Ironia, sceptyzym w twórczości KrasickiegoMoralistyka, ironia i sceptycyzm to trzy czynniki bardzo często obecne w twórczości Ignacego Krasickiego. - Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na przekazanie wielu treści czytelnikowi, np.: "Szczur i kot" - piętnuje pychę i zarozumialstwo. "Ptaszki w klatce" - ukazuje tęsknotę za wolnością. "Jagnię i wilcy" - prawo siły zwycięża słabego, nie ma on żadnej obrony. "Dewotka" - ukazuje fałsz źle pojętej wiary. "Malarze" - ukazuje opłacalność obłudy i pochlebstwa, a nie prawdy i szczerości. A zatem obłuda, kłamstwo, czcze pochlebstwa, skąpstwo, dewocja są krytykowane, "ubrane" w odpowiednie scenki i zaprezentowane odbiorcy. Świat został w bajkach poddany krytyce - nie jest to świat baśni, w której zwycięża dobro, powyższe pojęcia budzą gorycz i smutną refleksję. - Satyry, w których ironia i sceptycyzm mieszają się, dając obraz ówczesnego świata i ludzi: "Świat zepsuty" głosi upadek cnoty, prawa i prawdy w społeczeństwie. Oto szerzą się same matactwa i łgarstwa, herezje, upadek obyczajów, chciwość i odwieczne kłótnie. "Pijaństwo" - co oznacza pijaństwo - wie każdy. Prócz tego z rozmowy bohaterów satyry wyziera: kłótliwość, bezmyślność, czcze gadulstwo zamiast jakiegokolwiek działania na rzecz kraju. "Żona modna" - karykatura mody, obawa o moralność młodego pokolenia, niechęć do małżeństw z majątku, a nie z miłości. "Do króla" - jest to krytyka króla przez sarmackiego szlachcica. Jednak nie wady króla obnaża, lecz własne: zawiść i pychę, które nim władają, zaślepienie, nieuctwo, ciasnotę poglądów i bardzo wysokie mniemanie o sobie. - Poemat heroikomiczny "Monachomachia" ("Wojna mnichów") miał ośmieszyć stosunki panujące wśród duchowieństwa, np.: pijaństwo, kłótliwość, lenistwo. Autor zresztą musiał bronić się przed pretensjami obrażonych, m. in. dlatego napisał: I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa - Dydaktyczna powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Na losach Mikołaja ukazuje wszelkie wady społeczeństwa, zakończenie jest jego modelem przyszłego widzenia kraju. Należy obserwować życie innych i uczyć się na ich błędach.

Ironia, sceptyzym w twórczości Krasickiego

Materiały

Twórczość Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego). Rozwiń i uzasadnij to stwierdzenie. Maria Pawlikowska - Jasnorzewska pochodziła ze sławnej rodziny Kossaków. Dziadkiem jej był malarz Juliusz Kossak, znakomity akwarelista malujący głównie sceny batalistyczne, historyczno - ro...

Kapitał obrotowy - znaczenie Kapitał obrotowy finansuje majątek obrotowy przedsiębiorstwa i może składać się z kapitału własnego oraz kapitałów obcych (pożyczonych, czyli długu). Dobór źródeł finansowania majątku obrotowego, a więc i struk¬tury kapitału obrotowego, zależy od zmienności zapotrzebowania przed¬siębiorstwa na aktywa obrotowe i od przyjętej przez przed...

Strategie finansowania majątku firmy STRATEGIE FINANSOWANIA MAJĄTKU FIRMY Na sfinansowanie majątku obrotowego uwzględnia się najczęściej następujące aspekty: a) związki zachodzące między stałymi i zmiennymi składnikami majątku, b) stopień realności przychodów ze sprzedaży oraz ich regularność, c) koszty wykorzystywania kapitałów. Strategia agresywna polega na finansowaniu mają...

Propozycje "poprawy Rzeczypospolitej" Modrzewskiego 17. Andrzeja Frycza Modrzewskiego propozycje \"poprawy Rzeczypospolitej\". Żywy ruch religijny ogarnął Polskę w XVI wieku. Zaowocował nie tylko rozwojem umysłowym wielu ludzi, ale też przyczynił się do uszlachetnienia ich uczuć i do przejęcia się zasadami moralności chrześcijańskiej. Jednym z takich ludzi był Andrzej Frycz Modrzewski. Stał...

Typ powieści historycznej W pozytywizmie następuje rozkwit wszelakiej literatury nadającej się do przekazywania pewnych wartości edukacyjnych; jednym z ważnych gatunków jest przeżywająca swój rozkwit powieść historyczna; ciężko wykazać istnienie jasnych i oczywistych podziałów w dziedzinie tego gatunku literackiego (zwłaszcza, że jest tylko dwóch głównych twórców tego ga...

Wyjaśnienie pojęć: system, struktura, gospodarka narodowa SYSTEM, STRUKTURA, PROCES Co to jest system – to zbiór elementów i zbiór relacji zachodzących między tymi elementami. Systemy mogą mieć różną strukturę i skalę. Mogą składać się z obiektów kosmicznych, komórek, fabryk, domów, miast, regionów a także równań matematycznych. Skalę systemu określa stopień złożoności a nie jego wielkość fiz...

"Laura i Filon" - krytyka sentymentalizmu \"Laura i Filon\" Marii Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej jako polemika z sentymentalnym wzorcem wrażliwości : Na podstawie sielanki F.Karpińskiego \"Laura i Filon\" Jasnorzewska - Pawlikowska krytykuje model sentymentalnego przestawiania pojęć takich jak miłość, tęsknota, czy zazdrość. Wykorzystując ramy kompozycyjne Karpińskiego, opierając się n...

List - gatunek LIST Gatunek wywodzący się ze starożytności (Horacy), uprawiany głównie w okresie klasycyzmu, związany z kulturą dworską, wprowadzający rozważania ogólne, elementy dydaktyczne, niekiedy satyryczne. Ramą utworu była konwencja komunikacji listownej; list sięgał do epistolografii (sztuki pisania listów) użytkowej. Obowiązywała w nim \"stoso...