Elementy biznes planuProfesjonalnie przygotowany BIZNES PLAN niezależnie od adresata i szczegółowości, składa się z następujących elementów: 1.Streszczenia kierowniczego -to zarys planu działania i jego zwięzłe uzasadnienie; -kluczowe punkty w streszczeniu kierowniczym to określenie: a)celów BP; b)możliwości i szans rynkowych oraz podstawowych zagrożeń; c)przewidywanych efektów finansowych realizacji planu; d)przewidywanej wielkości nakładów i sposobów finansowania; 2.Charakterystyki profilu przeds. i jego produkcji zawiera: -informacje dotyczące po powstania i historii działalności firmy; -dynamikę rozwoju produkcji i sprzedaży oraz je strukturę; -zmiany w pozycji rynkowej przeds.; -analizę dotychczasowej struktury produkcji, zmiany technologiczne i jakościowe, dostosowanie do potrzeb rynku, dynamika rynku i wielkość sprzedaży, podstawowe kanały dystrybucji, dostawców; -wyniki finansowe przeds. w perspektywie historycznej i na tle konkurencji; -niezbędne informacje o formie poprawnej spółki i strukturze kapitałowej firmy; 3.Oceny jakości kadry zarządzającej, pracowników, zasobów niematerialnych i organizacji przeds. Kadra zarządzająca to: -przekonanie potencjalnych partnerów, inwestorów oraz inwestycji finansowych o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników firmy; -jakość kadry zarządzającej i pracowników, ważny element oceny perspektyw rozwojowych firmy; -zaufanie do kadry zarządzającej oraz pracowników przeds. zmniejszają w istotny sposób ryzyko związane z jego finansowaniem i proponowanymi nowymi inwestycjami; -własne opracowanie patentowe pracowników lub zespołów, zakupione licencje i konkretne dokonania zespołu w zakresie wdrażania systemów gwarantujących wysoką jakość produktów; -zwraca się szczególną uwagę na kwalifikację i doświadczenie kadry zarządzającej; -ocena stanu stosunków zarządu ze związkami zawodowymi oraz wpływ realizacji BP na te stosunki; -dla inwestorów ważne jest uzyskanie jednakowych kosztów pracy oraz analizy wartości dodanej w przeds. 4.Analizy otoczenia strategicznego przeds. zwłaszcza tendencji rozwojowych, nowych możliwości i zagrożeń oraz zmian zdolności konkurencyjnej przeds. dotyczy: -perspektyw rozwojowych, celów strategicznych przeds.; -oceny możliwości i zagrożeń jakie niosą zmiany systemowe, technologiczne, demograficzne, ekonomiczne z punktu widzenia przeds.; -wpływu zmiany warunków konkurencji oraz jakie otwierają się możliwości zmiany pozycji i zwiększenie zdolności konkurencyjnej przeds.; -jakie dokonania rynkowe otwierają przed przeds. największe możliwości osiągnięcia przewagi nad konkurencją; -określenia na czym polega przewaga i jak ją osiągnąć wykorzystując posiadane i dostępne zasoby materialne i niematerialne; 5.Analizy rynku na oferowane przez przeds. i konkurencję produktu: -dobry BP musi uwzględnić potrzeby i wymagania klienta; -po ich rozpoznaniu należy zastanowić się jak wytworzyć i jak dostarczyć na rynek konkurencyjny produkt; -wynik finansowy oraz rentowność przedsięwzięcia w dużej mierze zależą od dostosowania produkcji do potrzeb i uzyskania przewagi konkurencyjnej, a w konkurencji wielkości sprzedaży; -kierunki rozwoju, nowe możliwości oraz zagrożenia wynikające ze zmian w otoczeniu przeds.; BIZNES PLAN jest zatem wyborem kierunków działania mających dostosować przeds. do nowych warunków i możliwości rozwojowych; -ważną częścią składową każdej ANALIZY RYNKU jest określenie: =pozycji konkurencyjnej przeds.; =jego konkurencyjności; =zdolności konkurencyjnej; Pozycja konkurencyjna – odnosi się do udziału w rynku i jego zmian w tym zakresie na tle głównych konkurentów. PK określa strukturę podmiotową i przedmiotową rynku, a zatem: Konkurencyjność przeds. związana jest z dostosowaniem produktu do wymogów rynku i konkurencji, pod względem asortymentu, jakości, ceny jak i wykorzystywania optymalnych kanałów sprzedaży i metod promocji. Wzrost konkurencyjności cenowej może być efektem nie tyle względnego obniżenia jednostkowych kosztów produkcji co bieżącej rentowności sprzedaży. Zdolność konkurencyjna przeds. to możliwość wprowadzenia do produkcji nowych produktów , na które znacznie zwiększa się popyt, jak i obniżenia jednostkowych kosztów produkcji i zbytem – niż to czynią konkurenci, a więc zapewnienia w przyszłości silnego wzrostu dochodów i wartości rynkowej przeds.. Zdolność konkurencyjna wiąże się z możliwością stosowania w szerszym zakresie niż konkurencji innowacji, obejmującej zarówno produkt jak i kanały oraz formy sprzedaży i promocji. Zdolność konkurencyjna przeds. wiąże się z wysoką przewagą komparatywną INNOWACYJNOŚCIĄ i łatwością w dostępie do źródeł finansowania 6.Plan finansowy; Plan ten jest odpowiedzią na pytanie, co należy uczynić, aby zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa. Obejmuje on m.in.: 1,Program produkcji i rozwoju zdolności produkcji przedsiębiorstwa; 2.Wybór technologii; 3.Wybór lokalizacji inwestycji; 4.Ocenę wpływu projektu na środowisko naturalne i koszty związane z ochroną środowiska; 5.Szczegółowy plan zakładu i podstawowe dane techniczne; 6.Dobór maszyn i wyposażenia; 7.Określenia budowlano—inżynieryjnych; 8.Zasady eksploatacji urządzeń i ich odtworzenia; 9.Koszty nakładów inwestycyjnych; Plan organizacyjny i realizacji obejmuje: -Organizację przeds.; -Dostosowanie kwalifikacji kadry i pracowników oraz rozmiarów zatrudnienia do zadań wynikających z BP (szkolenia, nabór nowych pracowników); -Organizacje służb pomocniczych i administracji; -Etapy i harmonogramy realizacji projektu; -Prognozowany budżet; 7.Plan finansowy. -BP adresowany jest do inwestorów, instytucji finansowych – zadaniem jego jest zapewnienie zestawu niezbędnych informacji porównawczych, umożliwiających ocenę projektu i podjęcie decyzji o jego realizacji lub zaniechaniu; -BP ma udowodnić racjonalność długookresowego zaangażowania środków własnych jak i inwestorów w realizację projektu i gwarantować uzyskane w przyszłości strumienia korzyści spełniających jednocześnie postulat stopy zwrotu jak i zaakceptowanego ryzyka; -Przyszłe zdyskontowane korzyści netto muszą przynieść wynik dodatni, a więc z nadwyżką spełnić postawiony im warunek zrównoważenia nakładów inwestycyjnych oraz osiągnięcia wymaganej stopy zwrotu (wraz z premią za ryzyko); -Wartość bieżąca strumienia przyszłych dochodów pomniejszonych o nakłady inwestycyjne umożliwia porównanie różnych wariantów i wybór projektów najbardziej atrakcyjnych; -BP dostarcza odpowiedzi na szereg pytań: a)Czy istnieje możliwość pojawienia się w przyszłości konfliktu pomiędzy celami projektu a celami strategicznymi przeds.? b)Na ile projekt zharmonizowany jest z celami długofalowymi przeds. i uwzględnia alternatywne strategie? c)Czy projekt będzie efektywnie wykorzystywał podstawowe zasoby przeds., zwłaszcza jak wpłynie na zatrudnienie, dochody i świadczenia pracownicze? d)Czy całkowite nakłady inwestycyjne mieszczą się w limitach określonych przez dostępność środków finansowych? e)Czy przewidywane przepływy finansowe w okresie życia projektu będą wystarczające dla zapewnienia płynności finansowej przeds.? f)Jakie zmienne krytyczne cechują projekt oraz czy opracowano sposoby zabezpieczenia się przed tym ryzykiem? 8.Aneksy obejmujące projekcje marketingowe, analizy ekonomiczne i finansowe. -Aneksy jako integralne część BP w dużej mierze decydują o jego ocenie; -Obejmują one zestawy różnego rodzaju analiz i projekcji;

