Emigracja i migracja siły roboczej - skutki1. SKUTKI EMIGRACJI SIŁY ROBOCZEJ, Korzyści: - Jeżeli mamy do czynienia z dużym bezrobociem, nadwyżka podaży pozwala złagodzić napięcie na rynku pracy. - Korzyści w bilansie płatniczym po stronie obrotów bieżących – przesyłanie pieniędzy do kraju dla rodziny. - Gdy mamy do czynienia z migracją czasową, gdy wracają z doświadczeniami. Ciemne strony: - Ucieczka ludzi najlepiej wykształconych o wysokim przygotowaniu zawodowym 2. SKUTKI IMIGRACJI SIŁY ROBOCZEJ: Pozytywne: - Może uzupełnić niedostateczną podaż zasobów pracy w określonej sytuacji. Kształtowanie się cen na rynkach międzynarodowych: Odpływ: - dobra wystandaryzowane – w ramach określonego standardu – stosowanie najwyżej kilkanaście %. - dobra zindywidualizowane – towary te stanowią resztę – ceny reprezentatywne. Wahania cen międzynarodowych towarów wystandaryzowanych jest większe niż w przypadku towarów zindywidualizowanych – większa stabilność. W towarach wystandaryzowanych dominują surowce, ogromne wahania cen wynikają z elastyczności cenowej popytu i podaży. Wynika z charakteru procesu ich produkcji, są bardzo silnie związane z warunkami przyrodniczymi, cechują się koniecznością ponoszenia ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niska elastyczność popytu – zmiany w popycie i cenie, podaż nie jest w stanie elastycznie reagować - jeśli jest sztywna podaż, popyt nie zareaguje tylko wzrośnie cena. Gwałtowny wzrost popytu na skutek spadku cen, to podaż nie może zareagować szybko. Ukształtowanie od strony popytu, wzrost cen bo podażą nie da się manipulować. W krótszym okresie, producenci są nawet skłonni do obniżenia cen poniżej kosztów otrzymania, aby przyzwyczaić nabywców do kupowania. W długim czasie jednak to nie przejdzie. Elastyczność i terms of trade: Elastyczność jest to elastyczność punktu. Lim (delta x dążąca do 0) deltaY/Y//delta X/X = lim (delta X dążąca do ) XY/Y razy Y/delta X = X/Y Lim (delta X dążąca do 0) delta Y/ delta X. X – zmienna niezależna, Y – zmienna zależna. X – cena, Y – popyt, to będzie ta cenowa elastyczność popytu. Aby obliczyć elastyczność punktu trzeba znać funkcję y = f(x), która pokazuje zależność pomiędzy X i Y. Liczymy elastyczność łuku – ale jest ona tylko przybliżeniem, które pokazuje zależność pomiędzy X i Y. Elastyczność punktu liczymy: odnotowujemy zmiany ceny i rozpatrujemy jak zareagował popyt na podwyżkę. Terms of trade – jest kilka rodzajów: - Nominalne (cenowe) terms of trade – jest to relacja względnych zmian cen w eksporcie danego kraju do względnych zmian cen w imporcie tego samego kraju. - Nominalno – towarowe terms of trade – jest to relacja względnych zmian cen międzynarodowych na jedną grupę towarów do względnych zmian cen towarów międz. Innej grupy towarów. Terms of trade są publikowane we wszystkich księgach i Rocznikach Handlu. - ilościowe terms of trade – w oparciu o zmiany ilościowe w imporcie, eksporcie, - czynnikowe terms of trade – badanie zmian struktury zużycia towarów eksportowanych i importowanych. Współczesne terms of trade nie mówią nam jakiego ruchu cen poprawa została osiągnięta. Poprawa nastąpi – nominalna terms of trade: - gdy wzrosną ceny w eksporcie i imporcie, - ceny w eksporcie się nie zmieniają, ale spadną ceny towarów importowanych, - nie zmienią się ceny towarów importowanych ale wzrosną ceny towarów eksportowanych, - gdy spadają ceny na rynkach światowych - gdy importowane towary szybciej spadają niż eksportowane.

Emigracja i migracja siły roboczej - skutki

Materiały

"Lalka" jako powieść realistyczna Kompozycja \"Lalki\" jest mocno osadzona w rozwijającej się konwencji powieści realistycznej, mającej swoje źródła z oświeceniu; jednak Prus nie pozostaje całkiem wierny tym założeniom; Realistyczne jest w tej powieści praktycznie wszystko: wydarzenia są jak najbardziej prawdopodobne, bohaterowie mają bardzo ludzkie charakterystyki i biografi...

Narodziny opery Narodziny opery Opera jest rodzajem dramatu, w którym cały tekst jest śpiewany przy akompaniamencie muzycznym. Już wcześniej na wiele sposobów próbowano w różnych formach dramatycznych łączyć słowa i muzykę, jednak opera jako gatunek muzyczny, powstała pod koniec XVI wieku w renesansowych Włoszech. Ludzie renesansu zafascynowani byli wszystk...

Postawa wobec rzeczywistości w wierszach "Pogrzeb prezydenta Narutowicza", "Niemcom", "O książce" Krytyczna postawa wobec rzeczywistości wierszach “Pogrzeb prezydenta Narutowicza\", “Niemcom\", “O książce\". “Niemcom\" A. Słonimski - wiersz traktuje o śmierci genialnego greckiego fizyka, matematyka i wynalazcy - Archimedesa. Po zdobyciu miasta przez wojska rzymskie do domu Archimedesa wtargnął jeden z żołnierzy. Wyna...

Przestrzeń, pojęcie ładu przestrzennego Przestrzeń zdefiniować można jako zbiór dowolnych przedmiotów między, którymi ustalone zostały pewne relacje natury geometrycznej np. odległość. Zjawiska na powierzchni ziemi rozpatrywać można pod względem ich właściwości przestrzennych np. lokalizacji i relacji do innych zjawisk, w przyjętym przez nas układzie odniesienia. Ten trójwymiaro...

Czas i historia w "Nad Niemnem" Czas i historia w interpretacji Orzeszkowej Czas w Nad Niemnem wydaje się płynąć alinearnie. Inaczej trwają i upływają wydarzenia w wymiarze jednostkowym, inaczej mierzony jest czas historyczny. Wydarzenia sprzed wieków lub sprzed lat dwudziestu zdają się być dla wielu bohaterów żywsze i bardziej aktualne niż ich dzień bieżący. Akcja posuw...

Twórczość Słowackiego Dygresje na temat życia poety i jego twórczości zawiera poemat „Beniowski\". Słowacki stwierdził, że jest mistrzem we władaniu słowem. Poezja powinna oddać bogactwo przeżyć, myśli i uczuć poety; powinna dążyć do doskonałości. Poeta twierdził, że jest spadkobiercą „królewskich rymów\" J. Kochanowskiego. Czynił aluzję do paryskiej im...

Wariant kalkulacyjny - wg. znowelizowanej ustawy o rachunkowości RAMOWA STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ( WARIANT KALKULACYJNY) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW W TYM : - OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW...

Wskaźniki rentowności sprzedaży Wskaźniki rentowności sprzedaży (obrotu). A) Wskaźniki będące relacją wyniku finansowego do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży (obrotu) netto – marża zysku Zysk netto x 100% ---------------------------------- Przychody ze sprzedaży Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem w analizie rentowności sprzedaż...