Fazy wprowadzania produktu na rynekFaza wprowadzenia nowego produktu na rynek - charakteryzuje się niskim poziomem i powolnym wzrostem wolumenu sprzedaży. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży są często niższe niż wydatki ponoszone w związku z podejmowaniem różnych działań marketingowych (testowanie kolejnych modeli produktu, promocja, pozyskiwanie dystrybutorów lub budowanie własnych kanałów zbytu itd.). Marketingowym celem podejmowanych działań jest uświadomienie potencjalnym nabywcom istnienia produktu, a następnie skłonienie ich do dokonania zakupu w celu wypróbowania nowości. Dostawca stara się o stworzenie pierwotnego popytu na produkt lub wywołanie chęci posiadania produktu jako takiego nie zaś produktu określonej marki. Skłonieniu nabywców do podjęcia decyzji zakupu nowego produktu mogą służyć działania z zakresu sales promotion, np. konkursy, pokazy, bezpłatne szkolenie lub instruktaż. Faza wprowadzania na rynek - umożliwia zastosowanie jednej z dwu skrajnych strategii cenowych. Z jednej strony można ustalić wysokie ceny, stosowanie których wynika z chęci pokrycia znacznych kosztów kształtowania produktu oraz oczekiwań, że pierwsi nabywcy produktu (innowatorzy) nie są wrażliwi na cenę. Wysokie ceny produktu zachęcają jednak konkurentów do wejścia na rynek. Natomiast ustanawianie cen nowych produktów na niskim poziomie jest barierą dla firm konkurencyjnych. Niskie ceny ułatwiają również na ogół przyspieszenie wolumenu sprzedaży. Kształtując ceny, należy mieć na uwadze zarówno przewidywany popyt, jak i poziom ponoszonych kosztów. Faza wzrostu - cechuje ją znaczne przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży. Wynika to zarówno z pozyskiwania wciąż nowych nabywców, którzy kupują produkt po raz pierwszy, jak i pojawienia się zakupów restytucyjnych. Zakupy restytucyjne (kolejne zakupy danego produktu przez tych samych nabywców) stanowią wraz z przemijaniem analizowanej fazy coraz większy odsetek wszystkich zakupów produktu. Zapowiada to zahamowanie wzrostu sprzedaży. W trakcie fazy wzrostu pojawiają się liczniejsi konkurenci. Masa zysku osiągniętego przez dostawców u schyłku tej fazy osiąga poziom maksymalny. Obecność konkurentów skłania pierwszego dostawcę do różnicowania produktu w celu wyodrębnienia go z grupy innych produktów. Na rynek wchodzą zatem nowe modele oznakowane daną marką. Promocja w tej fazie ma na celu przedstawienie szczególnych atutów produktu pochodzącego od określonego dostawcy. Działania podejmowane w zakresie dystrybucji zmierzają do zwiększenia ogniw zbytu. Faza dojrzałości produktu - na rynku charakteryzuje się stabilizacją wolumenu sprzedaży przy zachowaniu wysokiego jej poziomu. Wszyscy nabywcy, którzy mogli dokonać zakupu, uczynili to i ponawiają zakupy bądź też po zakupie próbnym nie mają zamiaru go powtarzać. Pewna tendencja wzrostowa notowana w tej fazie może odzwierciedlać wchodzenie na rynek osób późno akceptujących nowości (faza dojrzałości cechować się może również niewielkim spadkiem wolumenu sprzedaży przy zachowaniu jej wysokiego poziomu). Występowanie wielu firm na rynku i ostra konkurencja (także cenowa) prowadzi do wzrostu kosztów pozyskiwania nabywców, a tym samym do spadku zysku. Głównym celem przedsiębiorstwa jest zatem utrzymanie lojalności nabywców produktów wobec swojej marki. Może temu sprzyjać kolejne podjęcie działań z zakresu sales promotion (konkursy, losowania, itp.). Zdarza się, że pośrednicy zaprzestają dystrybuowania dojrzałych produktów, zamieniając ja na produkty nowe. Niekiedy znaczna modyfikacja produktu znajdującego się w fazie dojrzałości może spowodować przejście tego produktu do jednej z poprzednich faz, a w szczególności fazy wzrostu (dojrzałość innowacyjna). Faza spadku - na ogół jednak po fazie dojrzałości następuje faza spadku sprzedaży, podczas której obniża się zarówno wielkość sprzedaży, jak i osiągane zyski. Często względy emocjonalne i przyzwyczajenie powodują, że produkty znajdujące się w fazie spadku są ciągle wytwarzane, mimo iż angażują zbyt dużą część zasobów firmy w stosunku do uzyskiwanych z ich sprzedaży przychodów. Możliwe jest wówczas zastosowanie jednej ze strategii:  „strategia żniw” oznaczająca kontynuowanie sprzedaży bez marketingowego wspierania produktu;  strategia licencjonowania i przekazania produkcji innemu wytwórcy (licencjonowanie może dotyczyć produkcji i/lub działań marketingowych);  wycofanie produktu ze sprzedaży przez zaniechanie jego wytwarzania umożliwia przedsiębiorstwu przeniesienie zasobów i wykorzystanie ich w bardziej efektywny sposób.

