Klasyfikacja produktów konsumpcyjnychKlasyfikacja produktów konsumpcyjnych Produkty konsumpcyjne można klasyfikować na podstawie kryteriów: - materialności i sposobu konsumpcji, - zachowań konsumentów w procesie zachowań. Wykorzystując pierwszy z powyższy kryteriów dzielimy produkty konsumpcyjne na: dobra nietrwałe, czyli artykuły żywnościowe i nieżywnościowe zużywane w jednym lub kilkunastu aktach konsumpcji. Można wyróżnić wśród nich: - dobra o stałych preferencjach konsumpcyjnych, które odznaczają się małą elastycznością popytu (mleko, chleb, proszki do prania) oraz - dobra o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych, których wskaźniki elastyczności popytu są do-datnie i na ogół wysokie. Dobra trwałe zużywają si8ę stopniowo w wielu aktach konsumpcji i odznaczają się wysoką ceną i dochodową elastycznością popytu (np. telewizory, lodówki, samochody). Usługi to działalność nie mająca charakteru materialnego, dostarczająca nabywcom korzyści, w które niekoniecznie są związane ze sprzedażą dóbr lub innych usług. Do wytwarzania usług mogą ale nie muszą, być wykorzystane dobra materialne. Usług nie można tak jak dóbr kupować na wła-snoiść. Do cech usług mających wpływ na marketing należą także: nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy, jednoczesność korzystania z usługi i jej świadczenia, niemożność przechowywania i trudność standaryzowania. Usługi bywają sprzedawane w czystej postaci (np. porady adwokackie) lub wspierają sprzedaż dóbr (przewozy). Dobra konsumpcyjne klasyfikuje się także na podstawie kryterium zachowań konsumenta w procesie planowania i dokonywania zakupów. Kryterium to uwzględnia nawyki konsumpcyjne, sposób postrzegania i dokonywania wyboru towaru oraz częstotliwość zawierania transakcji. Dobra wygodnego zakupu, nazywane też towarami częstego zakupu, są nabywane bardzo często i bez większego zastanowienia (np. pieczywo, nabiał, prasa). Konsumenci pragną kupować je bez wysiłku tzn. najbliżej miejsca zamieszkania i w jednej placówce. Dobra wygodnego zakupu możemy dodatkowo podzielić na: - dobra podstawowe, określane też mianem dóbr stałego popytu , które są przedmiotem zakupów rutynowych. Sprzedaż tych dóbr odznacza się masowością, konkurencyjnością cenową, niskimi mar-żami jednostkowymi i dużą lojalnością konsumentów wobec marki. - dobra nabywane pod wpływem impulsu, które kupuje się bez wcześniejszego planowania i poszu-kiwania. Są to z reguły artykuły drobne i tanie (gazety, cukierki, guma do żucia). Umieszcza się je najczęściej przy sklepowych kasach, aby nabywca łtwo je zauważał. - dobra nabywane pod wpływem nagłej potrzeby, które są poszukiwane w wyniku zaistniwnia róż-nych nieoczekiwanych zdarzeń. Lokalizuje się je w wielu punktach sprzedaży (np. parasole na wypa-dek deszczu, łopaty po obfitych opadach śniegu). Dobra wybieralne lub dobra okresowego zakupu są przy podejmowniu decyzji o zakupie przedmiotem zastanowienia, przemyśleń i kalkulacji. Nabywca porównuje ich właściwości użytkowe, jakość, ceny i kształt . Ponieważ dobra te są kupowane dość rzadko, sukces sprzedawcy zależy prze-de wszystkim od zapewnienia możliliwości satysfakcjonującego wyboru towarów. Ponieważ produkty wybieralne występują w licznych odmianach, ich zakupy wymagają częstego udziału sprzedawcy, którego zadaniem jest udzielanie informacji i porad. Obrót tymi towarami jest wolniejszy, co uza-sadnia stosowanie wyższych marż. Produkty wybieralne można podzielić na: - homogeniczne, postrzegane jako podobne pod względem funkcji i jakości, ale różniące się ceną (np. radioodbiorniki, rowery) , - heterogeniczne, postrzegane jako różniące się fasonem, kolorem, materiałem itp. Sprzedawca dóbr homogenicznych musi uzasadniać ich ceny, oferent dóbr heterogenicznych - zapewnić bogaty asortyment. Produkty specjalne, nazywane też towarami epizodycznego zakupu, odznaczają się pewnymi niepowtarzalnymi cechami, które dla nabywcy są ważniejsze od ceny i wysiłku przeznaczonego na ich pozyskanie, a nawet czasu wejścia w posiadanie. Klient pragnący nabyć samochód marki mercedes nie kupi jaguara i będzie oczekiwał nawet kilka miesięcy na realizację swojego szczególnego zamówienia. Lokalizacja dilera nie odgrywa przy tym najmniejszej roli. Musi on jedynie poinformować po-tencjalnych nabywców, gdzie znajduje się jego biuro. Dobra nie spostrzegane są nieznane konsumentowi lub znane, ale potrzeba ich kupna ujawnia się tylko w szczególnych okolicznościach (np. zakup ślubnej sukni).

