Elementy biznes planuProfesjonalnie przygotowany BIZNES PLAN niezależnie od adresata i szczegółowości, składa się z następujących elementów: 1.Streszczenia kierowniczego -to zarys planu działania i jego zwięzłe uzasadnienie; -kluczowe punkty w streszczeniu kierowniczym to określenie: a)celów BP; b)możliwości i szans rynkowych oraz podstawowych zagrożeń; c)przewidywanych efektów finansowych realizacji planu; d)przewidywanej wielkości nakładów i sposobów finansowania; 2.Charakterystyki profilu przeds. i jego produkcji zawiera: -informacje dotyczące po powstania i historii działalności firmy; -dynamikę rozwoju produkcji i sprzedaży oraz je strukturę; -zmiany w pozycji rynkowej przeds.; -analizę dotychczasowej struktury produkcji, zmiany technologiczne i jakościowe, dostosowanie do potrzeb rynku, dynamika rynku i wielkość sprzedaży, podstawowe kanały dystrybucji, dostawców; -wyniki finansowe przeds. w perspektywie historycznej i na tle konkurencji; -niezbędne informacje o formie poprawnej spółki i strukturze kapitałowej firmy; 3.Oceny jakości kadry zarządzającej, pracowników, zasobów niematerialnych i organizacji przeds. Kadra zarządzająca to: -przekonanie potencjalnych partnerów, inwestorów oraz inwestycji finansowych o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników firmy; -jakość kadry zarządzającej i pracowników, ważny element oceny perspektyw rozwojowych firmy; -zaufanie do kadry zarządzającej oraz pracowników przeds. zmniejszają w istotny sposób ryzyko związane z jego finansowaniem i proponowanymi nowymi inwestycjami; -własne opracowanie patentowe pracowników lub zespołów, zakupione licencje i konkretne dokonania zespołu w zakresie wdrażania systemów gwarantujących wysoką jakość produktów; -zwraca się szczególną uwagę na kwalifikację i doświadczenie kadry zarządzającej; -ocena stanu stosunków zarządu ze związkami zawodowymi oraz wpływ realizacji BP na te stosunki; -dla inwestorów ważne jest uzyskanie jednakowych kosztów pracy oraz analizy wartości dodanej w przeds. 4.Analizy otoczenia strategicznego przeds. zwłaszcza tendencji rozwojowych, nowych możliwości i zagrożeń oraz zmian zdolności konkurencyjnej przeds. dotyczy: -perspektyw rozwojowych, celów strategicznych przeds.; -oceny możliwości i zagrożeń jakie niosą zmiany systemowe, technologiczne, demograficzne, ekonomiczne z punktu widzenia przeds.; -wpływu zmiany warunków konkurencji oraz jakie otwierają się możliwości zmiany pozycji i zwiększenie zdolności konkurencyjnej przeds.; -jakie dokonania rynkowe otwierają przed przeds. największe możliwości osiągnięcia przewagi nad konkurencją; -określenia na czym polega przewaga i jak ją osiągnąć wykorzystując posiadane i dostępne zasoby materialne i niematerialne; 5.Analizy rynku na oferowane przez przeds. i konkurencję produktu: -dobry BP musi uwzględnić potrzeby i wymagania klienta; -po ich rozpoznaniu należy zastanowić się jak wytworzyć i jak dostarczyć na rynek konkurencyjny produkt; -wynik finansowy oraz rentowność przedsięwzięcia w dużej mierze zależą od dostosowania produkcji do potrzeb i uzyskania przewagi konkurencyjnej, a w konkurencji wielkości sprzedaży; -kierunki rozwoju, nowe możliwości oraz zagrożenia wynikające ze zmian w otoczeniu przeds.; BIZNES PLAN jest zatem wyborem kierunków działania mających dostosować przeds. do nowych warunków i możliwości rozwojowych; -ważną częścią składową każdej ANALIZY RYNKU jest określenie: =pozycji konkurencyjnej przeds.; =jego konkurencyjności; =zdolności konkurencyjnej; Pozycja konkurencyjna – odnosi się do udziału w rynku i jego zmian w tym zakresie na tle głównych konkurentów. PK określa strukturę podmiotową i przedmiotową rynku, a zatem: Konkurencyjność