Gospodarka wodna, bilans wodnyGOSPODARKA WODNA Eutrofizacja jezior – użyźnianie. Składniki ceny wody: 1. Jej pozyskanie – znalezienie i pobranie z rzeki, z jeziora, ze zbiorników sztucznych, z głębi, z lodowców. 2. Transport czyli przesyłanie 3. Uzdatnianie, oczyszczanie, utylizacja 4. Dystrybucja do użytkownika (użytkownicy: przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo) Wartość wody można rozpatrywać w trzech ujęciach 1. Użytkowa 2. Gospodarcza – woda przemysłowa, technologiczna, do transportu 3. Społeczna – wartość sanitarna, zdrowotna, kulturowa Ruchliwość wody – labilność Obieg wodny może być zaburzony na obszarach, na których brakuje wody powierzchniowej (na pustyni) BILANS WODNY Z + P = H + S + R Z – retencja początkowa – ilość wody zgromadzona na początku okresu bilansowania (październik) P – opady atmosferyczne – przypływ wody, który w postaci deszczu, gradu lub innego opadu spadł na dany obszar. W Polsce średnie roczne opady wynoszą 700 mm słupa wody) H – odpływ powierzchniowy – ilość wody, która odpłynęła z obszaru bilansowania (mierzymy w m3). Można mówić o prędkości lub o sumie odpływu S – parowanie R – retencja końcowa – ilość wody, która pozostała Bilans wodny można poprawić retencją czyli gromadzeniem wody. Ograniczanie bezprodukcyjnego odpływu wody do morza. Funkcje zbiorników retencyjnych: 1. Gromadzenie wody 2. Wodociągowa 3. Energetyczna 4. Transportowa 5. Rekreacyjna 6. Produkcja żywności Zasady gospodarki wodnej: 1. Kompleksowość – przy realizacji inwestycji wodnych trzeba brać pod uwagę maksymalną liczbę przyszłych użytkowników 2. Perspektywiczność – kiedy planujemy inwestycje wodne należy patrzeć w przyszłość (nawet o 20 lat). Dużą rolę odgrywają prognozy demograficzne. 3. Przestrzenność – bilansowanie wody może się odbywać tylko w układzie dorzecza. Musimy uwzględnić to, co jest naturalne, a nie jednostki administracyjne (dorzecza Wisły, Odry, Przymorza)

Gospodarka wodna, bilans wodny

Materiały

Buntownicy w utworach romantycznych Postacie buntowników i szaleńców w utworach romantycznych. Pierwsze pokolenie polskich romantyków dojrzewa w czasie gdy Polska traci niepo¬dle¬głość. Historyczne warunki w jakich rozwija się literatura romantyczna powodują, że jej głów¬nym elementem jest patriotyzm, bunt przeciw istniejącej rzeczywistości. Bunt ten wyrażony jes...

Kierowanie - pojęcie Kierowanie - to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. • planowanie - kierownicy z góry obmyślają cele i działanie oparte na metodzie, nie przeczuciu • organizowanie - kierownicy koordynują lu...

"Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość" - św.Paweł Temat: Czy zgadzasz się ze słowami św. Pawła: \"Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość\"? Wiara, nadzieja i miłość to trzy podstawowe wartości, najważniejsze uczucia. Przez życie idziemy zawsze z małym światełkiem w sercu, które z czasem coraz bardziej się powiększa i świeci coraz jaśniej –...

Świat wartości biblijnych w literaturze i sztuce Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok. Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie. Biblia – najstarsza księga świata – zawiera nie tylko dek...

"Dziady" cz. III A.Mickiewicza - Romantyzm Bunt wobec zaborcy Kilka lat później na emigracji powstaje III część \"Dziadów\", gdzie główny bohater Gustaw przemienia się w prologu w Konrada, co jednoznacznie określa świat wartości bohatera romantycznego. Jest to podobnie jak Wallenrod bojownik o wolność swego narodu. Poeta nie sięga już do czasów średniowiecznych, ale do lat dwudziesty...

Rola poety w "Konradzie Wallenrodzie" Rola poety. Ma wyraźny rodowód biblijny. W kulturze żydowskiej wykształca się życie narodowe, które pozwala im zachować własną tożsamość narodową. Poeta powinien być wieszczem, prorokiem który mocą ducha i słowem przewodzi ludowi. Ma zastąpić zniewolonej społeczności przywódców politycznych. Poezję narodową nazywa poeta \"wieścią gminną\" i \...

Treny Kochanowskiego dramatem filozofa Dlaczego mówimy, że treny to nie tylko dramat cztowieka, lecz także artysty - filozofa? Twierdzenie takiejest słuszne, gdyż treny są nie tylko wyrazemojcowskiego bólu, są także traktatem filozoficznym. Najdziwniejsze i zaskakujące staje się to, że poeta, który dotąd w Pieśniach i we fraszkach głosił pochwałę życia, pochwałę człowiekajako istoty...

Co to jest bilans? BILANS Majątek przedsiębiorstwa to ogół środków posiadanych przez przedsiębiorstwo. Występuje w różnych postaciach dlatego jego grupowanie powinno odbywać się wg zbliżonego charakteru. Podstawowym kryterium grupowania składników majątku jest jego płynność – łatwość zamiany na gotówkę. Wg tego kryterium majątek dzieli się na: - Majątek ...