Elementy romantyczne w Król Olszyn i FauściePreromantyzm w Niemczech. Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" i "Fauście" Goethego. Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789. Do głównych tendencji obecnych w literaturze i sztuce należą: Bunt przeciwko racjonalizmowi, docenienie wartości uczuć i intuicji; Odrzucenie zasad poetyki klasycystycznej - mieszanie rodzajów literackich, tworzenie nowych gatunków. Odejście od naśladowania wybitnych twórców minionych epok, w stronę twórczości oryginalnej. Historyzm - czerpanie motywów z przeszłości, a najbardziej średniowiecza Ludowość - zainteresowanie ludem, jego losem, kulturą, wierzeniami, a także tzw. twórczością ludową. Orientalizm - zainteresowanie kulturą i przyrodą Wschodu Łączenie realizmu z fantazją i wyobraźnią Docenienie roli przyrody w życiu człowieka Bunt przeciwko starym formom życia społecznego, tzn. nierówności, niesprawiedliwości, przesądom społecznym, skostniałym konwenansom towarzyskim i obyczajowym Zerwanie z uniwersalizmem na rzecz literatury narodowej Odświeżenie języka. Romantyzm ma swe korzenie już w II połowie XVIII wieku, co nazywamy preromantyzmem. Jest to widoczne w literaturze angielskiej, francuskiej, a głównie w niemieckiej. Świadczą o tym utwory Jana Gotfryda Herdera, Jana Wolfganga Goethego, Fryderyka Schillera. Duży wpływ na epokę romantyzmu wywarła filozofia niemiecka nazywana idealizmem, a reprezentowana przez Fuchtego, Schellinga i Hegla. Zakładali oni, że idee są ważniejsze od rzeczy realnych, a spośród wartości najwyżej cenili sztukę, wolność i czyn. Ponadto duże znaczenie przywiązywali do uczucia. J.G. Herder (1744-1803) - poeta, filozof, historyk. Jego wielką zasługą było zebranie i wydanie pieśni ludowych różnych narodów. Fryderyk Schiller (1759-1805) - pisał wiersze i dramaty, do których należą m.in. "Zbójcy", "Intryga i miłość", "Don Karlos". J.W.Goethe (1749-1832) - jeden z najwybitniejszych poetów niemieckich, autor wierszy lirycznych, ballad, poematów, dramatów i powieści. Do jego utworów należą m.in.: powieść "Cierpienia młodego Wertera", dramat "Faust".

Elementy romantyczne w Król Olszyn i Fauście

Materiały

Przesłanie i znaczenie "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Przesłanie i znaczenie utworu Przesłanie najbardziej znanego prozatorskiego utworu Mirona Białoszewskiego wynika z charakteru tego zapisu. Autor wyraźnie wskazuje, że człowiek jest marionetką historii, zaś jej mechanizmy zupełnie nie respektują ludzkich pragnień, uczuć, potrzeby odpowied¬nich warunków życia. Z dzieła płynie gorzka pra...

Walka o niepodległość i funkcja poezji w żcyiu narodu w Konradzie Wallenrodzie Idea walki o niepodległość i rola poezji w życiu narodu w \"Konradzie Wallenrodzie\" Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz opatrzył swoje dzieło następującym mottem: \"Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem\". Słowa te zapożyczył autor z dzieła polityka i historyka florenckiego Nicolo Macchiavellego (1469-1...

Oryginalność poetyki Ignacego Gałczyńskiego 5.Orginalność poetyki K. I. Gałczyńskiego K.I.G.--1905-1953Początkowo wzorował się na poetach \'\'Skamandra\'\', ale szybko wypracował swój indywidualny styl. W tym okresie dominowały w jego twórczości dwa nurty:1-pierwszy, związany z kreacją poety-cygana uciekającego od rzeczywistości w świat poezji; 2-drugi, dający początek jego katastroficz...

Walter Alf jako bohater byroniczny Walter Alf jako typowy bohater byroniczny działa samotnie jest skłonny do desperackich czynów nieszczęśliwie zakochany w Aldonie poświęca życie osobiste dla ojczyzny bohater aktywny, walczy indywidualista skłócony ze światem, walczy z porządkiem rządzącym nim kieruje się emocjami i uczuciami impulsy...

Majątek obrotowy - struktura MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA. Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego lub obrotowego decyduje zamiar w jakim go kup...

"Statek pijany" Artur Rimbaud Artur Rimbaud “Statek pijany” Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód. Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością. Niezależność. Przeżywanie ...

"Różne drogi do szczęścia" Petrarka - analiza myśli „Różne drogi do szczęścia” - Petrarka,. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów. Czym jest szczęście? Trudno zdefiniować to pojęcie, gdyż oznacza ono osiągnięcie celu, do którego człowiek dąży uparcie i wytrwale. Celem dla różnych ludzi są różne ideały: miłość, bogactwo, sztuka, nauka, służba społeczna. Ideały zmie...

Przykłady z mitologii dla twórców różnych epok Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok. Mitem, nazywa się dawną baśń lub opowieść o bóstwach i półlegendarnych bohaterach. Wiele narodów posiada własne mitologie - zbiory mitów. Najbardziej znaną i obszerną jest mitologia grecka. Grecy wyobrażali sobie bogów na podobieństwo ludzi - mieli więc bogowie wiele cech ...