Instytucjonalizacja etykiInstytucjonalizacja etyki—do metod instytucjonalizacji etyki zalicz się: kodeks postępowania w firmie, komitety ds. Etyki, biura rzeczników, komisje orzekające, programy szkolenia etycznego i analizy zagadnień społecznych  Analiza zagadnień społecznych – sprawozdanie opisujące działalność firmy w określonej dziedzinie, będącej przedmiotem zainteresowania społecznego, jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy lub zaangażowanie w sprawie miejscowej społeczności.  Instytucjonalizacja etyki w firmie Johnson & Johnson Kredo firmy a) Uważamy że ponosimy odpowiedzialność wobec lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, matek, ojców b) Wyroby muszą się cechować wysoką jakością c) Musimy dążyć do obniżenia kosztów d) Ponosimy odpowiedzialność wobec naszych pracowników, szanować ich godność, dostrzegać zasługi e) Wynagrodzenie musi być sprawiedliwe f) Pomagać pracownikom i ich rodzinom g) Jednakowe szanse awansu, zatrudnienia, h) Sprawne kierownictwo i etyczne i) Ponosimy odpowiedzialność wobec społeczeństwa j) Dobrze wypełniać obowiązki obywatelskie k) utrzymywać w należytym porządku nieruchomości, chronić zasoby i środowisko naturalne l) przedsiębiorstwo musi przynosić zyski m) musimy eksperymentować nad nowymi pomysłami, prowadzić badania, programy innowacyjne, płacić za nasze błędy n) musimy kupować nowe urządzenia, budować nowe obiekty, wprowadzać nowe wyroby o) musimy tworzyć rezerwy na wypadek niepomyślnych czasów Relatywizm etyczny—koncepcja, według której nie można w racjonalny sposób rozstrzygać spraw dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości Relatywizm naiwny—koncepcja przyjmująca, że istoty ludzkie same dla siebie stanowią normy, według których osądzić ich poczynania Relatywizm kulturowy-- koncepcja, według której normalność jest względna w zależności od określonej kultury, społeczeństwa lub społeczności

Instytucjonalizacja etyki

Materiały

"Lalka" jako powieść o straconych złudzeniach 78. Dlaczego \"Lalkę\" B. Prusa można nazwać powieścią o straconych złudzeniach? Bolesław Prus był głęboko rozczarowany rzeczywistością w latach, w których żył. Społeczeństwo polskie nie posiadało klasy, czy choćby środowiska, które byłoby zdolne pokierować rozwojem narodu. Pisarz uważał, że społeczeństwo jemu współczesne nieuchronnie zmier...

Cechy epopei i komizm zwarty w "Panu Tadeuszu" Cechy epopei Epopeja to dłuższy utwór epicki, ukazujący losy narodu, w przełomowym jego momencie, ukazany na tle natury, która urasta do rangi osobnego bohatera. występuje akcja, narrator, dominująca forma podawcza: opowiadanie, dialog, opis obecność inwokacji (zwrot do Matki Boskiej, Litwy z prośbą o natchnienie) porównanie ...

Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku Dwudziestolecie międzywojenne W literaturze epoki rozbiorowej górowały cele patriotyczne przejęte z romantycznych ideałów służby narodowej. Młode pokolenie z okresu po I wojnie światowej wyrosło na dziełach romantyków, Wyspiańskiego. Było naznaczone tradycją, lecz usiłowało się od niej u...

Mity greckie i ich sens Mit o Dedalu i Ikarze. Dedal - ateński budowniczy, rzeźbiarz i mechanik; obciążony zbrodnią uszedł na Kretę. Dedal był wielkim wynalazcą, w związku z tym król Krety - Minos, nie chciał go wypuścić poza granice swego kraju. Dedal postanowił odlecieć wraz ze swoim synem Ikarem, przy użyciu skrzydeł własnej konstrukcji. Przd lotem Dedal ostrzegł...

Kompozycja pieśni Jana Kochanowskiego Kompozycja Najbardziej niezwykłe jest to, że Kochanowski ustala wzorzec, nie mając w zasadzie poprzedników w polskiej poezji. Prekursorstwo pisarza zaznacza się nie tylko w zakresie gatunku, ale także modelu wiersza – polskiego sylabowca. Wiersz sylabiczny – wiersz realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwa...

Poszukiwanie człowieczeństwa w lagrach i łagrach Czas wojny stał się od dawna zapowiadaną próbą człowieczeństwa; okresem bezprzykładnego okrucieństwa wobec bliźnich, zadawanego często z satysfakcją. W opowiadaniach Tadeusza Borowskiego człowieczeństwo to rzadkie przypadki szacunku dla współtowarzyszy niewoli, którym okazuje się często podziw za umiejętność przetrwania w fabryce śmierci. ...

Okoliczności powstania "Benioweskiego" OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU: krytyka twórczości Słowackiego intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy > odpowiedź: Balladyna Anhellim ośmieszanie utworów, które jeszcze się nie ukazały uczta u Januszkiewicza - improwizacja na cześć Mickiewicza - hołd ale nie poniżanie się - improwizacja Mickiewicza \"Wie...

Podział produktów Klasyfikacja produktów Produkty można systematyzować wykorzystując różne kryteria. Klasyfikacja ma duże znacze-nie praktyczne, ponieważ poszczególne grupy produktów wymagają stosowania odmiennych strategii marketingowych. Najbardziej ogólna klasyfikacja oparta na kryterium przeznaczenia wyróżnia: - produkty konsumpcyjne, zaspokajające potr...