Funkcja geografii ekonomicznejGEO – ziemia GRAFIA –opisywanie. GEOGRAFIA opis ziemi. W starożytności I funkcja geografii – funkcja opisowa (mogła być obarczona wieloma błędami) trwała bardzo długo, bo aż do XV wieku i związana była z wielkimi odkryciami. XV i XVI wiek wielkie odkrycia geograficzne: K.Kolumb – miał znaleźć drogę do Indii, F.Magellan – I podróż dookoła świata, Vasco d Gama – opłynął Afrykę i dotarł do Indii, Marco Polo – wędrował przez kontynent Euro –Azji i dotarł do Chin. Głównym celem tych wypraw było: - zdobycie nowych rynków, - praktyczną korzyścią były przyprawy, korzenie, - funkcja poznawcza - funkcja opisowa, - nawracanie na chrześcijaństwo. Konsekwencją było niewolnictwo i kolonializm – zjawisko niekorzystne. W latach 50 Afryka była skolonizowana. Również Wielka Brytania, Hiszpania korzystały w dużej mierze z kolonii. Obecnie nie ma już kolonii, ale istnieją terytoria zależne i dominia. Neokolonializm – uzależnienie w kategoriach ekonomicznych, militarnych, politycznych. Nie jest to kraj niesamodzielny, ale uzależniony od innych np. Meksyk – ma ropę naftową, z której korzystają Amerykanie, w Brazylii rudy żelaza, z których również USA korzysta. Połowa XIX wieku po wojnach napoleońskich następują przemiany gospodarcze, Wiosna Ludów . Powstają nowe nurty filozoficzne, które zaczęły oddziaływać na nauki. Filozofia spotęgowała rozwój nowych dziedzin np. geografia ekonomiczna – zastanawiano się nad rolą środowiska w rozwoju gospodarczym. Pojawiły się nurty: 1. determinizm geograficzny – całkowite uzależnienie człowieka od gospodarki. 2. Nihilizm geograficzny – odrzucał środowisko ( skrajnie odmienny od determinizmu). 3. Posybilizm – wykorzystał elementy determinizmu i nihilizmu. Środowisko odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa, a człowiek jako istota rozumna może to środowisko przekształcać, zmieniać, ingerować w celu poprawy jakości życia, lepszego gospodarowania. Istnieje duże niebezpieczeństwo –wielu ludzi nierozumnych ingerowało w środowisko , przekraczając pewne granice w ingerowanie w środowisko naturalne, przez co środowisko traci swoją wartość. Wiek XX dał inne spojrzenie na środowisko. Realizowano zasady posybilizmu. Człowiek eksploatował środowisko, zaczyna brakować pewnych surowców ( nie ma pojęcia „dobra wolne” tak charakterystycznego dla klasycznej ekonomii np. woda nie może być dobrem wolnym, bo jest brudna i należy ją oczyszczać). Słynny raport Utanta z 1969r. - Sekretarza Generalnego ONZ – „Człowiek a środowisko” uświadomił powagę problemu w zakresie ochrony środowiska. Powstają organizacje zajmujące się tym problemem np. Klub Rzymski. Eko-rozwój rozwój zrównoważony, przy nie zaniechaniu rozwoju gospodarczego i społecznego należy pamiętać, aby zabezpieczyć byt przyszłych pokoleń. Krakowski uczony prof. Getel twórca nauk sozologia – ochrona środowiska. Nowe nauki: Ekologia – nauka o warunkach rozwoju środowiska. Sozologia + Ekologia Obecnie geografia ekonomiczna jest nauką ściśle praktyczną i posiada dwie funkcje; 1. funkcja diagnostyczna, 2. funkcja optymalizacyjna. Funkcja diagnostyczna – wykorzystuje geografię do określenia niezbędnych dla lokalizacji inwestycji warunków środowiska. Postawienie diagnozy rozwoju środowiska. Dotyczy inwestycji nie tylko o charakterze gospodarczym, ale także o charakterze urbanistycznym i komunikacyjnym. Funkcja optymalizacyjna – w okresie gospodarki rynkowej, zysk, konkurencja, minimalizacja strat w środowisku w zgodzie z zasadami sozologii. Funkcja praktyczna nie wyłączając f.opisowej. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej w Polsce; 1. regionalny, 2. ekologiczny, 3. przestrzenny.