przeds. związana jest z dostosowaniem produktu do wymogów rynku i konkurencji, pod względem asortymentu, jakości, ceny jak i wykorzystywania optymalnych kanałów sprzedaży i metod promocji. Wzrost konkurencyjności cenowej może być efektem nie tyle względnego obniżenia jednostkowych kosztów produkcji co bieżącej rentowności sprzedaży. Zdolność konkurencyjna przeds. to możliwość wprowadzenia do produkcji nowych produktów , na które znacznie zwiększa się popyt, jak i obniżenia jednostkowych kosztów produkcji i zbytem – niż to czynią konkurenci, a więc zapewnienia w przyszłości silnego wzrostu dochodów i wartości rynkowej przeds.. Zdolność konkurencyjna wiąże się z możliwością stosowania w szerszym zakresie niż konkurencji innowacji, obejmującej zarówno produkt jak i kanały oraz formy sprzedaży i promocji. Zdolność konkurencyjna przeds. wiąże się z wysoką przewagą komparatywną INNOWACYJNOŚCIĄ i łatwością w dostępie do źródeł finansowania 6.Plan finansowy; Plan ten jest odpowiedzią na pytanie, co należy uczynić, aby zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa. Obejmuje on m.in.: 1,Program produkcji i rozwoju zdolności produkcji przedsiębiorstwa; 2.Wybór technologii; 3.Wybór lokalizacji inwestycji; 4.Ocenę wpływu projektu na środowisko naturalne i koszty związane z ochroną środowiska; 5.Szczegółowy plan zakładu i podstawowe dane techniczne; 6.Dobór maszyn i wyposażenia; 7.Określenia budowlano—inżynieryjnych; 8.Zasady eksploatacji urządzeń i ich odtworzenia; 9.Koszty nakładów inwestycyjnych; Plan organizacyjny i realizacji obejmuje: -Organizację przeds.; -Dostosowanie kwalifikacji kadry i pracowników oraz rozmiarów zatrudnienia do zadań wynikających z BP (szkolenia, nabór nowych pracowników); -Organizacje służb pomocniczych i administracji; -Etapy i harmonogramy realizacji projektu; -Prognozowany budżet; 7.Plan finansowy. -BP adresowany jest do inwestorów, instytucji finansowych – zadaniem jego jest zapewnienie zestawu niezbędnych informacji porównawczych, umożliwiających ocenę projektu i podjęcie decyzji o jego realizacji lub zaniechaniu; -BP ma udowodnić racjonalność długookresowego zaangażowania środków własnych jak i inwestorów w realizację projektu i gwarantować uzyskane w przyszłości strumienia korzyści spełniających jednocześnie postulat stopy zwrotu jak i zaakceptowanego ryzyka; -Przyszłe zdyskontowane korzyści netto muszą przynieść wynik dodatni, a więc z nadwyżką spełnić postawiony im warunek zrównoważenia nakładów inwestycyjnych oraz osiągnięcia wymaganej stopy zwrotu (wraz z premią za ryzyko); -Wartość bieżąca strumienia przyszłych dochodów pomniejszonych o nakłady inwestycyjne umożliwia porównanie różnych wariantów i wybór projektów najbardziej atrakcyjnych; -BP dostarcza odpowiedzi na szereg pytań: a)Czy istnieje możliwość pojawienia się w przyszłości konfliktu pomiędzy celami projektu a celami strategicznymi przeds.? b)Na ile projekt zharmonizowany jest z celami długofalowymi przeds. i uwzględnia alternatywne strategie? c)Czy projekt będzie efektywnie wykorzystywał podstawowe zasoby przeds., zwłaszcza jak wpłynie na zatrudnienie, dochody i świadczenia pracownicze? d)Czy całkowite nakłady inwestycyjne mieszczą się w limitach określonych przez dostępność środków finansowych? e)Czy przewidywane przepływy finansowe w okresie życia projektu będą wystarczające dla zapewnienia płynności finansowej przeds.? f)Jakie zmienne krytyczne cechują projekt oraz czy opracowano sposoby zabezpieczenia się przed tym ryzykiem? 8.Aneksy obejmujące projekcje marketingowe, analizy ekonomiczne i finansowe. -Aneksy jako integralne część BP w dużej mierze decydują o jego ocenie; -Obejmują one zestawy różnego rodzaju analiz i projekcji;

