Funkcja geografii ekonomicznejGEO – ziemia GRAFIA –opisywanie. GEOGRAFIA opis ziemi. W starożytności I funkcja geografii – funkcja opisowa (mogła być obarczona wieloma błędami) trwała bardzo długo, bo aż do XV wieku i związana była z wielkimi odkryciami. XV i XVI wiek wielkie odkrycia geograficzne: K.Kolumb – miał znaleźć drogę do Indii, F.Magellan – I podróż dookoła świata, Vasco d Gama – opłynął Afrykę i dotarł do Indii, Marco Polo – wędrował przez kontynent Euro –Azji i dotarł do Chin. Głównym celem tych wypraw było: - zdobycie nowych rynków, - praktyczną korzyścią były przyprawy, korzenie, - funkcja poznawcza - funkcja opisowa, - nawracanie na chrześcijaństwo. Konsekwencją było niewolnictwo i kolonializm – zjawisko niekorzystne. W latach 50 Afryka była skolonizowana. Również Wielka Brytania, Hiszpania korzystały w dużej mierze z kolonii. Obecnie nie ma już kolonii, ale istnieją terytoria zależne i dominia. Neokolonializm – uzależnienie w kategoriach ekonomicznych, militarnych, politycznych. Nie jest to kraj niesamodzielny, ale uzależniony od innych np. Meksyk – ma ropę naftową, z której korzystają Amerykanie, w Brazylii rudy żelaza, z których również USA korzysta. Połowa XIX wieku po wojnach napoleońskich następują przemiany gospodarcze, Wiosna Ludów . Powstają nowe nurty filozoficzne, które zaczęły oddziaływać na nauki. Filozofia spotęgowała rozwój nowych dziedzin np. geografia ekonomiczna – zastanawiano się nad rolą środowiska w rozwoju gospodarczym. Pojawiły się nurty: 1. determinizm geograficzny – całkowite uzależnienie człowieka od gospodarki. 2. Nihilizm geograficzny – odrzucał środowisko ( skrajnie odmienny od determinizmu). 3. Posybilizm – wykorzystał elementy determinizmu i nihilizmu. Środowisko odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa, a człowiek jako istota rozumna może to środowisko przekształcać, zmieniać, ingerować w celu poprawy jakości życia, lepszego gospodarowania. Istnieje duże niebezpieczeństwo –wielu ludzi nierozumnych ingerowało w środowisko , przekraczając pewne granice w ingerowanie w środowisko naturalne, przez co środowisko traci swoją wartość. Wiek XX dał inne spojrzenie na środowisko. Realizowano zasady posybilizmu. Człowiek eksploatował środowisko, zaczyna brakować pewnych surowców ( nie ma pojęcia „dobra wolne” tak charakterystycznego dla klasycznej ekonomii np. woda nie może być dobrem wolnym, bo jest brudna i należy ją oczyszczać). Słynny raport Utanta z 1969r. - Sekretarza Generalnego ONZ – „Człowiek a środowisko” uświadomił powagę problemu w zakresie ochrony środowiska. Powstają organizacje zajmujące się tym problemem np. Klub Rzymski. Eko-rozwój rozwój zrównoważony, przy nie zaniechaniu rozwoju gospodarczego i społecznego należy pamiętać, aby zabezpieczyć byt przyszłych pokoleń. Krakowski uczony prof. Getel twórca nauk sozologia – ochrona środowiska. Nowe nauki: Ekologia – nauka o warunkach rozwoju środowiska. Sozologia + Ekologia Obecnie geografia ekonomiczna jest nauką ściśle praktyczną i posiada dwie funkcje; 1. funkcja diagnostyczna, 2. funkcja optymalizacyjna. Funkcja diagnostyczna – wykorzystuje geografię do określenia niezbędnych dla lokalizacji inwestycji warunków środowiska. Postawienie diagnozy rozwoju środowiska. Dotyczy inwestycji nie tylko o charakterze gospodarczym, ale także o charakterze urbanistycznym i komunikacyjnym. Funkcja optymalizacyjna – w okresie gospodarki rynkowej, zysk, konkurencja, minimalizacja strat w środowisku w zgodzie z zasadami sozologii. Funkcja praktyczna nie wyłączając f.opisowej. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej w Polsce; 1. regionalny, 2. ekologiczny, 3. przestrzenny.

Funkcja geografii ekonomicznej

Materiały

"Kordian" jako dramat romantyczny 13. “Kordian” jako dramat romantyczny. Kordian J.Słowackiego spełnia następujące cechy gatunku : - synkretyzm - pomieszanie rodzajów literackich. Oczywiście, jest to przede wszystkim dramat, lecz zawiera partie liryczne (list do Laury, monolog na Mont Blanc) i epickie (opowiadania Grzegorza). • Zerwanie z regułą trzech ...

III pieśń chóru z "Odprawy posłów greckich" Naśladownictwo poezji greckiej w III pieśni chóru z “Odprawy…\" Kochanowski stosując stylizację w obrębie formy wewnętrznej budując “Odprawę…\" w postaci tragedii greckiej, dokonał osobliwego eksperymentu nad jej formą zewnętrzną językowo - wierszową. W epizodach mianowicie i w pieśni , chóru “0 białoskrzydła mo...

Kosmogonia biblijna Kosmogonia biblijna Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności. Kolejne trzy zwrotki mówią o stworzeniu n...

Kochanowski o ojczyźnie w swoich utworach Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybitnego człowieka epoki Odrodzenia: - wśród fraszek możemy odnaleźć fraszkę \"Na sokalskie mogiły\", w której tekst wygłaszany jest przez duchy bohaterów, walka o ojczyznę powinna być obowiązkiem ...

Poeci starszego pokolenia POEZJA POECI STARSZEJ GENERACJI LEOPOLD STAFF „Pierwsza przechadzka” Przedst. Okupacyjną rzeczywistość i nadzieję, że wojna się skończy już niedługo. W każdej zwrotce występuje antyteza (rzeczywistość- nadzieja). Jest formą monologu (podm. Lir przemawia do osoby o której się dość dużo dowiadujemy). Poeta odczuwa klęski i próbuje ...

Charakter Antygony Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa. Autor, pisząc swój utwór, słusznie wybrał i opisał tylko część Mitu Tebańskiego - skupił się wyłącznie na tragedii jaką spotkała Antygonę i jej późniejszych skutkach. Główna bohaterka była postacią nadzwyczaj tragiczną, gdyż wywodziła się z rodu Labdakidów - dynastii, na którą spadła wielka kląt...

"Makbet" - utwór o winie człowieka Temat: Makbet jako utwór omawiający winę człowieka i jego ciemne namiętności. William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała wybitną rolę w kształtowaniu się nowożytnego teatru europejskiego. Sztuki Williama Szekspira początkowo entuzjastycznie przyjmowane przez współ...

Znaczenie wolności szlacheckiej - barok istota wolności szlacheckiej - antynomiczność: od zabezpieczenia przed gwałtem do prawa zadawania gwałtu -liberum veto, zajazdy (zbrojne napady) itp. - odwaga jako brawura i ryzykanctwo - rozrzutność, lekceważenie dóbr - opozycyjność - skłonność do pieniactwa powodowanego chęcią zysku materialnego i szeroki gest - rozrzutność, pewność siebi...