Funkcja geografii ekonomicznej

Materiały

Charakterystyka stresu a) zmiany biologiczne – podwyższenie ogólnego poziomu aktywacji organizmu, wzrost pobudzenia. Związane to jest z czynnością układu siatkowatego pnia mózgu i innych struktur podkorowych, należących do tzw. emocyjnej części układu nerwowego mają dwojaki charakter: - zmiany o charakterze ośrodkowym: wzrost aktywacji kory mózgowej - zmiany t...

Pojęcie ruchliwości społecznej, rodzaje ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji – zmieniać pozycję mogą jednostki i grupy społeczne ruchliwość pionowa – (wertykalna) – to zmiana pozycji w układzie hierarchicznym, wyrażająca się ruchem w gorę w ...

Świat roślinny Afryki Świat roślinny Afryka leży w obrębie 3 państw roślinnych: wokółbiegunowego pn. (Holarctis) — pn. część Afryki, tropikalnego Starego Świata (Paleotropis) i przylądkowego (Capensis, najmniejszego państwa roślinnego świata) — pd. cypel Afryki. W obszarze śródziemnomor. (pn. wybrzeża Afryki i góry Atlas) rosną wiecznie zielone twardo...

Demografia - wyjaśnienie pojęcia Demografia –nauka zajmująca się problemami ludnościowymi związanymi ze strukturą wieku, ilością ludzi na świecie. Gwałtowne przyspieszenie przyrostu ludzi na świecie nastąpiło po rewolucji przemysłowej. Początek XX w. –1,6 mld ludzi, po II wojnie światowej nastąpiła eksplozja demograficzna. W XX wieku nastąpił 37 – krotny...

Interpretacja tytułu "Mała apokalipsa" Konwickiego A. Apokalipsa miasta: - poczucie niepewności mieszkańców - nieznajomość dokładnej daty, chaos myślowy, - brudne, ciemne ulice, - rozsypujące się budynki, infrastruktura miejska, - całkowita dezorganizacja życia miasta - komunikacji, handlu (żałosne zaopatrzenie), gastronomii, ... - nonsensy gospodarcze - reglamentacja wszystkiego,...

Charakterystyka "Wojny Chocimskiej" Potockiego WOJNA CHOCIMSKA (Wacław Potocki) \"Wojnę chocimską\" autor ukończył w 1670 roku. Po temat sięgnął Potocki do roku 1621, kiedy to wojsko polskie pod wodzą Karola Chodkiewicza w ciągu pięciu tygodni mężnie opierało się dużo liczniejszej armii tureckiej i mimo śmierci wodza zmusiło Turków do wycofania się z Polski. Tę bohaterską obronę Choc...

Klauzula najwyższego uprzywilejowania - wyjaśnienie KLAUZULA NAJWYZSZEGO UPRZYWILEJOWANIA – umowne zobowiązanie państwa do przyznania drugiemu państwu wszelkich ulg i ułatwień, nie mniejszych niż zostały przyznane lub będą przyznana w czasie trwania umowy państwu trzeciemu tzn każda układająca się strona na terytorium drugiej strony nie będzie gorzej traktowana niż jakikolwiek, najbardzi...

Zmiana gospodarki po 1989r - etapy Etapy zmian gospodarki W latach 90-tych wyróżnić można trzy etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego : I. Etap pierwszy – od początku 1990 do połowy 1991r. W powyższym okresie w obrotach międzynarodowych liberalizacji uległo ok. 90% wymienianych towarów. Miała miejsce głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego wewnętrznej wym...