Elementy biznes planu

Materiały

Motyw utopii w literaturze Utopia Utopia - Projekt idealnego państwa opartego na doskonałym ustroju spra¬wiedliwości społecznej i doskonale fun-kcjonujących instytucjach. Obywatele takiego państwa żyją w szczęściu, rado¬śnie pracując dla dobra całej społeczno¬ści. Określenie pochodzi od tytułu dzieł¬ka Th. Morę\'a i i znaczy dosłownie „Miejsce, ...

Znaczenie twórczości Reja dla rozwoju literatury narodowej 8. Na czym polega znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej? Mikołaj Rej jest jednym z przedstawicieli polskiej literatury odrodzeniowej. Wywodził się z zamożnej szlachty małopolskiej. Do nauki zbytnio się nie garnął, choć uczył się w Skalmierzu koło Krakowa, później we Lwowie, a nawet rok był słuchaczem Akademii Krako...

Cechy idealnego lidera 1) Poczucie własnej wartości 2) Proaktywność 3) Samodzielność 4) Pozytywne myślenie 5) Współzależność 6) Spójność wewnętrzna 7) Poczucie obfitości 8) Umiejętność tworzenia wizji 9) Zdolność i wola ciągłego uczenia się 10) Intuicja Poczucie własnej wartości. Sposób w jaki byliśmy i jesteśmy wychowywani (ciągłe poprawianie, przyklejanie ...

Charakterystyka polskich gospodarstw CHARAKTERYSTYKA POLSKICH GOSPODARSTW 1. duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (średnio 7 hektarów); 2. brak specjalizacji i rozdrobnienie produkcji, niedoinwestowanie; 3. silne uzależnienie od warunków agrometeorologicznych; 4. w poszczególnych regionach kraju mamy odmienne modele rolnictwa, a więc różne problemy rozwoju; 5. bariery eduk...

Czas przemijania w uwtorach baroku Zanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum myśli - potężny plan natury. Jednym z prądów Renesansowych był własnie humanizm. W Baroku człowiek ukazywany jest jako kruszyna w kosmosie. Powrót wiary w jednyną potęgę Boga. Ist...

Motyw żony w literaturze Żona______________ Żona - Kobieta pozostająca w związku małżeńskim z mężczyzną. W rodzinie monogamicznej (np. kultura chrześci¬jańska) mężczyzna poślubia jedną ko¬bietę, natomiast w poligamicznej (np. kultura islamu) mężczyzna może mieć wiele żon. Biblia (ST) -1) Lilith i Ewa - dwie żony Adama, przy czym ta pierwsza wymie¬niana ...

Dwuczynnikowa teoria emocji - psychologia Dwuczynnikowa teoria emocji to koncepcja, zgodnie z którą doznanie emocji jest rezultatem dwufazowego procesu spostrzegania siebie - najpierw ludzie doświadczą pobudzenia fizjologicznego, a następnie poszukują dla niego odpowiedniego wyjaśnienia; jeśli przypisują to pobudzenie źródłu mającemu naturę emocjonalną, przeżywają odpowiednią emocję (np...

Dlaczego powinniśmy wystrzegać sie obłudy ? Temat: Dlaczego powinniśmy wystrzegać się obłudy? (opr. m.in wg “Świętoszka” Moliera). Dlaczego powinniśmy wystrzegać się obłudy? Rozważania w oparciu nie tylko o “Świętoszka” Moliera. W dzisiejszym świecie przepełnionym złem spotyka się ludzi zakłamanych, obojętnych na ludzką wrażliwość i czułość. Słysz...