Katastroficzna wizja przyszłości w hymnach Jana KasprowiczaTEMAT: Katastroficzna wizja przyszłości w hymnach Jana Kasprowicza. Cykl hymnów zatytułowany „Ginącemu światu” obejmuje 8 poematów, które powstały w latach 1898÷1901. Odeszła wtedy Jadwiga Kasprowiczowa do St. Przybyszewskiego, stąd przypływ depresji i pesymizmu. Nastroje katastroficzne to rezultat również przełomu wieków. Najbardziej znane hymny to „Salome”, „Święty Boże”, „Moja pieśń wieczorna”, „Dies ivae” (Dzień gniewu). Hymn - uroczysta pieśń pochwalna lub wzniosły utwór liryczny o treści patriotycznej bądź religijnej. „Święty Boże”. Tytuł ten pochodzi z pieśni religijnej tzw. suplikacji. Zapamiętał je poeta, kiedy jako mały chłopiec chodził z procesją błagalną mającą odeprzeć cholerę. Sceny hymnu rozgrywają się w pejzażu Kujaw. Pokazana jest zbiorowość wiejska, ale poprzez te realia trzeba widzieć losy całej ludzkości. W pierwszej części hymnu pokazany jest dramat jednostki. Ma odniesienia autobiograficzne. Podmiot liryczny to ktoś, kto dobrze poznał czym jest ciężka praca na roli, kto zna również dramaty narodu będącego w niewoli. Udało mu się wybić, poszedł w świat. Liczył, że mając wpływy potrafi pomóc najbliższym. Niczego nie osiągnął, a oni odwrócili się od niego. Dał za wygraną, poddał się i poczuł tak jak samotna brzoza w pustym polu podczas burzy. Czuje się tak bezradny jak zraniony nocny ptak, któremu karzą patrzeć prosto w słońce. Nie ma nadziei ani dla niego, ani dla rodaków, co symbolizuje kroczącą wronę, która siedzi na krzyżu, oraz ślepa dola śmiejąca się dzikim śmiechem. Część druga to dramat zbiorowości. Pokazany jest poprzez niesamowitą procesję zmierzającą do grobu. W tym korowodzie słychać płacz i zawodzenie, biją dzwony, a do ludzi dołączy to wszystko co żyje, także rośliny. Podmiot liryczny nie potrafi na to obojętnie patrzeć, zwraca się do Boga. Stwórca przebywa gdzieś pomiędzy gwiazdami, siedzi na niedostępnym tronie, interesuje się wielkimi problemami kosmosu i nawet nie spojrzy na to ile złego dzieje się na ziemi. A przecież to Bóg stworzył życie i powinien zmiłować się nad ludźmi. Bóg pozostaje obojętny na to wołanie, więc podmiot liryczny zwraca się do szatana „niech on zawładnie ziemią i tańczy piekielny taniec po wszystkie dni”. Bóg tymczasem niech nadal przesypuje piasek w klepsydrze i stwarza żywoty tylko po to by płakały, przeklinały swój los i prosiły o zmiłowanie. Podmiot liryczny hymnu to bohater prometejski, nie godzi się z faktem, że zło triumfuje na ziemi, chce by Bóg przyjrzał się ludziom, zniżył do nich i zrozumiał. Kiedy Bóg go ignoruje zwraca się do szatana. Podobnym bohaterem był Konrad w wielkiej improwizacji. Konrad buntował się w imię wolności narodu. Bohater hymnu w imię szczęścia całej ludzkości. Hymn „Święty Boże” jest pod wpływem filozofii Schopenhauera. Życie pokazane jest jako pasmo cierpień, które kończy się śmiercią, unicestwieniem. Skrajny pesymizm ma formę satanizmu. Procesja do grobu to symbol zmierzania świata do unicestwienia, samozagłady. Jest to przejaw katastrofizmu. W hymnach uwidacznia się ekspresjonizm. Występuje tu gwałtowna krytyka rzeczywistości. Operuje autor wizyjnymi obrazami, takimi jak procesje do grobu, ślepa dola, krocząca wrona, czy szatański taniec. Wizje te mają charakter hiperboliczny, obejmują cały świat. Podmiot liryczny nie przemawia spokojnie, ale krzyczy, gwałtownie gestykuluje. Jaskrawa jest też kolorystyka. Dominuje kolor ognia i krwi. Niepokój myśli dobrze ilustruje swobodna konstrukcja wiersza. Jest to wiersz wolny, czyli pozbawiony rytmu (nierówna liczba sylab).