Elementy biznes planu

Materiały

Analiza i jej cel Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania. Celem analizy jest: - sporządzanie charakterystyki liczbowej ilu...

Sprawa kobiety w społeczeństwie w "Granicy" SYTUACJA KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE kobieta biedna - wykorzystywana przez bogatych mężczyzn, nie miały możliwości kształcenia, najczęściej kończyły jako samotne matki kobieta bogata - w stosunkowo lepszej sytuacji, gdyż miała zapewnione godne warunki życia

Tradycja literacka Tradycja literacka Tradycja literacką zwykło nazywać się przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe, obyczaje, poglądy, wierzenia, zachowania itp. Zazwyczaj otoczone są pietyzmem przez członków zbiorowości społecznej w danym okresie historycznym. Tradycja jest jednym z głównych sposobów włączania przeszłości i jej treści kul...

Funkcja poezji w "Pieśńi Wajdeloty" Funkcja poezji i poety w życiu narodu pozbawionego wolności “Pieśń Wajdeloty” Poezja ma: być pomostem łączącym literaturę klasycystyczną i romantyczną powinna ocalić od zapomnienia historii zagrzewać do czynu przechowywać najcenniejsze skarby narodowe być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwaranc...

Okoliczności powstania "Pieśni o Rolandzie" Okoliczności powstania dzieła Pieśń o Rolandzie należy do gatunku nazywanego eposem rycerskim, ukształtowanego pod wpływem tradycji przekazów ustnych, w których wykorzystywano legendy o sławnych rycerzach i śpiewano o nich pieśni-opowieści, tzw. pieśni czynu (chansons de geste). W epoce braku środków masowego przekazu, niewielkiego dostępu...

Niszczenie człowieczeństwa i próba jego ocalenia Nieszczęsna literatura staje przed tak trudnym zadaniem, przed jakim stanęli polscy twórcy w obliczu II wojny światowej. Okupacja hitlerowska z systemem obozów zagłady biologicznej całych narodów z licznymi egzekucjami cywilnej ludności, z porywaniem jej na niewolnicze roboty, ze zbrodniczymi eksperymentami medycznymi na ludziach, przyniosła tak...

Oblicze szatana w literaturze Młodej Polski Wojciech Gutowski : Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995. Typologia szatana wg Stanisława Przybyszewskiego : „Szatan jest jak każde bóstwo trójjedyny. Jest bogiem nierządu i kazirodztwa, bogiem złodziei i zbrodniarzy. [...

Kartka z pamiętnika - Tezeusz Często zmierzałem się w walkach z wielkimi potworami i bykami, ale nigdy nie przeżyłem takiej walki jak ra którą stoczyłem z Minotaurem, synem króla Krety. Płynęliśmy właśnie do Krety. Strach mnie ogarnął kiedy przychodziła mi na myśl walka z krw chciwym monstrum. Opuszczając statek czym prędzej udałem się na dwór króla Minosa. Poczułem się...