Geneza i przyczyna napisania "Niemców"Geneza geneza - przyczyna napisania dzieła literackiego Leon Kruczkowski długo zastanawiał się nad problemem tak zwanego porządnego Niemca. Kto nim był według autora dramatu? W utworze najważniejszym problemem jest zagadnienie moralne. Według pisarza odpowiedzialność za tragizm II Wojny Światowej ponoszą wszyscu Niemcy. Wyjątek stanowi grupa, która czynnie przeciwstawiała się zbrojnej polityce Hitlera. Czy postać prof. Sonnenbrucha jest kontrowersyjna? konfronizm - postawa moralna polegająca na dostosowaniu się za każdą cenę do warunków ideologicznych aktualnych w tym czasie kontrowersja - zbieżność zdań postać kontrowersyjna - osoba budząca u czytelnika rozbieżne opinie Profesor Sonnenbruch jest postacią jednoznaczną - niemoralną. Stworzył własny, wymyślony przez siebie świat, w którym się zamknął i odizolował od rzeczywistości. Sam siebie uważał za uczciwego Niemca, który nie ponosił odpowiedzialności za to, co robili hitlerowcy w jego ojczyźnie i w krajach okupowanych przez nich. Będąc tchórzem i człowiekiem nie umiejącym przeciwstawić się władzy Hitlera denerwuje się i stanowczo zaprzecza, gdy Joachim Peters wspomina, że odkrycia profesora są wykorzystywane do eksperymentów na więźniach obozów koncentracyjnych. Profesor oszukiwał samego siebie w rzeczy był konfornistą. Wychował syna na zbrodniarza wojennego. Postawa uczonego jest godna moralnego potępienia. To również Niemcy tacy jak on ponoszą winę za tragedię II Wojny Światowej. Dlaczego zaskakuje nas postać Ruth? Lubię mocno żyć Postać Ruth jest osobą bardzo zagadkową. Lubiła mocno żyć i postępowała zawsze według tego, co podpowiadało jej serce. Była wrażliwa i zdolna do współczucia innym. Balansowała zawsze na krawędzi życia i śmierci. Nie bała się zaryzykować własnego życia dla dobra Joachima Petersa, choć była świadoma, że może ją spotkać śmierć. Przemówienie oskarżycielskie przeciwko Willemu Sonnenbruchowi Wysoki Sądzie, oskarżam Willego Sonnenbrucha o ludobójstwo. Uważam, że popełnił on wiele czynów niegodnych nawet zwierzęcia. To jak oskarżony był wychowywany i jakich idei go nauczano, nie odgrywa tu ważnej roli. Tylko on jest odpowiedzialny za swoje czyny. Miał pawo wyboru. Będąc człowiekiem, powinien odróżnić dobro od zła. Jako oficer SS mordował i oszukiwał ludzi w bestialski sposób. Przez kłamstwo wykorzystywał i upokarzał wielu uczciwych ludzi. Na tyle był wierny Hitlerowi, że w idee faszyzmu potrafił mordować i nie liczyć się z innymi. Według mnie Willy Sonnenbruchpowinien ponieść karę śmierci przez powieszenie, gdzyż tylko w ten sposób można powstrzymać go przed czynieniem zła.

Geneza i przyczyna napisania "Niemców"

Materiały

Narodziny tragedii i komedii Ariona - 7- 6 w.p.n.e. półlegendarny grecki poeta i lutnista z Lesbos, domniemany twórca dytyrambu ( pie¶ń pisana w intencji pochwalnej, gatunek uprawiany w starożytnej Grecji, wyłoniła się z niego tragedia i komedia), jako gatunku literackiego Tespis - w 534 r. p.n.e. uzupełnił pie¶ni chóru o postać aktora prowadz±cego dialog z przewodnikie...

"Lord Jim" - sylwetka tytułowego bohatera Sylwetka tytułowego bohatera Charakterystyka tytułowego bohatera oraz przedstawienie jego losów i tajników psychiki zostały rozdzielone w powie¶ci na dwa głosy. Jeden z nich należy do Marlowa, Anglika, kapitana, ¶wiadka podczas procesu, za¶ drugi jest głosem samego Jima. Marlow – bohater i narrator – wiele wie o pochodzeniu, wy...

Definicja hamartii hamartia: Wina tragiczna, błędne rozpoznanie i fałszywa ocena własnej sytuacji przez bohatera tragedii, który nie¶wiadom istotnego sensu okoliczno¶ci, w jakich się znalazł, popełnia czyny prowadz±ce do dalszego zawikłania jego losu i do katastrofy. Przykładem hamartii w literaturze może być bohater mitów tebańskich - Edyp. Przeznaczenie sp...

Obraz społeczeństwa polskiego w "Weselu" Obraz społeczeństwa polskiego Dramat Stanisława Wyspiańskiego jest jedn± z najbardziej znacz±cych wypowiedzi literackich na temat społeczeństwa polskiego. Spotkanie z okazji ¶lubu poety L. Rydla z prost± wiejsk± dziewczyn± gromadzi przedstawicieli dwu ¶wiatów reprezentowanych przez młodych małżonków. Chatę w podkrakowskich Bronowicach wype...

Co to jest pie¶ń? pie¶ń Już w starożytno¶ci, w twórczo¶ci rzymskiego poety Horacego, nazwa “oda” oznaczała inny nieco typ liryki, okre¶lany także jako “carmen” - pie¶ń. Zatem ody Horacego to tyle co pie¶ni. Tak wła¶nie je traktuje polski kontynuator tej formy, Kochanowski. Pie¶ń jest tradycyjn± form± liryczn±, która już od swych pocz±tkó...

Prowidencjalizm - wyja¶nienie pojęcia Prowidencjalizm - przekonanie , iż historia jest wył±cznie wynikiem wyroków boskich , a nie sfer± ludzkiego działania . Bez względu na poczynania człowieka , na jego plany i precyzję ich wykonania - finał danego wydarzenia musi być zgodny z wol± Boga . Pogl±d taki prezentuje w “Nie-Boskiej komedii” Zygmunt Krasiński . Ukaz...

Mimesis czy kreacjonizm ? Porównanie. Mimesis - inaczej naturalny, na¶ladowanie; Kategoria pochodz±ca z założeń estetyki starożytnej, oznacza na¶ladowanie rzeczywisto¶ci w sztuce, czyli wymóg, aby dzieło sztuki było odwzorowaniem rzeczywisto¶ci, by wydarzenia mogły się sprawdzić. Je¶li twórca chciał być doskonałym musiał na¶ladować naturę. St±d wszystkie pr±dy literackie, które post...

Geneza, tło historyczne, ramy czasowe w "Panu Tadeuszu" 2. „ Pan Tadeusz ” - geneza w ¶wietle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe. GENEZA W ¦WIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego Powstanie listopadowe zakończyło się klęsk± Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona au...