Katastroficzna wizja przyszłości w hymnach Jana Kasprowicza

Materiały

Środki artystyczne stosowane w baroku TERMINY I OKREŚLENIA ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W BAROKU Koncept (wiersz musiał być zaskakujący i w miarę możliwości nowatorski; “Do trupa” Morsztyn) Wyliczenie (nagromadzenie kolejnych, podobnych, synonimicznych cech) Anafora (jest to powtórzenie zdania o podobnej konstrukcji zaczynające się od tego samego w...

Dysonans poznawczy - wyjaśnienie Jednym z najsilniejszych czynników wpływających na zachowanie ludzi jest potrzeba podtrzymywania wy¬sokiej samooceny. W tym rozdziale dowiedliśmy, że potrzeba ta prowadzi do znaczących konsekwencji dla postaw i zachowań. Wedle teorii dysonansu poznawcze¬go ludzie zawsze doświadczają przykrego napięcia (dy¬sonansu), kiedy stają...

Główne idee baroku główne idee - republikanizm i wolność (zarezerwowana tylko dla szlachty) - kult szlachectwa i dawności rodu - dawność wiązano z prostotą i surowością (cnoty przodków), co przeciwstawiano zepsuciu świata współczesnego - lekceważenie pracy nierolniczej i pracy w ogóle (obniżenie rangi innych zawodów, zwłaszcza kupca i rzemieślnika) - zasada ...

Podobieństwa i różnice między czekiem a wekslem Różnice między czekiem i wekslem. - trasatem czeku może być tylko instytucja bankowa, - czek jako środek płatniczy powinien mieć pokrycie u bankiera w momencie wystawienia, weksel, jako środek kredytu, może mieć pokrycie po wystawieniu dokumentu, - czek w przeciwieństwie do weksla może być po upływie czasu określonego przez prawo czekowe do p...

Dramat naturalistyczny, symboliczny i ekspresjonistyczny - Młoda Polska Dramat mieszczański w końcu XX wieku W dramacie epoki młodoploskiej widzimy trzy tendecje główne charakterystyczne dla tamtych czasów. 1. dramat naturalistyczny, który swoje początki upatruje w tradycji pozytywistyczny dotyczył konfliktów społeczno- obyczjowych ujawniających się na przełomie stuleci i związanych z przemianami społecznymi. G...

Wpływ symboli na poezję Kasprowicza Wpływ symbolizmu na poezję Jana Kasprowicza (Krzak dzikiej róży, Dies irae). \"Krzak dzikiej róży\" jest to mały 4 częściowy zbiorek z roku 1898. Sonety te można uważać za wyraz zainteresowania Kasprowicza Tatrami. Cel poety był inny, głębszy. Dwa pojęcia: krzak dzikiej róży i limba pełnią rolę symboli. Pierwszy z nich lęka się burzy - \"skro...

Miłość romantyczna w "Cierpienia młodego Wertera" i w "Giaurze" Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w świetle \"Cierpień młodego Wertera\" i \"Giaura\". I. Plan: I. Wprowadzenie: 1. Bohater - kochanek. 2. Dwaj romantyczni kochankowie - Werter i Giaur. II. Rozwinięcie: 1. Pierwszy kontakt z nowym typem bohatera: a.) Kim oni są? b.) Co robią? c.) Dlaczego i czym wyróż...

Elementy romantycznie w Odzie do młodości Elementy Romantyczne. .Temat utworu (pochwała młodości); .Podmiot liryczny: \"ja\"(\"wzlecę\", \"dzielę\"); \"my\" (\"opaszmy\", \"pchniemy\"), a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowością. Jej sposób mówienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocj...