Etyka reklamy - wyjaśnienieETYKA REKLAMY. Reklama jest nieodłącznym elementem działalności go¬spodarczej - i warunkiem jej rozwoju oraz efektywności. Toteż istnieje wiele publikacji poświęconych istocie, celom, rodzajom, technikom skutecznej reklamy. Istnieje też wie¬le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyodrębnione z całości etyki biznesu kodeksy etyki reklamy oraz wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tym za¬gadnieniem, stojące na straży uczciwej reklamy, usiłujące przeciwdziałać reklamie nie¬rzetelnej. Ustalane są granice dopuszczalnych "chwytów" reklamowych. Na powszechność reklamy wpływ wywiera zarówno rozwój działalności gospo¬darczej, wzrost konkurencji między producentami różnych dóbr oraz producentami dóbr takich samych, jak i rozwój środków i technik masowej komunikacji. Reklamy są wszędzie - reklamowane jest wszystko. Toteż problemem jest nie tylko techniczna jakość i skuteczność reklamy, ale i jej aspekt moralny - moralna ocena stosowanych w niej środków i metod oraz ich społecznych skutków. Aspekt ten sprowadza się do kwestii uczciwej, rzetelnej re¬klamy, ta kwestia zaś do prawdziwości i kłamstwa w reklamie. Istnieje cały syndrom możliwych, celowo stosowanych form kłamstwa w rekla¬mie, często subtelnych i trudnych do wychwycenia. Można do nich zaliczyć m.in. wprowadzającą w błąd prezentację dóbr, mylące wykorzystanie metod i danych na¬ukowych, wysnuwanie fałszywych wniosków z prawdziwych danych i faktów, ten¬dencyjne redagowanie informacji, polegające na odwracaniu uwagi, unikanie szcze¬gółów istotnie zmieniających sens oferty itp. W reklamie stosowane są półprawdy, zafałszowania i retusze, zwodnicze fotografie. Wykorzystywane bywają bezwartościowe - rzekome - świadectwa naukowe, propagowane fałszywe przyczyny określonych skutków, rozbudzane są nadmierne oczekiwania odbiorców (np. w dziedzinie odchudzania czy kosmetyków), stosowa¬ne wieloznaczne pojęcia (np. "zdrowa żywność", "naturalna żywność"), których odbiorca nie jest w stanie jednoznacznie odczytać, które wprowadzają co w błąd. Dyskusyjna - podejrzana moralnie - jest reklama oddziałująca na podświado¬mość odbiorców, stosowana w telewizji i radiu. Podobnie reklama przesadna, dra¬pieżna, szokująca, np. na przyulicznych billboardach. Problemem istotnym jest re¬klama kierowana do dzieci. Tych kwestii też zasadniczo dotyczą moralne rygory i ograniczenia nakładane na reklamę. Ich istotą jest zasada elementarnej prawdziwości, a także zasada wyra¬żająca się w zawołaniu: po pierwsze - nie szkodzie, stosowana w medycynie. Jeszcze w ubiegłym wieku ograniczeń tych nie stosowano. Działała natomiast wyrosła z liberalnej myśli w ekonomii zasada: "Caveat emptor" -niech się strzeże kupujący. Ale praktyka-zamęt i powszechne oszustwa-wymusiła te ogranicze¬nia. Reklama stała się przedmiotem "szczególnej troski" - tym bardziej, że tak łatwo w niej o oszustwa upowszechniane na szeroką skalę, że cienka jest w niej, trudno postrzegalna, granica między kłamstwem a stosowaniem środków przy¬ciągających uwagę klienta. Szczególnie zaś newralgiczny punkt stanowi rekla¬ma środków spożywczych i lekarstw.I tak w USA już w r. 191 I powstała American Adwertising Federation - stowarzysze¬nie agencji reklamowych, usiłujące przeciwdziałać nieuczciwym chwytom reklamowym. W 191~1 r. pojawiła się Federal Trade Commision, z jej inicjatywy w kilka lat później uznano kłamstwo w reklamie za niezgodne z prawem. W następnych latach powoływano do życia wiele takich organizacji i stowarzyszeń kontrolujących reklamę. Dzisiaj jest ich kilkadziesiąt. Mają one prawo i obowiązek wykrywania kłamliwych reklam-podobnie jest w Europie. Toteż dzisiaj mówi się, że w krajach zachodnich właśnie reklama jest jednym z najbardziej "czystych" moralnie działów biznesu. Również w Polsce trwa proces uetycznienia reklamy, przy wykorzystaniu doświad¬czeń zachodnich. Opracowany został m.in. przez Polską Korporację Reklamy oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, przy udziale twórców reklam, Polski Kodeks Postępowania w dziedzinie Reklamy. Zakazuje on odwoływania się do prze¬sądów, wywoływania lęku, propagowania przemocy, dyskryminacji politycznej, ra¬sowej, religijnej itp. Reklama nie może m.in. wprowadzać w błąd, podawać kłam¬liwych danych, godzić w konkurenta, "ogłupiać" konsumenta, naśladować reklam znajdujących się już w obiegu. Istnieje Rada Reklamy. Etyczną problematykę reklamy podejmuje miesięcznik ,.Media Polska". Działalność reklamowa jest regulowana w ustawach, rozporządze¬niach Krąjowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zarządzeniach resortowych. Dzia¬łalnością reklamową nadawców zajmuje się departament Reklamy Biura KRRiTV, który zajmuje się m.in.: - opiniowaniem wniosków o koncesję w zakresie reklamy, - tworzeniem projektów aktów prawnych regulujących działalność reklamową, - analizą i oceną działalności nadawców reklamy, - oceną społecznej akceptacji działalności reklamowej oraz współpracą z ośrod¬kami badania opinii publicznej, agencjami reklamowymi, ośrodkami naukowymi zajmującymi się marketingiem i reklamą. Współcześnie przed nieuczciwymi praktykami reklamowymi starają się chronić zarówno przepisy tworzone przez samych przedsiębiorców oraz panele reklamo¬we, jak i środki masowego przekazu, instytucje państwowe, organizacje konsumenc¬kie. Ograniczenia dotyczą zaś sposobów reklamowania dóbr i usług, form oddziały¬wania na odbiorcę, asortymentu reklamowanych dóbr. W Polsce istnieje obecnie 12 aktów prawnych regulujących działalność reklamową.

