Esej, felieton, artukuł - definicjaEsej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę. Artykuł • publikacja prasowa wyrażająca stanowisko autora lub redakcji wobec istotnych problemów oraz zjawisk społecznych, która posługując się różnorodnymi metodami oddziaływania intelektualnego i emocjonalnego zmierza do kształtowania opinii czytelnika według swoich poglądów. • artykuł posiada trójdziałową, schematyczną i zamkniętą kompozycję: wstęp (teza lub hipoteza), rozwinięcie i zakończenie (wnioski, podsumowanie) • jest wypowiedzią wyłącznie pisemną; będąca wynikiem logicznych skończonych rozważań • artykuł powinien udowadniać słuszność lub bezpodstawność określonego sądu za pomocą szeregu argumentów (powiązanych logicznie i uchierarchizowanych) • autor musi wykazać się umiejętnością posługiwania się faktami, obowiązuje go przy tym indukcyjno-dedukcyjny tok rozumowania • spójność, logiczne, uporządkowane ujęcie, precyzja myśli Felieton niewielki gatunek publicystyczny podejmujący na ogół aktualną tematykę polityczną, społeczną, obyczajową czy kulturalną. Pisany jest w sposób impresyjny, posługuje się metaforą, skojarzeniem, a niekiedy i fikcją literacką. Powstał w XVIII wieku, a upowszechnił się wraz z rozwojem prasy w XIX. Umieszczony jest zwykle na tej samej stronie pisma zwanej felietonową. Jego odmiany to powieść felietonowa i kronika (np. Prusa w "Kurierze Warszawskim"). Współczesne rodzaje : felieton radiowy, filmowy, telewizyjny. Esej wypowiedź o tematyce literackiej, naukowej lub filozoficznej, wyróżniający się swobodnym, osobistym tonem i dbałością o formę. Od rozprawy odróżnia gfo większa elastyczność formy, użycie środków literackich jak obraz, metafora, luźna kompozycja, tok skojarzeniowy. Ponadto nie dąży do pełnej syntezy, wyraża refleksje autora, stwarzając iluzję szczerości. Stanowi obecnie jedną z głównych form krytyki literackiej oraz przenika do wielu gatunków ściśle literackich

Esej, felieton, artukuł - definicja

Materiały

Analiza "Miniatura średniowieczna" Wisławy Szymborskiej Miniatura średniowieczna Wiersz (z t. Wielka liczba, 1976) reprezentuje typ liryki opisowej. Tematycznie odwołuje się do miniaturowego malarstwa średniowiecz¬nego, jego motywów, nastrojów, kolorystyki. Poetka przywołuje ele¬menty świata dawno minionych wieków widoczne na obrazie i te, których brakuje. Z utworu można odczytać panu...

Św. Franciszek w książce "Kwiatki z ogrodu św. Franciszka" Święty Franciszek był postacią niezwykłą. Wszystkie dobra materialne oraz bogactwa nie miały dla niego żadnego znaczenia. Było to bardzo dziwne, gdyż pochodził on z rodziny kupieckiej, a w młodości lubił roztrwaniać pieniądze na różnego rodzaju zabawy. Najkrótszą drogę do zbawienia i osiągnięcia świętości upatrywał w ubóstwie oraz chęci poma...

Ryzyko rynkowe - wyjaśnienie Ryzyko rynkowe występuje we wszystkich sferach działalności gospodarczej przyjmując w każdej z nich pewne cechy specyficzne. W gospodarce rynkowej rynek jest miejscem akceptacji stopnia użyteczności lub w ogóle nieużyteczności wytwarzanych towarów, dóbr i usług. Na rynku przedsiębiorca i menedżer dowiaduje się, czy podjęte przez nich przed...

Kompozycja i cechy "Pieśni o Rolandzie" “PIEŚŃ O ROLANDZIE” Ma przejrzystą kompozycję trójdzielną. Wstęp to przygotowanie zasadzki przez zdrajcę Ganeleona. Rozwinięcie akcji przedstawia bohaterską walkę i śmierć Rolanda oraz jego towarzyszy. Zakończenie ukazuje zemstę Karola Wielkiego na Saracenach za śmierć siostrzeńca. Roland był rycerzem Karola Wielkiego i w 778 wzią...

Funkcjonowanie motywów ludowych w literaturze romantyzmu Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej (omów na wybranych przykładach). Motywy ludowe stanowiły ważny element literatury romantycznej, a wiązało się to romantycznym poszukiwaniem prawd żywych, wypływających z natury, która przecież rządzi życiem człowieka; Najwięcej i jednocześnie najpiękniej korzysta z tema...

Twórcy sztuki renesansu twórcy sztuki renesansu: szkoła florencka: Leonardo da Vinci: (1452 - 1519) \"Ostatnia wieczerza\", \"Dama z łasiczką\", \"Mona Lisa\" Rafael Santi: wnętrza Watykanu, obrazy Madonny z dzieciątkiem, \"Szkoła ateńska\" (tworzona w latach 1483 - 1520) Michał Anioł: \"Madonna z dzieciątkiem\", \"Święta rodzina\",z rzeźb: \"Pieta\", \"Dzi...

Koszt kapitałów przedsiębiorstwa Koszt kapitałów w wyborze źródeł finansowania firmy Koszt kapitałów - każdy element struktury kapitałowej przedsiębiorstwa charakteryzuje się innym kosztem. Z jednej strony bowiem struktura finansowa zależy od kosztu zapłaty za kapitał pochodzący z różnych źródeł, z drugiej zaś sama go w pewien sposób określa i istotnie wpływa na zyskowność fir...

Ludowość w balladzie "Dusiołek" Leśmiana Temat: Specyficzny typ ludowości w balladzie B. Leśmiana \"Dusiołek\". Chłopski gawędziarz opowiada gromadzie wieśniaków o przygodzie jaka wydarzyła się chłopu Bajdale. Wędrował ze szkapą i wołem, zmęczony zasnął w południe na mchu pod lasem. Zaatakował go dusiołek, ale że był silny Bajdała nie poddał się dusiołkowi, obudziwszy się miał prete...