Futuryzm - główne założenia programoweTemat: Futuryzm - główne założenia programowe. We Włoszech i w Rosji rozwinął się kierunek zwany futuryzmem. Pierwszy manifest futurystyczny ogłosił poeta włoski Filippo Tomausa Marinetti w 1909 r. Futuryści nie szukali poprzedników, odcinali się od przeszłości i uważali się za awangardę nowych czasów. Byli zafascynowani nowoczesną cywilizacją urbanistyczno - techniczną i dążyli do oddania jej dynamiki przez radykalne przekształcenie poetyckiego języka. Zwalczając tradycję gotowi bylli wyrzec się całego jej dorobku kulturalnego i zaczynać wszystko od nowa, stąd rodziło się ich zainteresowanie dla sztuki ludów pierwotnych. Nie zważając na to, że wielbiona przez nich cywilizacja techniczna jest też produktem wielowiekowego wysiłku myśli ludzkiej, łączyli jej kult z kultem prymitywu. W sztuce ich jeszcze silniej niż u ekspresjonistów dochodził do głosu czynnik irracjonalny i żywiołowa spontaniczność. Futuryzm nie był ruchem jednolitym. Pojawił się niemal równocześnie w dwu krajach tak różnych jak Włochy i Rosja. Marinetti w swoim manifeście głosił : "Pragniemy opiewać miłość, niebezpieczeństwo, energię i zuchwałość. Istotnymi pierwiastkami naszej poezji będą odwaga i bunt". Pogarda futurystów włoskich dla dziedzictwa kulturalnego przeszłości tłumaczyła się w dużej mierze szczególną rolą, jaką odgrywało ono we Włoszech, stanowiących jedno, wielkie muzeum sztuki, gospodarczo natomiast w owym czasie słabych, nie uprzemysłowionych i ustępujących w rozwoju innym krajom zachodniej Europy. Stąd brał się także naiwny kult techniki. Futuryści rosyjscy z młodzieńczą gwałtownością przeciwstawiali się klimatowi poetyckiemu poprzedniej epoki. Najwybitniejszym z nich był Włodzimierz Majakowski. Podobnie sprzyjające podłoże w kraju zacofanym, jakim była carska Rosja, miał tu kult techniki i nowoczesnej cywilizacji, ale nadzieje młodych poetów rosyjskich związane były z nadciągającą rewolucją, sympatie ich budziła sprawa ludu, rzeź wojenna wywoływała ich zgodny protest. Najbliższy tym hasłom był Chlebnikow. Założenia programowe polskiego futuryzmu : 1) Futuryzm był bezkompromisową i nieustającą walką z dziedzictwem przeszłości. Przeszłość i tradycję uważał za hamulce społecznego i artystycznego rozwoju 2) Futuryści byli zafascynowani bogactwem i zmiennością form materialnych, materią żywą, technicznymi wytworami cywilizacji 3) Proponowali agresywność i kult przemocy jako sprawdzian duchowych i biologicznych możliwości człowieka. 4) Uznawali oryginalność i wyjątkowość za jedyne kryterium wartości sztuki. 5) Podstawową zasadą poetyki futurystycznej była zasada "słów na wolności", czyli posługiwanie się słownictwem wolnym od jakichkolwiek rygorów składniowych, ortograficznych, słowotwórczych, fleksycjnych. Bardzo chętnie posługiwali się neologizmami i gwarą ludową. 6) Zerwali z wszystkimi zasadami gramatycznymi, ortograficznymi i interpunkcyjnymi 7) Wprowadzili nową formę typograficzną utworu.

Futuryzm - główne założenia programowe

Materiały

Motyw czarnoleski w późniejszej poezji 1. Juliusz Słowacki - \"Beniowski\" : I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał, on by to zrozumiał Słowacki o polskości swojej poezji więc powołuje się na autorytet wśród poetów wcześniejszych epok, by dowieść pokrewieństwa swojego rymu z królewskim rymem Kochanowskiego. Takie traktowanie poezji było rodzajem współzawodnictwa między ...

Co to jest cywilizacja - szczegółowy opis Zanim poddamy analizie słowo cywilizacja zwróćmy uwagę, że historia tego słowa przebiegała prawie zupełnie paralelnie do historii słowa kultura. I ono oznaczało najpierw proces doskonalenia się jednostki, z nieco silniejszym być może nieco akcentem na umiejętność ludzkiego obcowania. Kant na przykład wprowadził takie oto rozróżnienie: „ Lu...

Krytycyzm w Panu Tadeuszu Elementy krytycyzmu w \"Panu Tadeuszu\" (np. Postać Maćka Dobrzyńskiego). Krytykę wyraża Maciek nad Maćkami: \" A głupi wy! Na kim się mleło, na was skrupi. To póki o wskrzeszeniu Polski była rada, O dobru pospolitym, głupi u was zwada? Nie można było, głupi, ani się rozmówić, Głupi, ani porządku, ani postanowić Wodza nad wami...

Wpływ człowieka na klimat Człowiek ma wybitne, fizjologiczne i psychiczne zdolności adaptacyjne, gdy chodzi o klimat, chociaż organizm ludzki musi utrzymywać temperaturę wewnętrzną w granicach ok. 36-37oC. Z wyjątkiem obszarów trwale pokrytych śniegiem i najwyższych szczytów górskich człowiek żyje wszędzie. Siedziby ludzkie spotykamy nawet na wysokości 5000m., gdzie ciśn...

Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazy Pierwszą fazą jest przygotowanie transakcji handlu zagranicznego. Do podstawowych czynności w tym okresie zalicza się: - zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą - badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze marketingowym) - przyg...

Lord Jim jako postać tragiczna Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną. Plan pracy: 1.Wyjaśnienie pojęć takich jak : a)tragizm b)konflikt tragiczny c)postać tragiczna 2.Odwołanie się do tragedii antycznej Sofoklesa. a)Kreon dokonuje wyboru między państwem a rodziną b)Antygona musi dokonać wyboru między miłością do brata a zakazem króla 3. „Lord JimR...

Problemy etyki biznesu SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY ETYKI BIZNESU ETOS BIZNESU I JEGO SKŁADNIKI. Pojęcie etyki biznesu jest, jak stwier¬dziliśmy, niezwykle szerokie i \"pojemne\". Dotyczy różnych grup biznesu, różnych dziedzin i form jego działania. Toteż rozpada się ona na szereg oddzielnych \"sub¬dyscyplin\"-\"subetyk\", co znajduje wyraz także w odrębnych kode...

Leasing - definicja, rodzaje, Leasing jest to forma najmu, dzierżawy, wypożyczenia pozwalająca na użytkowanie określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Leasing finansuje działalność, jest alternatywnym środkiem kredytowym. Rodzaje leasingu: • Leasing bezpośredni, kiedy leasingodawca jest producentem danego urządzenia • Leasing pośredni, kiedy jest ...