Etyka reklamy - wyjaśnienie

Materiały

Bogowie morza w mitologii ========KROLESTWO MORZA========================================================================== Posejdon-syn Kronosa i Rei,wladca morza i wod Laomedon-krol trojanski,u ktorego pracowal Posejdon przes dziesiec lat jako mularz przy budowie murow obronnych po wygnaniu z Olimpu przez obrazonego Zeusa,nie chcial zaplacic Posejdonowi i Apollin...

Romantyczny pielgrzym - opis Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem literackim dla filozofii i twórczości romantycznej. Pojawia się w niej bohat...

Dokładna interpretacja wiersza "Westchnienie" Baczyńskiego Temat: Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczynskiego \"Westchnienie\". Druga wojna światowa to był czas straszny dla ludzi. Dla tych, którzy Bogu ducha winni gineli w meczarniach, lub tak szybko, ze zgola nie zdazyli sie o swej smierci dowiedziec. Gineli rowniez i ludzie o ciezkim sumieniu, lecz i ich smierc nie napawa otucha,...

Opracowanie "Lalki" Prusa \"Lalka\" Bolesława Prusa - powieść o \"straconych złudzeniach\" “Lalka\", drukowana w “Kurierze Codziennym\" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była napisana pod wpływem rozczarowania Bolesława Prusa brakiem skuteczności programów i idei pozytywistycznych. Powieść przedstawiała bowiem bohatera, który we ...

Krótko o "Zdążyć przed Panem Bogiem" HANNA KRALL „Zdążyć przed Panem Bogiem” Jest to reportaż, którego podstawą jest wywiad z doktorem Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w gettcie warszawskim (wybuchło ono 19 kwietnia 1943). Głównym tematem jest powstanie w Gettcie, którym kierował ŻOB, na której czele stał Mordechaj Anielewicz. Poruszana tematyka holo...

Pierwowzory postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" 80. Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z \"Potopu\" H. Sienkiewicza. Główni bohaterowie \"Trylogii\" to postaci niezwykłe i dynamiczne. Autor obdarza je największą odwagą, stawia w centrum wydarzeń historycznych i czyni ośrodkiem akcji romansowej. W \"Potopie\" taką postacią jest Andrzej Kmicic. Można zaliczyć go do postaci h...

"Świat to labirynt, teatr, sen" Świat – wstęp Na początku była nicość (Księga Rodzaju) Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz z jego rozwojem ewoluowały sposoby postrzegania rzeczywistości i wyrażania jej. Najstarsze literackie zapiski związane ze światem dotyczą dociekań genezy wszechrzeczy. Można je odnaleźć w m...

Nietypowy świat poezji Leśmiana Oryginalny świat poezji Leśmiana Bolesław Leśmian, jego właściwe nazwisko - Lesman, urodzony w 1877 roku lub rok, dwa lata później w Warszawie. Zmarł w 1937 roku również w tym mieście. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, dramaturg, z zawodu rejent. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Jego twórczość zac...