Formy zabezpieczające przed ryzykiem kursowymTradycyjnymi formami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym są: • Transakcje terminowe (forward), • Operacje swap, • Opcje walutowe, • Operacje futures. Operacje swap w najprostszej wersji polegają na równoczesnym zawarciu transakcji terminowej i kasowej (transakcja wykonywana natychmiast) w identycznej walucie i sumie. Operacje swap mogą występować w różnych wariantach. Transakcje terminowe polegają na zawarciu z bankiem umowy o zakup lub sprzedaż określonej w umowie ilości dewiz w określonym w przyszłości terminie po kursie ustalonym w dniu zawierania umowy. Transakcja ta daje klientowi pełną ochronę przed niekorzystnym dla niego ruchem kursu w przyszłości, ale również nie pozwala na zrealizowanie dodatkowych korzyści, w wypadku korzystnej dla niego zmiany kursu. Możliwość taką stwarzają jedynie opcje walutowe. W odróżnieniu od kontraktu terminowego, od którego odstąpienie po zawarciu umowy nie jest możliwe, opcja walutowa w zamian za płaconą bankowi premię daje jej nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży bankowi określonej w umowie kwoty dewiz w terminie określonym przez bank po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji. Kurs ustalany przez bank zarówno dla kontraktów terminowych jak i opcji walutowych jest uzależniony od odległości terminu realizacji dostawy walut od dnia zawierania transakcji jak też różnic w oprocentowaniu depozytów na rynku polskim i rynku kraju pochodzenia kupowanej lub sprzedawanej waluty. Operacje futures są zawierane na specjalnych giełdach w drodze otwartego przetargu. Biorą w nich udział członkowie danej giełdy, którzy wykonują zlecenia swoich klientów krajowych i zagranicznych. Przedmiotem transakcji futures są kontrakty o standardowej wielkości i w określonej walucie; operacje można więc przeprowadzać tylko kwotą standardowego kontraktu lub jego wielokrotnością. Terminowe rynki futures umożliwiają bankom, które nie chcą ponosić ryzyka kursowego, przerzucenie tego ryzyka na tych, którzy gą gotowi je przejąć. Gwarantem wykonania transakcji futures jest instytucja, w stosunku do której są odpowiedzialni kontrahenci zawierający między sobą konkretną transakcję. Z transakcji futures wynika obowiązek dostarczenia w przyszłości określonej waluty w ustalonym terminie. Działalność polegająca na zawieraniu różnego rodzaju transakcji chroniących przed ryzykiem kursowym nazywana jest „hedging”.

Formy zabezpieczające przed ryzykiem kursowym

Materiały

Główne postacie "Mistrza i Małgorzaty" Główne postaci Bohaterowie powieści M. Bułhakowa, egzystujący w różnych przestrzeniach i wymiarach, grupują się w pewne zespoły, zaś scalającym elementem jest zazwyczaj „wspólna sprawa” – uczestniczą w zdarzeniach reprezentując jednakowe lub przeciwstawne stanowiska. Spośród tła wypełnionego postaciami epizodycznymi (np. ...

Renesansowa parenetyka W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średniowieczne posągi rycerza, władcy i świętego. Wzorce parenetyczne renesansu to: - Wzorowy ziemianin, przedstawiany głównie u Reja, choć także w \"Pieśni świętojańskiej o Sobó...

"Krzyżacy" - kompozycja utworu Kompozycja utworu Akcja została rozpięta pomiędzy oczekiwaniem na potomka pary królewskiej (lato 1399) i nieoczekiwaną śmiercią królowej Jadwigi a zwycięską bitwą z Zakonem. Takie rozwiązanie sprawiło, że pisarz nie mógł równomiernie ukazać tak dużego przedziału czasowego (stąd zarzuty, że jest to utwór pisany całostkami kompozycyjnymi wyr...

Na czym polega szkolenie pracowników Doskonalenie i szkolenie pracowników Doskonalenie i szkolenie pracowników służy zapewnieniu im wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania przydzielonej pracy lub do przygotowania się do objęcia nowego stanowiska. Obowiązki menedżera w tym zakresie dotyczą:  zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w odniesie...

Jan Kochanowski - poeta doctus POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W “Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szan...

Wynik finansowy - pojęcie Wynik finansowy podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów i instytucje zajmujące się finansami, rachunkowością i analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. Różnice terminologiczne znajdują swój wyraz bądź w definicjach podawanych przez poszczególnych...

Religijność sentymentalna utworów Karpińskiego Religijność sentymentalna w świetle interpretacji wybranych utworów F. Karpińskiego: Nieobca była Karpińskiemu sfera religijna, chociaż zgodnie z poglądami epoki Oświecenia wysuwał na pierwszy plan religijne normy moralne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie organizmu społecznego. W 1786 ukazały się dwa tomiki „Zabawek wierszem i proz...

Krótka biografia Erazmu z Rotterdamu 6. ERAZM Z ROTTERDAMU [Gerhard Gerhards] (1469 - 1536) Był to holenderski filolog, filozof, literat, teolog i pedagog. Był też czołowym humanistą renesansu. Piętnował nadużycia duchownych (korupcja, handel relikwiami itp.). Głosił umiłowanie wolności, prostoty i pokoju. Zabiegał o pogłębienie duchowej więzi z Jezusem Chrystusem przez modlitwę ...