Elementy grupy społecznejNajistotniejszymi elementami grupy są: - Wielość jednostek – jednostka sama w sobie nie może być grupą – muszą istnieć jakieś szanse interakcji czyli wzajemnych oddziaływań między członkami grupy. Osoby mogą oddziaływać nie tylko na inne osoby ale także na interakcje pomiędzy innymi osobami. Np. jeśli w rodzinie rodzi się dziecko, to może wpłynąć na charakter więzów pomiędzy rodzicami. Im większa jest grupa, tym większa siła, możliwość wywierania presji, ale też możliwość powstania różnic zdań, czyli frakcji. Jeżeli grupa ma dochować sekretu albo stanowić elitę, to nie może być zbyt duża. Poza tym, im większa jest grupa, tym większa jest pasywność niektórych osób. Od wielkości grupy zależy także częstotliwość i jakość komunikacji pomiędzy jej członkami (występuje zjawisko opóźniania bądź gubienia się informacji). - Wartości społeczne są tym czymś, czemu ludzie okazują szacunek, do posiadania czego dążą, co chronią, co traktują jako jeden z istotnych elementów celu w życiu. Wartością mogą być zarówno dobra materialne jak i niematerialne (np. ludzkie życie). Wartości integrują ludzi, tworzą grupy – ludzie się nimi kierują. W grupie ludzie będą bronić tych wartości, a np. na wojnie niszczyć te wartości u przeciwnika (szczególnie przez I W.Ś.) – władza, dziedziny duchowe, istoty nadprzyrodzone, życie biologiczne. - Więź społeczna – ogół czynników zbierających grupę. “[...] zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju”. Proces tworzenia więzi społecznej w określonych zbiorowościach współcześni socjologowie nazywają procesem integracji – “...istotnym procesem społecznym, w którym różne elementy składowe, poprzez wzajemne oddziaływanie, tworzą pewne struktury, scalające się w system społeczny nowej jakości”. Charakterystyczną cechą typologii więzi jest dychotomizm: bezpośrednia – pośrednia, osobista – rzeczowa, formalna – nieformalna itd. W rzeczywistości częściej niż z tak “czystymi” typami mamy do czynienia z typami “mieszanymi”, odzwierciedlającymi jakiś rodzaj, poziom więzi. a) Rozumienie strukturalne (obiektywne) - cała sieć, układ stosunków pomiędzy ludźmi, stosunki społeczne – ludzie w oparciu o bazę stosunków społecznych w jakiś sposób na siebie oddziaływują wykonując czynności regulowane przez normy postępowania. Układ stosunków odgrywa znaczącą rolę. Bazą mogą być stosunki pokrewieństwa, zależności zajmowania określonego miejsca zamieszkania (sąsiedzi), układ zależności w pracy, przynależność do określonych wspólnot religijnych itd. Również poczuwanie się do przynależności. Czyli chodzi zarówno o faktyczne stany stosunków, a także świadomość członków. b) Rozumienie świadomościowe (subiektywne) – warunki społeczne winny istnieć, ale nie istnieją w pełni albo nie istnieją w ogóle, ale sama grupa istnieje; np. rodzina, w której nie wszyscy członkowie mają poczucie obowiązku rodzinnego o tym samym natężeniu.

Elementy grupy społecznej

Materiały

Koncepcja Kochanowskiego i jego poezji w renesansie Temat: Koncepcja poety i poezji w renesansie. Według J. Kochanowskiego, który oparł się na koncepcji Arystotelesa i Horacego, istota poezji polega na umiejętności przedstawiania i na budzeniu uczuć. Elementarna siła poezji tkwi w samej naturze, a pieśń poety podobna jest do śpiewu świerszczy. \"Poezja nie tylko uczy, ale raduje i wzrusz...

Warunki zawarcia umowy leasingu 1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Zakres i ilość wymaganych dokumentów różnią się znacznie w zależności od przedmiotu leasingu, czasu trwania umowy i kondycji finansowej leasingobiorcy. Przeważnie wymagane są następujące dokumenty: - zaświadczenie o numerze REGON i NIP - zgłoszenie działalności gospodarczej lub umowa spółki (w p...

Miłość w wierszach Karpińskiego Obraz miłości w poezji Karpińskiego : Przykładem utworu o tematyce miłosnej jest sielanka \"Do Justyny. Tęskność na wiosnę\". Pozornie nie jest to wiersz o miłości, lecz porównanie budzącego się na wiosnę do życia świata natury ze stanem ducha podmiotu lirycznego. Lecz przyglądając się dłużej można zauważyć, że utwór ten jest próbą autoanaliz...

Pojęcie walenrodyzmu "Konrad Wallenrod" Postawa Konrada – pojęcie walenrodyzmu Cechy postaci Konrad Wallenrod jest postacią zróżnicowaną charakterologicznie. Można nawet powiedzieć, że jest postacią schizofrenicznie rozdwojoną. O takim rysunku bohatera zdecydowała – jak już wspomnieliśmy wyżej – historia. Cechowała go zarazem delikatność i wrażliwość oraz ch...

Badania marketingowe BADANIA PRODUKTU Obejmują: • Badania rozwoju nowego produktu, • konkurencyjności produktu, • testowanie produktu, • badania opakowań, • badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych i posprzedażowych i inne. BADANIE CEN Obejmuje głównie badania elastyczności popytu, podstaw kształtowania ce...

"Laura i Filon" - krytyka sentymentalizmu \"Laura i Filon\" Marii Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej jako polemika z sentymentalnym wzorcem wrażliwości : Na podstawie sielanki F.Karpińskiego \"Laura i Filon\" Jasnorzewska - Pawlikowska krytykuje model sentymentalnego przestawiania pojęć takich jak miłość, tęsknota, czy zazdrość. Wykorzystując ramy kompozycyjne Karpińskiego, opierając się n...

"Powrót posła" jako komedia polityczna 40. Powrót posła J.U.Niemcewicza komedią polityczną. Wystawiona na kilka miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. Zawarł w niej Niemcewicz ważką treść polityczną, ściśle związaną z nowatorskimi pracami stronnictwa patriotycznego. Konfrontując program reform z poglądami konserwatystów, ośmieszając ich ciemnotę i brak rozeznania w problem...

Wszystko o współczesności WSPÓŁCZESNOŚĆ - ogólna charakterystyka epoki Literatura polska Ramy czasowe: Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu. Czynniki kształtujące literaturę wspó...