Jak i gdzie powstała komedia?Komedia powstała w starożytnej Grecji. Wyrosła z dwojakiego źródła: attyckiego - obrzędy dionizyjskie, w ramach których śpiewane były swawolne i satyryczne piosenki towarzyszące wesołym pochodom ku czci Dionizosa, doryckiego - mimy ludowe, improwizowane scenki rodzajowe lub mitologiczne. W V w. p.n.e. powstała komedia staroattycka mająca charakter satyry politycznej, łącząca elementy baśniowo-fantastyczne, groteskowe i parodystyczne z realistycznymi oraz z aluzyjnymi lub bezpośrednimi atakami na postacie i instytucje współczesnego życia publicznego. Jej kompozycja była epizodyczna a styl dosadnie realistyczny, nie cofający się przed wulgarnością Tu przede wszystkim Arystofanes (m.in. “Chmury”, “Ptaki”, “Żaby”). IV w. p.n.e. to okres rozwoju komedii średniej - wyeliminowała ona chór i porzuciła tematykę polityczną na rzecz realistyczno-humorystycznych obrazków z codziennego życia oraz trawestacji opowieści mitologicznych. IV - III w. p.n.e. - komedia nowa - uprawiana m.in. przez Menandra (m.in. “Sąd rozjemczy”), która stworzyła formy komedii psychologicznej i sytuacyjnej, związanej tematycznie z codziennym życiem różnych środowisk społecznych i wprowadziła rozwinięty zestaw typowych postaci komediowych. Pod jej wpływem rozwinęła się komedia rzymska, zwłaszcza fabulla palliata (głównie tłumaczenia i parafrazy komedii nowych). Tu Plaut, Terencjusz. Fabulla togata (rzymska komedia przedstawiająca życie rzemieślników) opierała się w znacznej mierze na motywach rodzimych, przejmując z komedii greckiej szereg schematów kompozycyjnych. Średniowiecze ukształtowało intermedium i farsę, gatunki ludowe. W XVI - XVII w. rozwijała się commedia dell’arte.

Jak i gdzie powstała komedia?

Materiały

Ludowość w twórczości romantyków polskich Romantycy nadali pojęciu ludowości nowy sens, nie była ona jednak czymś nowym w literaturze. Tematyka ludowa pojawiała się często w oświeceniu, ale służyła innym celom i wyrażała inne treści. Zgodnie z nacjonalistycznym i utylitarnym charakterem ideologii wieku XVIII pokazywano nędzę i ubóstwo ludu. Nie szukano w twórczości ludowej wartości m...

Postęp polskiej publicystyki oświecenia Postępowy charakter polskiej publicystyki oświeceniowej. Publicyści pochodzili głównie ze stronnictwa patriotycznego, toteż propagowali oni reformy, zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, ograniczenia samowoli magnatów, wzmocnienia armii i władzy królewskiej, opodatkowania szlachty na rzecz armii; Stanisław Staszic: otrzymawszy solidne wy...

Leasing w gospodarce polskiej Leasing w Polsce funkcjonuje od 1990r i wpisał się już w mapę polskiej gospodarki, jednak nie wszyscy mają świadomość jaką rolę pełni leasing w naszym kraju. Leasing stał się faktem w naszej rzeczywistości to dzięki tej formie finansowania inwestycji nastąpił ogromny rozwój gospodarczy, co w konsekwencji musiało pomnożyć wpływy do budżetu. W...

Wierzenia i bogowie Słowian Wierzenia i bogowie Słowian O d początku świata ludzie wierzyli w różne przedmioty i bóstwa. Brały się one z niewiedzy i zagadek na, które człowiek nie mógł znaleźć odpowiedzi. Wykopaliska dostarczyły pewnej liczby znalezisk z związanych z obsługą kultu religijnego Słowian. Klepsydrowate obiekty gliniane były zapewne miniaturowymi ołt...

Leasing czysty i pełny - wyjaśnienie Z umowami leasingowywi nierozerwalnymi związane są koszty, które mogą zakłócać różne rodzaje jego zwrotu. Ze względu na zakres obowiązków podmiotów umowy leasingowej wyróżnia się:  leasing czysty ( net leasing ) , w którym lesingobiorca obciąża koszty konserwacji, obsługi i napraw, a także powinności dokonywania tych czynności. &...

Elementy kontraktu ELEMENTY KONTRAKTU Elementy kontraktu dzielimy na trzy grupy: • Formalno – porządkowe • Podstawowe • Uzupełniające Elementy formalno – porządkowe: • Data i miejsce zawarcia kontraktu • Nazwa i adresy stron • Numer kontraktu • Podpisy upoważnionych stron Elementy podsta...

Co to jest alegoria? Alegoria pojedynczy motyw lub zespół motywów, które są znakiem treści głębszych, ukrytych, niejasnych i trudnych do wyrażenia, jego odbiór wymaga od czytelnika dwustopniowej interpretacji: wyróżnienia z tekstu określonej całości (postaci, przedmiotu, sytuacji, zdarzenia, fabuły) a następnie rozszyfrowania treści, które są w niej ukryte. Owa int...

Decyzja - wyjaśnienie Decyzja – dokonany przez decydenta wolny wybór przyszłego zachowania się w szczególności wybór spośród co najmniej 2 wariantów działania jednego wariantu według którego będzie postępował decydent i /lub wykonawca decyzji.