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Materiały

"Burza" Adama Mickiewicza Burza Wśród utworów składających się na cykl Sonety krymskie można wyróżnić trzy opisujące morze: Cisza morska, Żegluga oraz Burza. Ostatni tekst tego tryptyku przedstawia sytuację na statku podczas sztormu. Nieokiełznany żywioł miota okrętem i znajdującymi się na nim podróżnymi jak zabawką. Kontrast sił przyrody i istoty ludzkiej przygląd...

Historia etyki biznesu ZARYS HISTORYCZNY ETYKI BIZNESU. Z pewną dozą przesady moż¬na powiedzieć, że problematyka ta ma tak długą historię, jak cywilizacja ludzka, podział pracy. Etyka biznesu nie była wszakże w historii wyodrębniana - była w niej wtopiona w problematykę etyki społecznej - życia gospodarczego, pracy i sprawie¬dliwości. Szerzej rzecz ujmując,...

Świadomość narodowa - definicja Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit kulturalnych. Świadomość narodowa kształtuja takż...

"Człowiek jest wolny całkowicie lub nie jest wolny wcale". Argumenty potwierdzające tezę CZY ZGADZASZ SIĘ ZE STWIERDZENIEM SARTRE’A: „CZŁOWIEK JEST WOLNY CAŁKOWICIE LUB NIE JEST WOLNY WCALE”. ZBIERZ ARGUMENTY LITERACKIE POTWIERDZAJĄCE TWOJĄ TEZĘ. Człowieku...jesteś najbardziej rozumną istotą stąpającą po ziemi, stworzoną na podo-bieństwo Boga. Świat, w którym żyjesz, oddychasz, bawisz się i smucisz jest ...

Śmierć i wojna w poezji Różewicza TEMAT: Porażenie śmiercią i wojną w poezji T. Różewicza. T. Różewicz urodzony w Radomsku, syn urzędnika. Tam przeżył okupację, zarabiał korepetycjami, związany z AK. Po wyzwoleniu matura i studia historii sztuki na UJ. Debiut w 1946, w 1949 zamieszkał w Gliwicach, od 1968 we Wrocławiu. Poezje: „Niepokój”, „Czerwona rękawicz...

Twórczość Mickiewicza dla narodu polskiego Mickiewicz był duchowym przywódcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polaków do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnował zaś ugodowość wobec zaborców oraz zdradę własnego narodu. Poszukiwał wciąż najskuteczniejszych form (metod) walki, a po klęsce listopadowej przekonywał jednoznacznie o potrzebie w...

Jaka powinna być dobra klasa? schemat Jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobra klas? Tworzymy grupę rówieśniczą. Mamy podobne zainteresowania i podobne problemy. Mamy też klasę, która może w tym wszystkim pomóc. - Jak myślicie, czy dobra klasa to taka, która ma średnią ponad 4? - … Niewątpliwie ważne jest żebyśmy mogli siebie zrozumieć. - Co jest potrzebne, żeby uchodzi...

Okoliczności powstania "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Okoliczności powstania utworu Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu przeżywania...