Elementy postawy, znak i siła postawyElementy postawy to: 1) zachowanie – tendencja do zachowania 2) uczucia, emocje 3) procesy poznawcze Z postawą mamy do czynienia: - raz gdy jest pewien aktualny stan wywołany przez obecność przedmiotu postawy - drugi raz, gdy jest to dyspozycja do systematycznego pojawiania się tych samych stanów. Istnieje wiele teorii kształtowania i zmian postaw. Większość z nich nawiązuje do określonych teorii psychologicznych. Zgodnie z koncepcjami wywodzącymi się z teorii poznawczych, kształtowanie i zmiana postawy polega na przekazywaniu informacji dotyczących przedmiotu postawy, na oddziaływaniu na uczucia lub na prowadzeniu do zmian w zachowaniu. Każda taka zmiana wywołuje odpowiednie zmiany w innych elementach postawy. Postawa ma dwa wymiary: siłę i znak Znak postawy jest jednym z podstawowych wymiarów klasyfikowania postawy. Wyróżniamy trzy znaki postaw: dodatni, ujemny i zerowy. Znak + (plus) wskazuje na postawę przychylną do przedmiotu postawy, znak – (minus) na nieprzychylną postawę do przedmiotu, a znak „0” (zero) ma brak zdecydowania w tym zakresie. W elementach postawy jeśli chodzi o procesy poznawcze, (przekonania) to dodatni znak postawy ujawnia się, gdy przedmiot postawy jest wartościowany dodatnio. Znak ujemy postawy będzie wyrażał się w negatywnych ocenach wartościowania przedmiotu postawy. Postawa o znaku zero nie wyraża żadnych uczuć ani sądów. W przypadku emocji znak „+” postawy przejawia się pojawieniem uczuć pozytywnych do przedmiotu postawy. Znak „-” postawy przejawia się w negatywnych uczuciach w stosunku do jej przedmiotu Siła postawy znajduje wyraz we wszystkich trzech składnikach postawy. W przypadku postaw silnych znajdzie to odzwierciedlenie w silnym wartościowaniu pozytywnej oceny przedmiotu postawy lub zdecydowanym potępieniu przedmiotu postawy. Przy kształtowaniu lub zmianie postawy możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami: 1) Sytuacja, w której brak było jakiejkolwiek postawy wobec danego przedmiotu i próbuje się ukształtować jakąś postawę. Tego rodzaju sytuacje występują najczęściej we wczesnym okresie socjalizacji człowieka, kiedy tworzą się postawy wobec bardzo wielu przedmiotów. 2) Sytuacja, w której zmiana postawy polega na zmianie jej siły bez zmiany znaku. Sytuacji takiej odpowiadają cztery możliwości: - może zmienić się silna postawa negatywna na słabą postawę negatywną - może zmienić się słaba postawa negatywna na silną postawę negatywną - może zmienić się słaba postawa pozytywna na silną postawę pozytywną - może zmienić się silna postawa pozytywna na słabą postawę pozytywną 3) Sytuacja, w której zmiana postawy może polegać na zmianie jej znaku. Sytuacji takiej odpowiadają następujące możliwości: - zmiana znaku dodatniego na znak 0 - zmiana znaku ujemnego na znak 0 - zmiana znaku ujemnego na znak dodatni - zmiana znaku dodatniego na znak ujemny - zmiana znaku 0 na znak dodatni - zmiana znaku 0 na znak ujemny

Elementy postawy, znak i siła postawy

Materiały

Lektury głoszące pochwałę życia „Nie bez powabów jest ten straszny świat, nie bez poranków dla których warto się zbudzić” (W. Szymborska) Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia i potrzebę zgody człowieka ze światem w Twoich doświadczeniach czytelniczych. T emat sensu życia, tajemnicy celu ludzkiego istnienia, ciągłe poszukiwania, rozterki, stawiani...

Motyw starości w literaturze Starość/starzec Starość - Wiek podeszły, ostatnie lata życia, na które przypada spadek sił witalnych, a nierzadko mentalnych. Starzec - 1) Człowiek wiekowy, do¬świadczony, obdarzony mądrością czer¬paną ze swych przeżyć. 2) w kościele greckokatolickim i prawosławnym mnich - mędrzec, jeden z najstarszych w monastyrze, uznawany za najwy...

Postawa bohaterów romantycznych - rozważania \"Marzenia, a rzeczywistość, słowa, a czyny. Twoje rozważania o postawie Kordiana i innych bohaterów romantycznych.\" Romantyzm to epoka obfitująca w dzieła literackie o różnorakim charakterze. W utworach autorzy przedstawili różne postawy bohaterów. Poniżej chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań związanych z ich sylwetkami i omawianym tu temate...

"Skąpiec" jako komedia charakterów Skąpiec\" Moliera jako komedia charakterów. Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : \"Świętoszek\", \"Chory z urojenia\" itp. Pisarz konstruował te postacie w ten sposób, że miały one cechy indywidualne, a jednocześnie stawały się typem uosabiającym jakąś główną cechę. Jan Mo...

Teatr i dramat pozytywistyczny Dramat pozytywistyczny obejmował tematykę historyczną lub mieszczańską. Pierwszy typ dramatu był epigoński; postromantyczny. Przedstawiał losy wybitnych jednostek, wydarzenia dziejowe, w których uwydatniały się namiętności prowadzące bohatera do zbrodni albo po-święceń. Autorami byli: Józef Szujski, Wincenty Rapacki. Dramat mieszczański opier...

IFC - krótki opis IFC (MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA FINANSOWA) 155 członków, organami są organu IBRD, powstała w 56 r. Na mocy odrębnego statutu. Zadania: dokonywanie na warunkach rynkowych bezpośrednich inwestycji kapitałowych wspólnie z kapitałem prywatnym w przedsiębiorstwach prywatnych krajów członkowskich (restrukturyzacja i prywatyzacja). Operacje finansowe ...

Bohater i jego konflikt racji osobistych i społecznych 6. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów. Tworząc literaturę pisarze mają przede wszystkim na uwadze czytelników, odbiorców swojej twórczości. Przemawiają do współczesnych im, do rodaków, do ludzi żyjących w tej samej epoce i zbiorowości, ale również tworzą z myślą o następ...

Homonim - źródła i typy 35. Źródła i typy homonimii wyrazów. Przenośne użycie wyrazów jest główną przyczyną ich wieloznaczności. W języku polskim podobnie jak w innych językach, dużo wyrazów, poza wyspecjalizowanymi terminami naukowymi lub technicznymi ma więcej niż jedno znaczenie. Liczba tych znaczeń w niektórych wypadkach dochodzi nawet do kilkunastu. Świadczy o ...