Geneza i przyczyna napisania "Niemców"Geneza geneza - przyczyna napisania dzieła literackiego Leon Kruczkowski długo zastanawiał się nad problemem tak zwanego porządnego Niemca. Kto nim był według autora dramatu? W utworze najważniejszym problemem jest zagadnienie moralne. Według pisarza odpowiedzialność za tragizm II Wojny Światowej ponoszą wszyscu Niemcy. Wyjątek stanowi grupa, która czynnie przeciwstawiała się zbrojnej polityce Hitlera. Czy postać prof. Sonnenbrucha jest kontrowersyjna? konfronizm - postawa moralna polegająca na dostosowaniu się za każdą cenę do warunków ideologicznych aktualnych w tym czasie kontrowersja - zbieżność zdań postać kontrowersyjna - osoba budząca u czytelnika rozbieżne opinie Profesor Sonnenbruch jest postacią jednoznaczną - niemoralną. Stworzył własny, wymyślony przez siebie świat, w którym się zamknął i odizolował od rzeczywistości. Sam siebie uważał za uczciwego Niemca, który nie ponosił odpowiedzialności za to, co robili hitlerowcy w jego ojczyźnie i w krajach okupowanych przez nich. Będąc tchórzem i człowiekiem nie umiejącym przeciwstawić się władzy Hitlera denerwuje się i stanowczo zaprzecza, gdy Joachim Peters wspomina, że odkrycia profesora są wykorzystywane do eksperymentów na więźniach obozów koncentracyjnych. Profesor oszukiwał samego siebie w rzeczy był konfornistą. Wychował syna na zbrodniarza wojennego. Postawa uczonego jest godna moralnego potępienia. To również Niemcy tacy jak on ponoszą winę za tragedię II Wojny Światowej. Dlaczego zaskakuje nas postać Ruth? Lubię mocno żyć Postać Ruth jest osobą bardzo zagadkową. Lubiła mocno żyć i postępowała zawsze według tego, co podpowiadało jej serce. Była wrażliwa i zdolna do współczucia innym. Balansowała zawsze na krawędzi życia i śmierci. Nie bała się zaryzykować własnego życia dla dobra Joachima Petersa, choć była świadoma, że może ją spotkać śmierć. Przemówienie oskarżycielskie przeciwko Willemu Sonnenbruchowi Wysoki Sądzie, oskarżam Willego Sonnenbrucha o ludobójstwo. Uważam, że popełnił on wiele czynów niegodnych nawet zwierzęcia. To jak oskarżony był wychowywany i jakich idei go nauczano, nie odgrywa tu ważnej roli. Tylko on jest odpowiedzialny za swoje czyny. Miał pawo wyboru. Będąc człowiekiem, powinien odróżnić dobro od zła. Jako oficer SS mordował i oszukiwał ludzi w bestialski sposób. Przez kłamstwo wykorzystywał i upokarzał wielu uczciwych ludzi. Na tyle był wierny Hitlerowi, że w idee faszyzmu potrafił mordować i nie liczyć się z innymi. Według mnie Willy Sonnenbruchpowinien ponieść karę śmierci przez powieszenie, gdzyż tylko w ten sposób można powstrzymać go przed czynieniem zła.

Geneza i przyczyna napisania "Niemców"

Materiały

Płynno¶c finansowa - pojęcie, problemy PROBLEMY PŁYNNO¦CI FINANSOWEJ POJĘCIE PŁYNNO¦CI • PŁYNNO¦Ć JAKO POZYTYWNY STAN ¦RODKÓW PIENIĘŻNYCH • PŁYNNO¦Ć W ROZUMIENIU WŁA¦CIWO¦CI SKŁADNIKÓW MAJˇTKU DO POWROTNEJ PRZEMIANY W PIENIˇDZ • PŁYNNO¦Ć JAKO STOSUNEK POKRYCIA ZOBOWIˇZAŃ SKŁADNIKAMI MAJˇTKU • PŁYNNO¦Ć JAKO MOŻLIWO¦Ć POKRYCIA W KAZDYM MOMENCIE ZOBOWIˇZ...

Psychologia emocji Psychologia emocji. Psychologia emocji jest zwi±zana z teori± osobowo¶ci, jest pewn±, specyficzn± teori± zachowania. Emocja - z łac. E czyli z i overe czyli poruszać się, tzn. ruszać się z wewn±trz jest to jakby zmiana wywodz±ca się z wnętrza człowieka. Overe znaczyło pierwotnie przenoszenie się z jednego miejsca na drugie, czyli wskazy...

Definicje historyczne - opis Definicje historyczny – kład± one nacisk na czynniki tradycji jako mechanizm przekazywania dziedzictwa kulturowego; dla okre¶lenia kultury używaj± takich okre¶leń jak: dziedzictwo, tradycja, dorobek. Kulturę definiuje się tutaj jako charakterystyczny dla człowieka rodzaj przekazu minionego do¶wiadczenia przyszłym pokoleniom. Minione do¶wia...

Wiersze Tadeusza Różewicza - interpretacja TADEUSZ RÓŻEWICZ -poeta moralista, najbardziej przeraża go brutalne zobojętnienie na losy innych ludzi. „Ocalony” Przedstawia do¶wiadczenia i ¶wiadomo¶ć tej czę¶ci pokolenia spełnionej Apokalipsy, której udało się przeżyć wojnę. Podm. lir. „ocalał prowadzony na rzeĽ. Był przeznaczony na ¶mierć. To zmieniło jego ¶wiatopo...

Bóstwa doli i spraw ludzkich w mitologii ========BOSTWA DOLI I SPRAW LUDZKICH============================================================= Plutos-bozek bogactwa --------HYMEN------------------------------------------------------------------------------------ Hymen-uratowal kilka atenskich panien mlodych z rak korsarzy,zostal po smierci bozkiem zaslubin --------HYPNOS-------------...

Nawi±zania do mitologii we współczesnej Polsce Jak± funkcję pełni± nawi±zania do mitologii we współczesnej Polsce? - interpretacja wierszy z nawi±zaniem do mitów. Symbolika mitologiczna służy różnym poetom w różnych formach wypowiedzi poetyckiej. Ł±czy się to z cał± pewno¶ci± z faktem, iż symbolika mitologiczna jest ważnym składnikiem systemu wyobrażeń całej cywilizacji ¶ródziemnomo...

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. My¶l±c o przyszłej, niepodległej Polsce szuka się warstwy społecznej, która mogłaby obj±ć władzę i sprawować rz±dy. Dlatego też tworzy się coraz więcej utworów, gdzie jest...

Ogólna charakterystyka XX-lecia międzywojennego 20 lecie międzywojenne to okres między pierwsz± i drug± ¶wiatow± - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna ¶wiatowa doprowadziła do zmiany układu sił w¶ród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w ¶wiecie, natomiast Stany Zjednoczone ugrun...