Fazy wprowadzania produktu na rynek

Materiały

Wyjaśnienie definicji strukturalnych i genetycznych Definicje strukturalne – interesują się przede wszystkim strukturą danej kultury, tzn. zasadniczymi elementami tej kultury oraz ich wewnętrznymi powiązaniami. Zazwyczaj wymienia się cztery kategorie elementów kultury: materialno-techniczne, społeczne, ideologiczne i psychiczne. Definicje tego typu badają specyficzną strukturę konkretnych k...

Próby przełamania postawy dekadenckiej w Młodej Polsce Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W \"Melodii mgieł nocnych\" nie słychać wszechogarniającego pesymizmu, ale radość z nowo odkrywanych praw przyrody, żyjącej i ewoluującej. Mnogość efektów wizualnych, dźwiękowych i zapachowych zwraca ...

Komitet Ekonomiczno-Społeczny - opis Komitet Ekonomiczno-Społeczny Historia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (Economic and Social Committee) sięga 1958 r., kiedy to został on utworzony, na mocy Traktatów Rzymskich, jako wspólna instytucja EWG i EURATOMU. Jest to organ doradczy, zadaniem którego jest wyrażanie opinii na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnot E...

Główne pojęcia oświecenia Klasycyzm - wyznaczał poezji cele utylitarne, stawiał przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, wyrastające z przekonania o ogromnej roli słowa jako narzędzia oddziaływania na społeczeństwo. Sentymentalizm - traktował literaturę jako sposób pokazania wewnętrznego życia człowieka oraz kształtowania autentycznych, odrzucających pozory więzi ...

Krótki opis "Fortepian Szopena" Elegia \"Fortepian Szopena\" (pochodzi z tomu \"Vade-mecum\") powstał jako inspiracja zniszczeniem instrumentu po powstaniu styczniowym oraz przedwczesną śmiercią kompozyto-ra. Tematem jest istota sztuki, jej właściwości i odbiór. Ukazuje, że dzieło sztuki musi być najpierw poniżone i odrzucone, by potem wejść na stałe w obieg kultury - być odcz...

Żydzi w literaturze polskiej 102. ŻYDZI Żydzi stanowią nieodłączny element literatury polskiej od końca XIX w. do czasów II wojny światowej. Są częścią polskiego krajobrazu. „W realistycznych powieściach XIX i XX w. Żydzi nie byli nigdy pomijani, ponieważ odgrywali istotną rolę w życiu społeczeństwa polskiego.” Historia Losy Polaków i Żydów związane są...

Co to jest polityka cen? Całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu (taryfa, czynsz, honorarium, itp.).Decyzja o wysokości ceny wpływa bezpośrednio na wielkość osiągniętego dochodu z realizacji produktu na rynku, podczas gdy wykorzystanie innych instrumentów wymaga uprzedniego poniesienia kosztów. Określenie polityki ...

Idealizm niemiecki - przedstawiciele, cechy Idealiści niemieccy o istocie świata i sztuki oraz rola poety. Formacja idealizmu niemieckiego ukształtowała się na przełomie XVIII i XIX w. Główni jej przedstawiciele to I. Kant, G. Fichte, F. i W. Schlegell, G. Hegel, F. J. Schelling. Z jednej strony inicjowała transcendentalizm, z drugiej zaś strony idealizm w wersji monistycznej a zarazem ...