aby nie dopuścić do zbyt wielkiego wzrostu cen. Złoża można podzielić na typy: - endogeniczne tj. powstałe wewnątrz ziemi - egzogeniczne tj. powstałe na powierzchni ziemi - metamorficzne tj. złoża przeobrażone na zewnątrz ziemi, a następnie wewnątrz ziemi, np. marmur jako surowiec, który powstał jako wapień, a następnie został poddany procesom wewnątrz ziemi.

Klasyfikacja surowców mineralnych

Materiały

Marketing tradycyjny i współczesny - wyjaśnienie Marketing jest określoną koncepcją kierowania rynkiem. Ogólnie można powiedzieć, że koncepcja ta dostosowuje działalność producenta do nabywców. Chodzi tu o potrzeby bieżące jak i potrzeby przyszłe. Położenie nacisku na potrzeby, przyszłe ma wielorakie uzasadnienie, bo w porę można dostosować podaż do popytu. Przedsiębiorca powinien dążyć do prz...

Wpływ antyku w różnych dziedzinach życia Kultura europejska jako kultura śródziemnomorska (wpływy antyku i Biblii). Wpływy antyku w różnych dziedzinach życia. Z dwóch starożytnych źródeł wypływa kultura europejska: z kultury judeochrześcijańskiej i grecko-rzymskiej. Europejską wspólnotę kulturową tworzy przede wszystkim chrześcijaństwo, którego korzenie tkwią głęboko w Biblii, w k...

Charakterystyka postaci drugoplanowych w "Chłopach" Postacie Drugoplanowe Ksiądz proboszcz Nie był zawsze dobrym kapłanem. Wśród ludzi cieszył się autorytetem bo głosił słowo Boże. Miał ogromny wpływ na ludzi i ich postępowanie. Wielu jednak uważało, że ksiądz reprezentuje interesy bogatych. Zamożny. Nie odmawia sobie przyjemności życia doczesnego. Niekiedy własne problemy stawia ponad prob...

Literatura baroku to przerost formy nad treścią? \"Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią\" Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa \"barocco\" oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształ...

Bohaterowie "Nad Niemnem" Główni bohaterowie powieści Można powiedzieć, iż rzeczywistym bohaterem powieści Nad Niemnem jest zbiorowość – społeczeństwo polskie po powstaniu styczniowym. Orzeszkowa przedstawia społeczeństwo jako współistniejący system gromad, zależnych od siebie i podlegających nieustannym wzajemnym wpływom. Powiązania nie ograniczają się do ws...

Inteligencja - opis W porównaniu do okresu międzywojennego inteligencja uległa istotnym przemianom. Inteligencja określana jest mianem warstwy społecznej gdyż tworzą ją osoby zatrudnione na „nierobotniczych stanowiskach pracy”. W czasach powojennych nastąpił dość znaczny wzrost inteligencji jako warstwy społecznej, jednakże na ogół zła organizacja ich p...

Czy Krasicki jest klasykiem? I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem I. Sytuacja polityczna w okresie oświecenia 1. Wzmocnienie pozycji szlachty kosztem władzy królewskiej 2. Liberum veto 3. Zady ówczesnej literatury II. \"I śmiech niekiedy może być nauką ... \" 1. Bajki a) geneza bajek b) cel i rola bajek c) \"Ptaki w klatce\...

Problematyka utworu "Lalka" “Lalka” Problematyka utworu Tematem “Lalki” jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwaga autora koncentruje się wokół zagadnień politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturalnych. Im też podporządko...