Internet - pojęcie i rola1.1. Pojęcie i istota Internetu Tak jak niegdyś odkrycia w dziedzinie elektryczności zaowocowały wynalazkiem telefonu przez Bella, tak dzisiaj logicznym następstwem gwałtownego rozwoju technologii komputerowej i rozwiązań informatycznych musiała się stać ogólnoświatowa komputerowa sieć komunikacyjna. Prawdziwym fenomenem było powstanie i tempo rozwoju sieci Internet. Dziś szybkość komunikacji i dostęp do niezliczonych pokładów informacji powoduje, że hasło: "Świat - globalna wioska" jest jak najbardziej realne. Internet - to symbol najnowocześniejszej technologii, wkraczającej do mieszkań milionów właścicieli komputerów. To największa sieć komputerowa łącząca tysiące firm i osób prywatnych, przesyłających miliardy bajtów informacji każdego dnia. Encyklopedyczna definicja słowa Internet brzmi następująco: “największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci; powstała w USA z uruchomionej 1969 sieci ARPANET (przeznaczonej dla celów militarnych) oraz z utworzonej 1984 sieci NSFNET (pierwotnie przeznaczonej dla ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego); obecnie powszechnie wykorzystywana przez użytkowników komputerów, zwłaszcza do wyszukiwania i pozyskiwania informacji i programów z zasobów dostępnych w sieci, do przesyłania poczty elektronicznej i in.; informacje tekstowe w Internecie są zwykle prezentowane w postaci hipertekstu (WWW); do ich wyszukiwania służą specjalne programy zw. przeglądarkami; Internet jest coraz częściej wykorzystywany także do przesyłania przedstawionych w postaci cyfrowej obrazów, sekwencji filmowych i zapisów dźwięku; wszelkiego rodzaju pliki mogą być w Internecie przekazywane za pomocą tzw. usługi FTP (angielskie File Transfer Protocol); korzystanie z Internetu wymaga uzyskania tzw. konta internetowego, tj. własnego adresu w sieci; liczba użytkowników Internetu bardzo szybko rośnie.” Internet jest przede wszystkim niezgłębionym źródłem wszelkiej informacji: komercyjnej, naukowej, czy dotyczącej codziennego życia. Dzięki zastosowaniu nowego sposobu dostępu do zgromadzonych w Internecie zasobów informacji - systemowi World Wide Web, możliwe jest przystępne dla każdego przeciętnego użytkownika korzystanie z sieci. Posiadanie dostępu do sieci Internet oznacza możliwość korzystania ze zgromadzonych w niej zasobów informacji: Dziesiątki tysięcy komputerów w Internecie udostępniają każdemu użytkownikowi niemożliwy do ogarnięcia innym sposobem ogrom informacji, od katalogów bibliotek, notowań giełdowych, baz danych z różnych dziedzin nauki, poprzez serwisy agencji prasowych, aktualne wydania czasopism, bieżące zdjęcia z satelitów meteorologicznych, po przepisy kucharskie, teksty i nuty piosenek. W Internecie znaleźć można rozkłady jazdy pociągów, pełne teksty arcydzieł literatury klasycznej i elektroniczne wydanie Encyklopedii Britannica. W sieci obecnych jest coraz więcej serwisów WWW firm handlowych i produkcyjnych, wydawnictw, redakcji gazet i czasopism, instytucji rządowych, banków, linii lotniczych itp. Internet jest zbiorem wielu niezależnych sieci (mających każda z nich swoja własną organizacje), nie posiada wiec jednego centralnego ośrodka zarządzania. Ogólną opiekę nad Internetem sprawuje organizacja Internet Society, grupująca ochotników zajmujących się promocja technologii Internetu. Sprawy techniczne (opracowywanie i sprawdzanie nowych protokołów i aplikacji) leżą w gestii organizacji o nazwie Internet Architecture Board (IAB). Rejestracja nowych komputerów oraz sieci, a także usługami doradczymi zajmuje się centrum InterNIC (Network Information Center), grupujące komercyjne firmy posiadające największe sieci. Bardziej szczegółowe zarządzanie sieciami pozostawione jest administratorom poszczególnych sieci wchodzących w skład Internetu. Niezwykle dynamiczny rozwój Internetu ma swoje źródła we współpracy ludzi na całym świecie. Uczeni, badacze, producenci komputerów, oprogramowania i sprzętu elektronicznego umożliwiającego łączenie sieci ze sobą, często także amatorzy i hobbyści angażują się w rozwój tej globalnej sieci komputerowej dla wspólnego dobra i pożytku. Obecnie obserwuje się podział użytkowników sieci na dwie grupy: prywatne osoby (korzystające z sieci za pomocą swoich domowych komputerów) oraz szeroko pojęty biznes. Dla tej drugiej grupy najważniejszą cechą Internetu jest możliwość szybkiej i skutecznej komunikacji, ułatwiającej prowadzenie interesów, a także możliwość dotarcia do potencjalnego klienta. Nie można dowiedzieć się dokładnie, ile komputerów przyłączonych jest do Internetu. Na przełomie lat 1994/95, co 30 minut do Internetu przyłączana była nowa siec lokalna (od kilku do kilkuset komputerów). Szacuje się, że w Internecie było wtedy ponad 3.500.000 komputerów, z których korzystało ponad 20.000.000 ludzi. Każdy produkowany dziś komputer może być przyłączony do sieci. Można obliczyć, ze jeśli rozwój Internetu i rozwój demograficzny ludzkości utrzymają się na dzisiejszym poziomie, w roku 2000 liczba komputerów pracujących w Internecie zrówna się z liczba mieszkańców Ziemi. Internet, to coś bardzo elastycznego, co rozszerza się z każdą godziną i nie można przewidzieć czym będzie za kilka, bądź kilkanaście lat. Internet to zjawisko społeczne, które sprawiło, ze ludzie na całym świecie wspólnie pracują, uczą się i bawią. Internet to coś, co może zmienić nasze życie, uczynić je ciekawszym, barwniejszym i bardziej

Internet - pojęcie i rola

Materiały

Rentowność banku - czynniki Rentowność jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przychodów, jak też na wielkość i strukturę ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na uz...

Ukierunkowanie polityki cen UKIERUNKOWANIE POLITYKI CEN To wyznaczenie szerokiej polityki cen w przedsiębiorstwie wiążące się z wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Należy sobie odpowiedzieć na pytania: \"czy dany produkt winien być sprzedawany po niskich czy też po wysokich cenach?\" oraz \"czy cena ma być utrzymana na określonym poziomie czy też zmieniana poprzez prze...

Przedstawiciele teatru w oświeceniu i ich troska o losy kraju Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju. Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane programowi dydaktycznemu utrzymujących je zakonów (głównie jezuitów i pijarów), najczęściej...

Cele poety i poezji w epoce romantyzmu Poeta: Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztatem literackim są jego własne uczucia, nie ma ukształtowanych i wypracowanych środków. Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa, A czasem był jak pio...

Sposób podawania wyników - kontrakty terminowe Notowania kontraktów terminowych podawane są w formie tabeli. Sposób ich podawania jest zasadniczo identyczny dla wszystkich giełd i kontraktów. Posłużymy się tu przykładem notowań GPW w Warszawie. Tabela notowań składa się z 12 kolumn. 1wsza kolumna to miesiąc wykonania kontraktu 2ga to ostatni dzień handlu 3cia – podaje symbol ko...

Rynek euroobligacji Rynek euroobligacji = międzynarodowy rynek kapitałowy, na którym zawiera się transakcje kredytowe w długoterminowych, wyrażonych w obcych walutach papierów wartościowych. Powstał w 1963r w wyniku wprowadzenia przez USA podatku wyrównującego dochody z oprocentowania. Podatek miał zniechęcić zagran.. Euroobligacje różnią się od zwykłych obligac...

Korzyści integracji dla Polski z UE Korzyści integracji dla Polski Pomimo tych negatywów trzeba stwierdzić, że integracja Polski z Unią jest dla obu stron opłacalna. Unia powoli dostrzega swoje wady i stara się reformować w stronę amerykańskiego modelu. Może to jeszcze długo potrwać, ale kierunek zmian jest pozytywny. Dla Polski wstąpienie do UE może przynieś następujące korzyś...

Scenariusz filmu "Szkice węglem" Senariusz do filmu pt \"Szkice lodem\" autor:Tomasz Sosiński alias \"MUCHA\" Rok 1970 daleki wschód Rosja, Irkuck, sroga zima,siedziba partii. Dwoje partyjnych ludzi:-Iwan Burak przewodniczący - Igor Zołzikiewicz sekretarz przewodniczacego Siedzą przy okrłgłym stole okrytym zielonym tanim materiałem kupionym od wędrownych handlaży Burak...